กรณีบุดรที่เกิดโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส สามารถใช้ลดหย่อยภาษีได้หรือไม่


โดยผมเป็นบิดา  มีบุตร  และยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนแต่บุตรใช้นามสกุลของบิดา ไม่ทราบว่าบิดาสามารถใช้ในการเป็นส่วนลดในการหักภาษีได้หรือไม่ ?

ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ คนไม่มีดวง :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-18 21:38:50


[1]

ความเห็นที่ 1 (1274683)

บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้เท่านั้นที่สามารถนำมาหักลดหย่อนเพื่อบรรเทาภาระภาษีได้

เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

การยินยอมให้เด็กใช้นามสกุล ถือเป็นเหตุให้ฟ้องคดีเพื่อขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2007-11-23 10:09:54


ความเห็นที่ 2 (1275003)

การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย

 

                คำว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น เนื่องจากประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ จึงต้องพิจารณาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

                1. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาซึ่งจดทะเบียนสมรสกัน

                2. บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายที่เคยเป็น สามีก่อนที่การสมรสจะสิ้นสุดลง

                3. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดาได้จดทะเบียน รับรองบุตร หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุตร

                นอกจาก 3 กรณีนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ดังนั้น บิดาจึงไม่สามารถหกค่าลดหย่อนบุตรซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวข้างต้นได้

การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย

 

                คำว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น เนื่องจากประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ จึงต้องพิจารณาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

                1. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาซึ่งจดทะเบียนสมรสกัน

                2. บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายที่เคยเป็น สามีก่อนที่การสมรสจะสิ้นสุดลง

                3. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดาได้จดทะเบียน รับรองบุตร หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุตร

                นอกจาก 3 กรณีนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ดังนั้น บิดาจึงไม่สามารถหกค่าลดหย่อนบุตรซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวข้างต้นได้

การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย

 

                คำว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น เนื่องจากประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ จึงต้องพิจารณาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

                1. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาซึ่งจดทะเบียนสมรสกัน

                2. บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายที่เคยเป็น สามีก่อนที่การสมรสจะสิ้นสุดลง

                3. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดาได้จดทะเบียน รับรองบุตร หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุตร

                นอกจาก 3 กรณีนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ดังนั้น บิดาจึงไม่สามารถหกค่าลดหย่อนบุตรซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวข้างต้นได้

การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย

 

                คำว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น เนื่องจากประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ จึงต้องพิจารณาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

                1. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาซึ่งจดทะเบียนสมรสกัน

                2. บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายที่เคยเป็น สามีก่อนที่การสมรสจะสิ้นสุดลง

                3. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดาได้จดทะเบียน รับรองบุตร หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุตร

                นอกจาก 3 กรณีนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ดังนั้น บิดาจึงไม่สามารถหกค่าลดหย่อนบุตรซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวข้างต้นได้

การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย

 

                คำว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น เนื่องจากประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ จึงต้องพิจารณาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

                1. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาซึ่งจดทะเบียนสมรสกัน

                2. บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายที่เคยเป็น สามีก่อนที่การสมรสจะสิ้นสุดลง

                3. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดาได้จดทะเบียน รับรองบุตร หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุตร

                นอกจาก 3 กรณีนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ดังนั้น บิดาจึงไม่สามารถหกค่าลดหย่อนบุตรซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวข้างต้นได้

การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย

 

                คำว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น เนื่องจากประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ จึงต้องพิจารณาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

                1. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาซึ่งจดทะเบียนสมรสกัน

                2. บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายที่เคยเป็น สามีก่อนที่การสมรสจะสิ้นสุดลง

                3. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดาได้จดทะเบียน รับรองบุตร หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุตร

                นอกจาก 3 กรณีนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ดังนั้น บิดาจึงไม่สามารถหกค่าลดหย่อนบุตรซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวข้างต้นได้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรายน้อย วันที่ตอบ 2007-11-23 14:11:58


