ระเบียบข้อบังคับการทำงาน


ระเบียบข้อบังคับในการทำงานต้อง update บ่อยแค่ไหนค่ะ

เพราะปัจจุบันอยู่ปี 2551

 ผู้ตั้งกระทู้ อาย (aonchomduang-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-12-13 18:44:14


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3304511)

 ตามพรบ. คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  ไม่ได้กำหนดเวลาอัพเดทข้อบังคับไว้   เพียงระบุให้นายจ้างประกาศให้ลูกจ้างทราบภายใน 7 วัน  นับแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ...ควรดาวน์โหลด   พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  จาก   www.krisdika.go.th/  หมวด  ค.            ไว้ศึกษารายละเอียดครับ

มาตรา ๑๐๘  ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นภาษาไทย และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังต่อไปนี้
(๑) วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
(๓) หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
(๔) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
(๕) วันลาและหลักเกณฑ์การลา
(๖) วินัยและโทษทางวินัย
(๗) การร้องทุกข์
(๘) การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
                 ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บสำเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา และให้ส่งสำเนาข้อบังคับให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าว
                   ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจสั่งให้นายจ้างแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ขัดต่อกฎหมายให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด
                   ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก
 
มาตรา ๑๐๙  การร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๐๘ (๗) อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ขอบเขตและความหมายของข้อร้องทุกข์
(๒) วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์
(๓) การสอบสวนและพิจารณาข้อร้องทุกข์
(๔) กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์
(๕) ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง
 
มาตรา ๑๑๐  ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้นายจ้างประกาศข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้นำมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 
มาตรา ๑๑๑  เมื่อนายจ้างได้ประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามมาตรา ๑๐๘ แล้ว แม้ว่าต่อมานายจ้างจะมีลูกจ้างลดต่ำกว่าสิบคนก็ตาม ให้นายจ้างยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ ต่อไป
 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม (sny-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-14 13:38:34


ความคิดเห็นที่ 2 (3304519)

 การ update ข้อบังคุับในการทำงานไม่ต้องทำบ่อยเพราะคุณมีระเบียบข้อบังคับที่เป็นตัวหลักอยู่แล้ว  และนายจ้างก็สามารถออกระเบียบ คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายออกมาได้ตลอดเวลาให้พนักงานทราบเอาไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามที่ทางกฎหมายกำหนดมาและระเบียบคำสั่งมีมากแล้ว ก็ revise ซักครั้งหนึ่งก็สามารถทำได้ แต่ก็ต้องส่งให้แรงงานรับทราบไว้และประกาศให้ลูกจ้างทราบ ข้อสำคัญคือ ต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและต้องไม่ขัดกับกฎหมายครับ

อาจสามสี่ปี review ครั้งหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไร

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2012-12-14 16:59:33[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.