บริษัทใช้ใบเลิกจ้างเท็จยื่นศาลแรงงาน เราทำไงดี


ผมถูกเลิกจ้าง แต่บริษัททำใบเลิกจ้างเท็จขึ้นมา ว่าขาดงานเกิน 3วัน แต่ช่วงไกล่เกลี่ยไม่มีการพูดถึงเรื่องหลักฐานเลย และเรารู้ว่าปลอม แต่คนของเขาก็ถูกให้เข้าข้างบริษัท  เราจะสู้คดีในศาลแรงงานอย่างไร  บริษัทมีความผิดอย่างไร ผู้ตั้งกระทู้ หมง :: วันที่ลงประกาศ 2012-11-28 19:51:08


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3303796)

ถ้าปลอมแปลงเอกสารจริง  ย่อมมีโทษทางอาญา   แต่ปัญหาก็คือ  จะมีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้หรือไม่เท่านั้น....การอ้าง  พรบ.คุ้มครองแรงงาน  มาตรา 119  เพื่อไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย  ถ้านายจ้างไม่ระบุข้อเท็จจริงไว้เมื่อเลิกจ้าง  จะยกมาอ้างภายหลังไม่ได้  ตาม ม.119  วรรคท้าย ครับ

 

มาตรา ๑๑๙  นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(๒) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๔) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน
          หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด
(๕) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๖) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
          ในกรณี (๖) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
          การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่เลิกจ้างนายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม (sny-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-11-29 16:07:48[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.