ความเห็นที่ 3 (1275019)
ส่วนที่ซ้ำเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคค่ะ ขออภัยด้วย
ผู้แสดงความคิดเห็น ทรายน้อย วันที่ตอบ 2007-11-23 14:25:00


ความเห็นที่ 4 (1282668)

ขอบคุณทุกท่านครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น nimit วันที่ตอบ 2007-11-27 17:05:30


ความเห็นที่ 5 (3131179)

ผมมีบุตรสาว แต่พ่อแม่ไม้ได้จดทะเบียนกัน และไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร หรือให้ศาลพิพากษาเป็นบุตร หากผมดำเนินการตามที่กฏหมายกำหนดในช่วงนี้ 23 พ.ย.2552 นำไปหักลดหย่อนภาษีในเดือน มี.ค.2553 ได้หรือไม่

 

ผู้แสดงความคิดเห็น tee (tneenacamhi-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-23 10:01:12


ความเห็นที่ 6 (3157653)

งงกับกฎหมายไทยมาก ทั้งมี่ใบเกิดก็แจ้งชื่อบิดาและมารดา ทะเบียนบ้านก็มี แต่ใช้งานไม่ได้ แล้วจะมีทะเบียนบ้านกับใบเกิดใว้ทำไม

ว่าแล้วทำไมนักการเมืองไทยถึงหาช่องทางแหกกฎเสมอ ก็เล่นเขียนให้ต้องตีตวามตรลอด ใช้ใบรับรองบุตรได้ ใบเกิดกับทะเบียนบ้านใช้ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น c,h; วันที่ตอบ 2010-02-25 10:01:01


ความเห็นที่ 7 (3168872)

ช่วยกรุณาตอบคำถามผมด้วย  ขอบคุณครับ

ผมจดทะเบียนสมรสกับภรรยาที่มีลูกติดมา ลูกอายุ 8 ขวบ ผมอายุ 42 ปี

ผมสามารถ จดทะเบียนรับรองบุตรเป็นบุตรบุญธรรมได้หรือไม่

ถ้าคำตอบว่า ได้ ,แล้วบุตรบุญธรรมดังกล่าวถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าครับ

 

ขอบคุณครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Tee วันที่ตอบ 2010-04-08 17:39:15


ความเห็นที่ 8 (3233406)

หักลดหย่อนบุตร

ไม่เรียนหนังสือ 15,000

เรียนหนังสือ 17,000

ช่วยอธิบายให้ด้วยค่ะว่าบุตรที่เข้าเรียน หมายถึง เริ่มตั้งแต่ ป.1 หรือ อนุบาล

ผู้แสดงความคิดเห็น gom วันที่ตอบ 2011-01-13 22:54:58


ความเห็นที่ 9 (3235958)

เท่าที่ทราบเด็กที่อายุ4 ขวบขึ้นไปถือว่าเรียนหนังสือแล้วหักลดอย่อนได้ 17,000 ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น pui วันที่ตอบ 2011-02-04 11:25:51


ความเห็นที่ 10 (3238668)

อยากทราบว่า ตามระเบียบการหักลดหย่อนภาษี 

มีข้อกำหนดไว้หรือไม่ว่า

1. การหักลดหย่อนบุตรให้หักบุตรได้ถึงอายุเท่าไรค่ะ

2.ในกรณีเด็กไม่ได้อยู่กับมารดา   บิดามารดามิได้สมรสกันตามกฎหมาย / บิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตร มารดาสามารถ

   นำบุตรมาหักลดหย่อนได้หรือไม่ในฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดา

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น nuk วันที่ตอบ 2011-03-01 09:31:48


ความเห็นที่ 11 (3239954)

