กรณีบุดรที่เกิดโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส สามารถใช้ลดหย่อยภาษีได้หรือไม่


โดยผมเป็นบิดา  มีบุตร  และยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนแต่บุตรใช้นามสกุลของบิดา ไม่ทราบว่าบิดาสามารถใช้ในการเป็นส่วนลดในการหักภาษีได้หรือไม่ ?

ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ คนไม่มีดวง :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-18 21:38:50


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1274683)

บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้เท่านั้นที่สามารถนำมาหักลดหย่อนเพื่อบรรเทาภาระภาษีได้

เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

การยินยอมให้เด็กใช้นามสกุล ถือเป็นเหตุให้ฟ้องคดีเพื่อขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2007-11-23 10:09:54


ความคิดเห็นที่ 2 (1275003)

การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย

 

                คำว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น เนื่องจากประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ จึงต้องพิจารณาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

                1. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาซึ่งจดทะเบียนสมรสกัน

                2. บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายที่เคยเป็น สามีก่อนที่การสมรสจะสิ้นสุดลง

                3. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดาได้จดทะเบียน รับรองบุตร หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุตร

                นอกจาก 3 กรณีนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ดังนั้น บิดาจึงไม่สามารถหกค่าลดหย่อนบุตรซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวข้างต้นได้

การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย

 

                คำว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น เนื่องจากประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ จึงต้องพิจารณาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

                1. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาซึ่งจดทะเบียนสมรสกัน

                2. บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายที่เคยเป็น สามีก่อนที่การสมรสจะสิ้นสุดลง

                3. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดาได้จดทะเบียน รับรองบุตร หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุตร

                นอกจาก 3 กรณีนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ดังนั้น บิดาจึงไม่สามารถหกค่าลดหย่อนบุตรซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวข้างต้นได้

การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย

 

                คำว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น เนื่องจากประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ จึงต้องพิจารณาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

                1. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาซึ่งจดทะเบียนสมรสกัน

                2. บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายที่เคยเป็น สามีก่อนที่การสมรสจะสิ้นสุดลง

                3. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดาได้จดทะเบียน รับรองบุตร หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุตร

                นอกจาก 3 กรณีนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ดังนั้น บิดาจึงไม่สามารถหกค่าลดหย่อนบุตรซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวข้างต้นได้

การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย

 

                คำว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น เนื่องจากประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ จึงต้องพิจารณาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

                1. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาซึ่งจดทะเบียนสมรสกัน

                2. บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายที่เคยเป็น สามีก่อนที่การสมรสจะสิ้นสุดลง

                3. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดาได้จดทะเบียน รับรองบุตร หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุตร

                นอกจาก 3 กรณีนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ดังนั้น บิดาจึงไม่สามารถหกค่าลดหย่อนบุตรซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวข้างต้นได้

การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย

 

                คำว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น เนื่องจากประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ จึงต้องพิจารณาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

                1. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาซึ่งจดทะเบียนสมรสกัน

                2. บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายที่เคยเป็น สามีก่อนที่การสมรสจะสิ้นสุดลง

                3. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดาได้จดทะเบียน รับรองบุตร หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุตร

                นอกจาก 3 กรณีนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ดังนั้น บิดาจึงไม่สามารถหกค่าลดหย่อนบุตรซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวข้างต้นได้

การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย

 

                คำว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น เนื่องจากประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ จึงต้องพิจารณาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

                1. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาซึ่งจดทะเบียนสมรสกัน

                2. บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายที่เคยเป็น สามีก่อนที่การสมรสจะสิ้นสุดลง

                3. บุตรที่เกิดจากบิดา มารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดาได้จดทะเบียน รับรองบุตร หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุตร

                นอกจาก 3 กรณีนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ดังนั้น บิดาจึงไม่สามารถหกค่าลดหย่อนบุตรซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวข้างต้นได้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรายน้อย วันที่ตอบ 2007-11-23 14:11:58


ความคิดเห็นที่ 3 (1275019)
ส่วนที่ซ้ำเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคค่ะ ขออภัยด้วย
ผู้แสดงความคิดเห็น ทรายน้อย วันที่ตอบ 2007-11-23 14:25:00


ความคิดเห็นที่ 4 (1282668)

