ต้องการเปลี่ยนพนักงานรายเดือนเป็นรายวัน


ต้องการเปลี่ยนพนักงานรายเดือน(จ้างประจำ)เป็นรายวันสามารถทำได้ไม๊ครับ เนื่องจากปริษัทประสบปัญหาขาดทุน

เมื่อต้องปรับเปลี่ยนค่าจ้างเป็น  300 ต่อวัน 

แล้วต้องมีการดำเนินการยังไงให้ถูกกฎหมายบ้างครับ  ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ เจ้าของกิจการ :: วันที่ลงประกาศ 2012-12-02 21:29:21


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3304042)

ถ้าปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  มาตรา 108   มาตรา 110  แล้ว น่าจะไม่มีปัญหาครับ

มาตรา ๑๐๘  ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นภาษาไทย และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังต่อไปนี้

(๑) วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก

(๒) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด

(๓) หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด

(๔) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

(๕) วันลาและหลักเกณฑ์การลา

(๖) วินัยและโทษทางวินัย

(๗) การร้องทุกข์

(๘) การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ

ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บสำเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา และให้ส่งสำเนาข้อบังคับให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าว

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจสั่งให้นายจ้างแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ขัดต่อกฎหมายให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด

ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก

 

 

 

มาตรา ๑๑๐  ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้นายจ้างประกาศข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้นำมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม (sny-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-04 11:45:59


ความคิดเห็นที่ 2 (3304053)

 สามารถทำได้ ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจในการเปลี่ยนสภาพการจ้างนี้โดยการ

1. เรียกพนักงานประชุมทุกคน ชี้แจงให้พนักงานทราบถึงสถานะการณ์ของบริษัท และมีวิธีแก้ไขโดยการที่จะเปลี่ยนสภาพการจ้างจากรายเดือนเป็นรายวัน อธิบายถึงข้อเสียที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้

2. ให้พนักงานทุกคนลงนามยินยอมที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างด้วยความเต็มใจ 

เมื่อพนักงานลงนามด้วยความเต็มใจแล้ว ก็ไม่ขัดกับมาตรา 20 พรบ แรงงานสัมพันธ์ 2518 ที่ยากคือการทำความเข้าใจกับพนักงานและเห็นด้วยกับบริษัท การมีงานทำที่รายได้อาจลดลงยังดีกว่าไม่มีงานทำ ต้องพยายามพูดให้ดีครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2012-12-04 15:55:16


ความคิดเห็นที่ 3 (3307176)

นอกจากการเปลี่ยนลูกจ้างรายเดือนเป็นรายวันแบบที่แนะนำ สามารถทำอย่างอื่่นอีกได้หรือไม่ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น muay วันที่ตอบ 2013-02-06 14:34:36[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.