ผู้มีเงินได้(เป็นบุตรบุญธรรม มีเอกสารรับรองบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมาย  ชอบด้วยกฎหมาย ใช้นามสุกลเดียวกับผู้รับเป็นบุตรบุญธรรม) 

 สามารถนำบิดาผู้รับเป็นบุตรบุญธรรมมาลดหย่อนได้ไหมครับ (บิดา 60ปี แล้ว)

 สงสัยมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ppr วันที่ตอบ 2011-03-14 13:48:17


ความเห็นที่ 12 (3284093)

ถ้าในกรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้หญิง  และมีบุตร 1 คน อายุ 7 ขวบ เป็นลุูกติด  แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ชายซึ่งไม่ได้เสียภาษี  และลูกชายใช้นามสกุลเดียวกับผู้หญิง  สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่  และลดหย่อนได้เท่าไหร่

ผู้แสดงความคิดเห็น ยาจ้า วันที่ตอบ 2012-04-19 18:50:30


ความเห็นที่ 13 (3287766)

 ตามประมวลรัษฎากร การจะนำบุตรมาหักลดหย่อนได้ จะต้องเป็น "บุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย" หมายถึง

- กรณีผู้มีเงินได้เป็นหญิง   บุตรของหญิงนั้นจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมายของหญิงเสมอ ไม่ว่าหญิงนั้นจะมีการสมรสถูกต้องตามกฏหมายกับชายหรือไม่ก็ตาม

- กรณีผู้มีเงินได้เป็นชาย  หากผู้มีเงินได้จดทะเบียนรับรองบุตรที่เกิดจากหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับผู้มีเงินได้

- เด็กซึ่งผู้มีเงินได้จดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฏหมาย หักลดหย่อนได้เพียง 15000 บาท

- กรณีบุตรของคู่สมรสที่ชอบด้วยกฏหมาย จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมายของผู้มีเงินได้ด้วย

- บุตรไม่ศึกษา หักได้ 15000 บาท/คน ไม่เกิน 3 คน บุตรศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี หักได้ 17000 บาท/คน

- การหักลดหย่อนสำหรับบุตรสามารถหักได้ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีจะหักได้นั้นมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม

- กรณีสามีภรรยาต่างมีเงินได้ และประสงค์แยกยื่นภาษีฯ ให้หักได้คนละกึ่งหนึ่ง

ผู้แสดงความคิดเห็น หมูกระต่าย วันที่ตอบ 2012-05-27 11:36:29


ความเห็นที่ 14 (3287918)

ขอสอบถามดังนี้ค่ะ

กรณีฝ่ายหญิงมีบุตร และไม่ได้จดทะเบียนกับฝ่ายชาย

ขอลดหย่อนภาษีบุตรและสามีซึ่งไม่มีรายได้ ได้หรือไม่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กระรอกน้อย วันที่ตอบ 2012-05-29 12:27:38


ความเห็นที่ 15 (3289284)

-ใบเกิดไม่สามารถบ่งชี้ หรือใช้เป็นหลังฐานได้ แล้วจะมีทำไมงง

-แล้วถ้าผู้ชายไม่ได้เป็นพ่อของเด็กแล้วเค้าจะให้ชื่อเค้าปรากฎลงในใบเกิดได้อย่างไร  เพราะผู้เป็นพ่อจะต้องเซ็นเอกสารในการแจ้งด้วย  ซึ่งในทางด้านสายงานอื่นสามารถนำมันมาเป็นหลักฐานอะไรได้อีกงง

-เราเค้าใจถูกไหมว่า ใบเกิดมีค่าแค่เพียงเป็นใบเริ่มต้นของการเป็นเด็กนักเรียน  ใช้เป็นเอกสารประกอบทางด้านการศึกษาอย่างเดียวใช่หรือไม่

-สรุปว่าที่ให้เก็บรักษาใบเกิดให้ดี ทำเพื่ออะไร  ไปแจ้งกันทำไม  ในเมื่อมันใช้ประโยชน์ได้เพียงน้อยนิด 