ขอบคุณทุกท่านครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น nimit วันที่ตอบ 2007-11-27 17:05:30


ความคิดเห็นที่ 5 (3131179)

ผมมีบุตรสาว แต่พ่อแม่ไม้ได้จดทะเบียนกัน และไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร หรือให้ศาลพิพากษาเป็นบุตร หากผมดำเนินการตามที่กฏหมายกำหนดในช่วงนี้ 23 พ.ย.2552 นำไปหักลดหย่อนภาษีในเดือน มี.ค.2553 ได้หรือไม่

 

ผู้แสดงความคิดเห็น tee (tneenacamhi-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-23 10:01:12


ความคิดเห็นที่ 6 (3157653)

งงกับกฎหมายไทยมาก ทั้งมี่ใบเกิดก็แจ้งชื่อบิดาและมารดา ทะเบียนบ้านก็มี แต่ใช้งานไม่ได้ แล้วจะมีทะเบียนบ้านกับใบเกิดใว้ทำไม

ว่าแล้วทำไมนักการเมืองไทยถึงหาช่องทางแหกกฎเสมอ ก็เล่นเขียนให้ต้องตีตวามตรลอด ใช้ใบรับรองบุตรได้ ใบเกิดกับทะเบียนบ้านใช้ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น c,h; วันที่ตอบ 2010-02-25 10:01:01


ความคิดเห็นที่ 7 (3168872)

ช่วยกรุณาตอบคำถามผมด้วย  ขอบคุณครับ

ผมจดทะเบียนสมรสกับภรรยาที่มีลูกติดมา ลูกอายุ 8 ขวบ ผมอายุ 42 ปี

ผมสามารถ จดทะเบียนรับรองบุตรเป็นบุตรบุญธรรมได้หรือไม่

ถ้าคำตอบว่า ได้ ,แล้วบุตรบุญธรรมดังกล่าวถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าครับ

 

ขอบคุณครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Tee วันที่ตอบ 2010-04-08 17:39:15


ความคิดเห็นที่ 8 (3233406)

หักลดหย่อนบุตร

ไม่เรียนหนังสือ 15,000

เรียนหนังสือ 17,000

ช่วยอธิบายให้ด้วยค่ะว่าบุตรที่เข้าเรียน หมายถึง เริ่มตั้งแต่ ป.1 หรือ อนุบาล

ผู้แสดงความคิดเห็น gom วันที่ตอบ 2011-01-13 22:54:58


ความคิดเห็นที่ 9 (3235958)

เท่าที่ทราบเด็กที่อายุ4 ขวบขึ้นไปถือว่าเรียนหนังสือแล้วหักลดอย่อนได้ 17,000 ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น pui วันที่ตอบ 2011-02-04 11:25:51


ความคิดเห็นที่ 10 (3238668)

อยากทราบว่า ตามระเบียบการหักลดหย่อนภาษี 

มีข้อกำหนดไว้หรือไม่ว่า

1. การหักลดหย่อนบุตรให้หักบุตรได้ถึงอายุเท่าไรค่ะ

2.ในกรณีเด็กไม่ได้อยู่กับมารดา   บิดามารดามิได้สมรสกันตามกฎหมาย / บิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตร มารดาสามารถ

   นำบุตรมาหักลดหย่อนได้หรือไม่ในฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดา

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น nuk วันที่ตอบ 2011-03-01 09:31:48


ความคิดเห็นที่ 11 (3239954)

ผู้มีเงินได้(เป็นบุตรบุญธรรม มีเอกสารรับรองบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมาย  ชอบด้วยกฎหมาย ใช้นามสุกลเดียวกับผู้รับเป็นบุตรบุญธรรม) 

 สามารถนำบิดาผู้รับเป็นบุตรบุญธรรมมาลดหย่อนได้ไหมครับ (บิดา 60ปี แล้ว)

 สงสัยมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ppr วันที่ตอบ 2011-03-14 13:48:17


ความคิดเห็นที่ 12 (3284093)

ถ้าในกรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้หญิง  และมีบุตร 1 คน อายุ 7 ขวบ เป็นลุูกติด  แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ชายซึ่งไม่ได้เสียภาษี  และลูกชายใช้นามสกุลเดียวกับผู้หญิง  สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่  และลดหย่อนได้เท่าไหร่

ผู้แสดงความคิดเห็น ยาจ้า วันที่ตอบ 2012-04-19 18:50:30


ความคิดเห็นที่ 13 (3287766)

 ตามประมวลรัษฎากร การจะนำบุตรมาหักลดหย่อนได้ จะต้องเป็น "บุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย" หมายถึง

- กรณีผู้มีเงินได้เป็นหญิง   บุตรของหญิงนั้นจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมายของหญิงเสมอ ไม่ว่าหญิงนั้นจะมีการสมรสถูกต้องตามกฏหมายกับชายหรือไม่ก็ตาม

- กรณีผู้มีเงินได้เป็นชาย  หากผู้มีเงินได้จดทะเบียนรับรองบุตรที่เกิดจากหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับผู้มีเงินได้

- เด็กซึ่งผู้มีเงินได้จดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฏหมาย หักลดหย่อนได้เพียง 15000 บาท

- กรณีบุตรของคู่สมรสที่ชอบด้วยกฏหมาย จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมายของผู้มีเงินได้ด้วย

- บุตรไม่ศึกษา หักได้ 15000 บาท/คน ไม่เกิน 3 คน บุตรศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี หักได้ 17000 บาท/คน

- การหักลดหย่อนสำหรับบุตรสามารถหักได้ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีจะหักได้นั้นมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม

- กรณีสามีภรรยาต่างมีเงินได้ และประสงค์แยกยื่นภาษีฯ ให้หักได้คนละกึ่งหนึ่ง

ผู้แสดงความคิดเห็น หมูกระต่าย วันที่ตอบ 2012-05-27 11:36:29


ความคิดเห็นที่ 14 (3287918)

ขอสอบถามดังนี้ค่ะ

กรณีฝ่ายหญิงมีบุตร และไม่ได้จดทะเบียนกับฝ่ายชาย

ขอลดหย่อนภาษีบุตรและสามีซึ่งไม่มีรายได้ ได้หรือไม่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กระรอกน้อย วันที่ตอบ 2012-05-29 12:27:38


ความคิดเห็นที่ 15 (3289284)

-ใบเกิดไม่สามารถบ่งชี้ หรือใช้เป็นหลังฐานได้ แล้วจะมีทำไมงง

-แล้วถ้าผู้ชายไม่ได้เป็นพ่อของเด็กแล้วเค้าจะให้ชื่อเค้าปรากฎลงในใบเกิดได้อย่างไร  เพราะผู้เป็นพ่อจะต้องเซ็นเอกสารในการแจ้งด้วย  ซึ่งในทางด้านสายงานอื่นสามารถนำมันมาเป็นหลักฐานอะไรได้อีกงง

-เราเค้าใจถูกไหมว่า ใบเกิดมีค่าแค่เพียงเป็นใบเริ่มต้นของการเป็นเด็กนักเรียน  ใช้เป็นเอกสารประกอบทางด้านการศึกษาอย่างเดียวใช่หรือไม่

-สรุปว่าที่ให้เก็บรักษาใบเกิดให้ดี ทำเพื่ออะไร  ไปแจ้งกันทำไม  ในเมื่อมันใช้ประโยชน์ได้เพียงน้อยนิด 

-จะทำอะไรให้ประชาชน งงน้อย ๆ หน่อยได้มัย  เราไม่ไ้ด้แอนตี้ระบบกฎหมายหรือกฎของราชการ  แต่ขอความกรุณามองให้มันเป็นธรรมหน่อยได้มัย  ทุกวันนี้อยู่บนพื้นฐานของความงงกับหน่วยงานเหล่านี้ทั้งสิ้น 

-ปีก่อนสามารถขอคืนได้  เพราะอะไร เงินที่ขอคืนมันน้อยใช่มะ 

-ปีนี้ขอคืนไม่ได้  เพราะอะไร  เพราะขอคืนเยอะไป  ที่คราวก่อนขอคืนได้มันเกิดจากความผิดพลาด  ตอบมาได้งัย  ถ้าไม่ได้ไปถามเจ้าหน้าที่สรรพากรเองและ ปีก่อนก็สามารถขอคืนได้  ก็จะไม่โมโห 

-เจ้าหน้าที่สรรพากรก็สมควรจะทราบวัตถุประสงค์ขององค์ท่าน  ศึกษาให้ถ่องแท้  เข้าใจ  และนำมาอธิบายให้ประชาชนที่ไปถามได้ทราบ และเข้าใจอย่างชัดเจน  คือพูดภาษาชาวบ้าน ๆ บ้างก้อได้  ไม่ใช่ใส่แต่ภาษากฎหมาย  เข้าใจประชาชนบ้าง  ว่าเค้าไม่ได้ศึกษามาด้านเดียวกันคุณ 