-จะทำอะไรให้ประชาชน งงน้อย ๆ หน่อยได้มัย  เราไม่ไ้ด้แอนตี้ระบบกฎหมายหรือกฎของราชการ  แต่ขอความกรุณามองให้มันเป็นธรรมหน่อยได้มัย  ทุกวันนี้อยู่บนพื้นฐานของความงงกับหน่วยงานเหล่านี้ทั้งสิ้น 

-ปีก่อนสามารถขอคืนได้  เพราะอะไร เงินที่ขอคืนมันน้อยใช่มะ 

-ปีนี้ขอคืนไม่ได้  เพราะอะไร  เพราะขอคืนเยอะไป  ที่คราวก่อนขอคืนได้มันเกิดจากความผิดพลาด  ตอบมาได้งัย  ถ้าไม่ได้ไปถามเจ้าหน้าที่สรรพากรเองและ ปีก่อนก็สามารถขอคืนได้  ก็จะไม่โมโห 

-เจ้าหน้าที่สรรพากรก็สมควรจะทราบวัตถุประสงค์ขององค์ท่าน  ศึกษาให้ถ่องแท้  เข้าใจ  และนำมาอธิบายให้ประชาชนที่ไปถามได้ทราบ และเข้าใจอย่างชัดเจน  คือพูดภาษาชาวบ้าน ๆ บ้างก้อได้  ไม่ใช่ใส่แต่ภาษากฎหมาย  เข้าใจประชาชนบ้าง  ว่าเค้าไม่ได้ศึกษามาด้านเดียวกันคุณ 

-กำหนดเวลาเรียกเก็บภาษีเปะ ๆ  แต่ให้คืนไม่เห็นเปะบ้างเลย   (ฉันจ่ายก่อนวันที่ 25 มี.ค.แน่นอน  ไม่รอให้ถึง 31 มี.ค.หรอกจ๊ะ)

-เหนื่อยจะพูดกันข้าราชการไทย(แผนกภาษี)  เซ็งจับจิต

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตำลึง วันที่ตอบ 2012-06-12 14:58:34


ความเห็นที่ 16 (3296950)

 หากหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตร บุตรนั่นมีบัตรประจำตัวคนพิการ หญิงผู้นั่นสามารถหักลดหย่อนได้หรือไม่ และลดหย่อนได้เท่าไร

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น คนขี่ส่งสัย (tuddaw_2518-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-08-27 13:38:23


ความเห็นที่ 17 (3304765)

ขายสุนัข เว็บขายสุนัข http://www.thaidogs.net

ผู้แสดงความคิดเห็น thaidogs (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 03:50:25


ความเห็นที่ 18 (3304766)

ตรวจสลากฟรี เว็บตรวจสลาก http://www.lottoasian.com

ผู้แสดงความคิดเห็น lottoasian (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 03:57:03


ความเห็นที่ 19 (3306969)

สงสัยเรื่องการลดหย่อนลูก

 ลูกที่ยังไม่ศึกษาลดหย่อนได้  1500 บาท  แต่ผมเสียภาษีไม่ถึง 15000 พอยื่นแล้วทำไมได้คืนไม่หมดครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น n-yut วันที่ตอบ 2013-01-31 09:41:32


ความเห็นที่ 20 (3307216)

 การลดหย่อน เป็นการลดฐานภาษี (เงินได้ที่นำมาคำนวณภาษี) ไม่ใช่การลดจากจำนวนภาษีที่เสียครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น M วันที่ตอบ 2013-02-07 11:41:34


ความเห็นที่ 21 (3315372)

กรณีมีลูก ประมาณ 1เดือน แล้วไปทำการจดทะเบียนสมรถหลังการมีลูก จะขอลดหย่อนภาษีได้เลยหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น Q วันที่ตอบ 2014-01-10 14:13:05


ความเห็นที่ 22 (3315584)