-กำหนดเวลาเรียกเก็บภาษีเปะ ๆ  แต่ให้คืนไม่เห็นเปะบ้างเลย   (ฉันจ่ายก่อนวันที่ 25 มี.ค.แน่นอน  ไม่รอให้ถึง 31 มี.ค.หรอกจ๊ะ)

-เหนื่อยจะพูดกันข้าราชการไทย(แผนกภาษี)  เซ็งจับจิต

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตำลึง วันที่ตอบ 2012-06-12 14:58:34


ความคิดเห็นที่ 16 (3296950)

 หากหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตร บุตรนั่นมีบัตรประจำตัวคนพิการ หญิงผู้นั่นสามารถหักลดหย่อนได้หรือไม่ และลดหย่อนได้เท่าไร

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น คนขี่ส่งสัย (tuddaw_2518-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-08-27 13:38:23


ความคิดเห็นที่ 17 (3304765)

ขายสุนัข เว็บขายสุนัข http://www.thaidogs.net

ผู้แสดงความคิดเห็น thaidogs (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 03:50:25


ความคิดเห็นที่ 18 (3304766)

ตรวจสลากฟรี เว็บตรวจสลาก http://www.lottoasian.com

ผู้แสดงความคิดเห็น lottoasian (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 03:57:03


ความคิดเห็นที่ 19 (3306969)

สงสัยเรื่องการลดหย่อนลูก

 ลูกที่ยังไม่ศึกษาลดหย่อนได้  1500 บาท  แต่ผมเสียภาษีไม่ถึง 15000 พอยื่นแล้วทำไมได้คืนไม่หมดครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น n-yut วันที่ตอบ 2013-01-31 09:41:32


ความคิดเห็นที่ 20 (3307216)

 การลดหย่อน เป็นการลดฐานภาษี (เงินได้ที่นำมาคำนวณภาษี) ไม่ใช่การลดจากจำนวนภาษีที่เสียครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น M วันที่ตอบ 2013-02-07 11:41:34


ความคิดเห็นที่ 21 (3315372)

กรณีมีลูก ประมาณ 1เดือน แล้วไปทำการจดทะเบียนสมรถหลังการมีลูก จะขอลดหย่อนภาษีได้เลยหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น Q วันที่ตอบ 2014-01-10 14:13:05


ความคิดเห็นที่ 22 (3315584)

 ขอบคุณครับที่ให้ความรู้ 

ผมลดหย่อนบิดาอายุ60ปี แต่เรียกเก็บเงินลดหย่อนคืนเพราะ บิดายังเป็นผู้มีเงินได้ แล้วเจ้าหน้าที่ก็เปิดข้อมูลการเสียภาษีต่อปีของบิดาให้ผมดู ผมจึงรู้ว่า บิดาได้เสียภาษีและมีเงินส่วนที่ได้คืน ปีละ 500 ,200 ,800 ,900 หลายปี รวมแล้วก็เกือบหมื่น แต่บิดาไม่รู้เลย เขาแนะนำให้ไปทำเรื่องขอคืนภาษีที่เสียไว้เกิน ผมจึงแนะนำบิดาให้ไปติดต่อ   แต่อำเภอที่บิดาไปอยู่ไม่สามารถตรวจสอบได้จึงขอคืนไม่ได้

ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของหลวง.

1.อยากถามว่าผู้ที่มีเงินได้อายุมากว่า60ปี เวลาเราคีข้อมูลทำไมโปรแกรมคำนวนภาษีไม่ตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลให้ด้วยว่า เลขบัตรประชาชนเลขนี้ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

2.ส่วนภาษีที่ประชาชนชำระเกินทำไมเจ้าหน้าที่รัฐไม่ส่งคืนให้ประชาชน ตอนหักยังสามารถหักได้เลยจากบัญชีเงินเดือน แล้วเงินส่วนนี้ใครจะรู้ว่าตัวเองมีเงินกับกรมสรรพากร ไม่รู้ว่าทั้งประเทศเป็นตัวเงินเท่าไร

3.กรณีนี้ตัวอย่างข้างบนจะไปตรวจสอบได้ที่ไหนว่าเราชำระไว้เกินหรือขาด 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิลาวัล วันที่ตอบ 2014-01-24 14:23:21


ความคิดเห็นที่ 23 (3591692)

กรณีที่มีบุตรกับสามีเก่า ฝ่ายหญิงมีสิทธินำมายื่นลดหย่อนภาษีไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (Pp_noy-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-17 17:05:06


ความคิดเห็นที่ 24 (3591771)

 กรณีหญิงมีลูกติดมา1คนกับสามีคนเก่าโดยที่ไม่ได้จดทะเบียน สามารถยื่นภาษีได้ไหม และ มีลูกคนที่2กับสามีใหม่โดยที่จดทะเบียน จะสามารถยื่นภาษีได้ทั้ง2คนไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น A วันที่ตอบ 2014-03-17 21:25:13


ความคิดเห็นที่ 25 (3740938)

 อยากทราบว่าจดทะเบียนสมรสกับฝ่ายชายแล้วแต่ฝ่ายมีลูกติด1คนแต่เราเป็นผู้เลี้ยงดูจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไหมโดยฝ่ายชายไม่มีเงินเดือนแต่เป็นฝ่ายหญิงที่เงินได้จะสามารถลดหย่อนบุตรได้ไหมคะช่วยที

ผู้แสดงความคิดเห็น 25 วันที่ตอบ 2014-11-28 23:55:46


ความคิดเห็นที่ 26 (3762511)

 www.fb.com/psytu

จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แสดงความคิดเห็น ค่ายจิตวิทยา วันที่ตอบ 2015-01-22 08:41:10


ความคิดเห็นที่ 27 (3775879)

 กูชอบความเห็น15

กูมีลูก แต่ไม่ได้จดทะเบียน  แล้วไมกูหักไม่ได้วะ ใบเกิดก็มีชื่อกรุเป็นพ่อ มีชื่อภรรยา

ปรับให้มันทันสมัยได้แล้วครับ สรรพากร

นี่กรุต้องไปอำเภอ จดรับรองบุตรอีก ให้ตายสิพับผ่า

ประเทศไทย!!!!

ผู้แสดงความคิดเห็น กรุเอง วันที่ตอบ 2015-02-21 20:45:09


ความคิดเห็นที่ 28 (3792444)

ผมมีปัญหาเรื่อง  การลดหย่อนภาษี  เรื่องการรับรองบุตร
1. สามี ภรรยา แต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียน ไม่มีปัญหาทางครอบครัว อยู่ด้วยกันดี ใช้นามสกุล บิดา
    มีสูติบัติครบถ้วน แต่ ยื่นลดภาษี จำเป็นต้องมีเอกสารใบรับรองบุตร .. 
2.บิดา มารดา อยู่ด้วยกัน อายุ เกิน 60 สามารถเอามาลดหย่อนค่าเลี้ยงดูได้ ....
   ทำไมไม่เห็นต้องมี ใบบัตรรับรองการเป็น บิดา มารดา เหมือนรับรองบุตร เลย ... งง

ผู้แสดงความคิดเห็น R.Pree วันที่ตอบ 2015-04-02 13:25:17


ความคิดเห็นที่ 29 (3953013)

 อยากจะทราบว่าต้องใชัเอกสารอะไรมั่ง

และจะยื่นของบิดามารดาพร้อมต้องยื่นอะไรมั่ง

ผู้แสดงความคิดเห็น บัวหลัน ยังวารี (ouynarak69-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-01 01:23:47


ความคิดเห็นที่ 30 (3955756)

 ถ้ถ้าสามีมีลูกติดมา2คนแยกยื่นภาษีภรรยาซึ่งไม่ใช่ลูกตัวเองเวลาหักลดหย่อนต้องแบ่งลูกหักลดหย่อนคนละคนหรือป่าวค่ะหรือว่าหักสามีเลยสองควเพราะลูกติดเค้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Juntra (Juntraa99-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-03 21:13:49


ความคิดเห็นที่ 31 (3958764)

 อยากทราบหลังยื่นภาษีไปแล้ว ของฝ่ายชายได้มีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่ม หนึ่งในนั้นคือหนังสือรับรองบุตร แต่เด็กอายุไม่ถึง 7 ขวบซึ่งต้องไปร้องต่อศาล ซึ่งใช้เวลานานในการที่จะได้รับเอกสาร อยากทราบถ้าเรามาจดืะเบียนสมรสกันที่หลังหรือไม่เอาเงินหักลดหย่อนบุตรของฝ่ายได้หรือไม่ รบกวนด้วยค่ะ ต้องใช้เร็วนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น ปัณณภัสร์ วันที่ตอบ 2016-03-08 19:35:43