 ขอบคุณครับที่ให้ความรู้ 

ผมลดหย่อนบิดาอายุ60ปี แต่เรียกเก็บเงินลดหย่อนคืนเพราะ บิดายังเป็นผู้มีเงินได้ แล้วเจ้าหน้าที่ก็เปิดข้อมูลการเสียภาษีต่อปีของบิดาให้ผมดู ผมจึงรู้ว่า บิดาได้เสียภาษีและมีเงินส่วนที่ได้คืน ปีละ 500 ,200 ,800 ,900 หลายปี รวมแล้วก็เกือบหมื่น แต่บิดาไม่รู้เลย เขาแนะนำให้ไปทำเรื่องขอคืนภาษีที่เสียไว้เกิน ผมจึงแนะนำบิดาให้ไปติดต่อ   แต่อำเภอที่บิดาไปอยู่ไม่สามารถตรวจสอบได้จึงขอคืนไม่ได้

ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของหลวง.

1.อยากถามว่าผู้ที่มีเงินได้อายุมากว่า60ปี เวลาเราคีข้อมูลทำไมโปรแกรมคำนวนภาษีไม่ตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลให้ด้วยว่า เลขบัตรประชาชนเลขนี้ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

2.ส่วนภาษีที่ประชาชนชำระเกินทำไมเจ้าหน้าที่รัฐไม่ส่งคืนให้ประชาชน ตอนหักยังสามารถหักได้เลยจากบัญชีเงินเดือน แล้วเงินส่วนนี้ใครจะรู้ว่าตัวเองมีเงินกับกรมสรรพากร ไม่รู้ว่าทั้งประเทศเป็นตัวเงินเท่าไร

3.กรณีนี้ตัวอย่างข้างบนจะไปตรวจสอบได้ที่ไหนว่าเราชำระไว้เกินหรือขาด 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิลาวัล วันที่ตอบ 2014-01-24 14:23:21


ความเห็นที่ 23 (3591692)

กรณีที่มีบุตรกับสามีเก่า ฝ่ายหญิงมีสิทธินำมายื่นลดหย่อนภาษีไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (Pp_noy-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-17 17:05:06


ความเห็นที่ 24 (3591771)

 กรณีหญิงมีลูกติดมา1คนกับสามีคนเก่าโดยที่ไม่ได้จดทะเบียน สามารถยื่นภาษีได้ไหม และ มีลูกคนที่2กับสามีใหม่โดยที่จดทะเบียน จะสามารถยื่นภาษีได้ทั้ง2คนไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น A วันที่ตอบ 2014-03-17 21:25:13


ความเห็นที่ 25 (3740938)

 อยากทราบว่าจดทะเบียนสมรสกับฝ่ายชายแล้วแต่ฝ่ายมีลูกติด1คนแต่เราเป็นผู้เลี้ยงดูจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไหมโดยฝ่ายชายไม่มีเงินเดือนแต่เป็นฝ่ายหญิงที่เงินได้จะสามารถลดหย่อนบุตรได้ไหมคะช่วยที

ผู้แสดงความคิดเห็น 25 วันที่ตอบ 2014-11-28 23:55:46


ความเห็นที่ 26 (3762511)

 www.fb.com/psytu

จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แสดงความคิดเห็น ค่ายจิตวิทยา วันที่ตอบ 2015-01-22 08:41:10


ความเห็นที่ 27 (3775879)

 กูชอบความเห็น15

กูมีลูก แต่ไม่ได้จดทะเบียน  แล้วไมกูหักไม่ได้วะ ใบเกิดก็มีชื่อกรุเป็นพ่อ มีชื่อภรรยา

ปรับให้มันทันสมัยได้แล้วครับ สรรพากร

นี่กรุต้องไปอำเภอ จดรับรองบุตรอีก ให้ตายสิพับผ่า

ประเทศไทย!!!!

ผู้แสดงความคิดเห็น กรุเอง วันที่ตอบ 2015-02-21 20:45:09[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.