ความคิดเห็นที่ 32 (3966511)

 เรียนสอบถามค่ะ

กรณีเลี้ยงดูพี่่ชายที่พิการ(มีบัตรพิการ) ทางน้องสาวสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไหมคะ และ ต้องมีเอกสารอะไรไปยื่นแนบฯขอลดหย่อนภาษีค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วาสิฏฐี วันที่ตอบ 2016-03-21 11:57:17


ความคิดเห็นที่ 33 (3970320)

 ไปยื่นภาษีที่อำเภอมาแล้วลืมลดหย่อนบุตร  มายื่่นใหม่เองทางออนไลได้ใหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุ (ืnana_nang2009-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-25 22:49:34


ความคิดเห็นที่ 34 (3973332)

 เรียนสอบถามค่ะ

เราได้มีการสมรสกันมานานแล้ว แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ตอนนี้มีลูกแล้ว อายุของลูก 5 ขวบแล้วค่ะ อยากจะสอบถามว่า ถ้าไปจดทะเบียนสมรสกัน ตัวบุตรจะได้รับความคุ้มครองทั้งสองฝ่ายหรือป่าวคะ คือได้รับสิทธิ์จากบิดาและมารดาอ่ะคะ่ สามีสามารถมีสิทธิ์ในตัวบุตรหรือป่าวคะ แล้วบุตรสามารถได้รับอะไรจากสามีได้บ้างค่ะ แล้วถ้าสมมุติจดทะเบียนกันแล้ว แล้วมีการหย่าร้างกัน สามีจะสามารถฟ้องร้องขอรับเลี้ยงบุตรได้ไหม ถ้าเด็กยินยอมอยู่กับมารดา มารดาสามารถฟ้องร้องค่าเลี้ยงดูของบุตรได้ไหมค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรี วันที่ตอบ 2016-03-30 15:16:50


ความคิดเห็นที่ 35 (3987010)

 สอบถามค่ะ

กรณี สามีผู้มีเงินได้ ได้แต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับฝ่ายหญิง แต่ฝ่ายหญิง มีบุตร มาแล้ว2 คน 

สอบถาม ว่าสามี สามารถ นำบุตรสองคนนี้ของฝ่ายหญิง มาขอลดหย่อยภาษีได้หรือไม่ค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อัญชลี หมายมั่ย (3g-dot-unchalee-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-21 20:04:50


ความคิดเห็นที่ 36 (4018831)

 สอบถามค่ะ

สามียื่นเสียภาษีโดยยื่นขอลดหย่อนบุตร 1 คน แต่เลือกว่าไม่จดทะเบียน ทั้งที่มีการจดทะเบียนแล้ว เนื่องจากชินจากการยื่นทุกปี ทางสรรพาการขอใบรับรองบุตร เราสามารถแจ้งแก้ไขการยื่นใหม่ได้มั๊ยค่ะว่ามีการจดทะเบียนสมรสแล้ว และใช้สูติบัตรยื่นเพิ่มเติมแทนการใช้ใบรับรองบุตรค่ะ และจะมีการตรวจสอบการยื่นภาษีของภรรยาเพิ่มมั๊ยค่ะ รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Nok วันที่ตอบ 2016-06-03 23:04:08


ความคิดเห็นที่ 37 (4113337)

 ผมมีลูก 2 คน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ในสูติบัติของลูก ระบุชื่อว่า ผมเป็น บิดา  กรณีนี้ สามารถลดหย่อน ภาษีได้ หรือ ไม่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น TIKER วันที่ตอบ 2017-01-04 11:44:54


ความคิดเห็นที่ 38 (4114784)

 จริงๆแล้วการมีชื่อในสูติบัตร การมีชื่อปรากฏในสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งระบุอยู่แล้วว่าเป็นบิดา อีกทั้งเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนงานราชการ ยังไม่ชอบด้วยกฏหมายอีเหรอ งง ทั้งๆที่ทะเบียนสมรสก็เป็นเอกสารที่ออกจากสถานที่เดียวกันอีกนั่นแหละ

ผู้แสดงความคิดเห็น งุ้งงิ้ง วันที่ตอบ 2017-01-09 23:18:52


ความคิดเห็นที่ 39 (4117889)

การมีชื่อในสูติบัตร อาจจะไม่ใช่บิดาที่แท้จริงได้หรือไม่ เช่นกรณีท้องไม่มีพ่อ แล้วคนพาไปลงชื่อเป็นบิดา เพราะคนจะเกิดมาจากแม่โดดๆ ไม่ได้ ส่วนการจดทะเบียนสมรสกันก็จะถือว่าเป็นบุตรถูกต้องตามกฎหมาย ถึงแม้อีกฝ่ายจะมีลูกติดมา ก็ถือว่าเป็นบุตรของอีกฝ่ายด้วย โดยสามารถนำมาลดหย่อนได้

ผู้แสดงความคิดเห็น Pepe วันที่ตอบ 2017-01-18 19:03:03


ความคิดเห็นที่ 40 (4117939)

ฝ่ายชายถึงแม้มีชื่อเป็นบิดาในใบสูติบัตรบุตร หากไม่ได้จดทะเบียนกับมารดาของบุตรที่จะใช้ลดหย่อนแล้ว ก็ไม่สามารถลดหย่อนบุตรได้ แต่ถ้าเป็นฝ่ายหญิงถึงไม่จดทะเบียนก็ลดหย่อนได้ตลอด ส่วนลูกติดคู่สมรส หากมีการจดทะเบียนกันแล้ว ทั้งสองฝ่ายสามารถนำลูกที่ติดมากับอีกฝ่ายมาลดหย่อนได้เหมือนลูกตัวเอง ทะเบียนสมรสเหมือนกับเป็นตัวรับประกันว่าได้มีการส่งเสียเลี้ยงดูกันจริงๆ ส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นนะ ส่วนการที่ฝ่ายชายทำไมใช้ใบสูติบัตรมาเป็นตัวยืนยันลดหย่อนบุตรไม่ได้หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วนั้น ส่วนตัวคิดว่าทุกคนย่อมต้องมีทั้งพอ่และแม่ แม่นั้นรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครเปลี่ยนไม่ได้ ส่วนพ่อนั้นมันระบุยาก เป็นบิดาในสูติบัตรอาจจะไม่ใช่พ่อที่แท้จริงก็ได้ หรืออาจเป็นแค่นามธรรมไม่มีการเลี้ยงดูจริงๆ ก็เลยต้องมีทะเบียนสมรสมาเป็นตัวกำหนดความผูกพันธ์ ส่วนมารดานั้นหากจะไม่มีการเลี้ยงดูเลย แต่มันก็ไม่มีใครมาแทนที่คนที่คลอดออกมาได้

ผู้แสดงความคิดเห็น FOn วันที่ตอบ 2017-01-18 22:10:35


ความคิดเห็นที่ 41 (4122681)
เด็กทีเกิดในปีภาษีอายุ 90 วัน สามารถนำมาลดหย่อนภาษีปีนั้นได้มั้ย
ผู้แสดงความคิดเห็น 44117940 วันที่ตอบ 2017-01-26 03:42:24


ความคิดเห็นที่ 42 (4134736)

มีบุตร2คนคร่า

คนแรกเกิด ก.ค 58

คนที่2เกิด ส.ค 59

ทำไมลดหย่อยภาษีตามปกติเห็นเขียนไว้ว่าคนละ15000 แต่ทำไมไม่เห็นได้เลยคร่างงมาก

ช่วยตอบให้กระจ่างหน่อยคร่า งงงงงงง 

ผู้แสดงความคิดเห็น Chicken วันที่ตอบ 2017-02-13 01:34:00


ความคิดเห็นที่ 43 (4172904)

 ผมกับแฟนแยกกันตั้งแต่ลูก3ขวบมิได้จดทะเบียน แบบนี้ผมต้องไปจดรับรองบุตรที่ไหนครับและถ้าขอภาษีคืนจะได้ไหมครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น หมิง วันที่ตอบ 2017-04-10 19:31:21


ความคิดเห็นที่ 44 (4172905)

 ผมกับแฟนแยกกันตั้งแต่ลูก3ขวบมิได้จดทะเบียน แบบนี้ผมต้องไปจดรับรองบุตรที่ไหนครับและถ้าขอภาษีคืนจะได้ไหมครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น หมิง วันที่ตอบ 2017-04-10 19:32:28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.