การจ้างงาน


 

เรียน  อาจารย์ / ท่านผู้รู้

 

 

                ตามข้อเท็จจริง : ก. เป็นนายจ้างผู้ประกอบกิจการหนึ่ง ได้ว่าจ้าง นาย A ซึ่งเป็นบุคคล/หน่วยงานหนึ่ง (มิได้มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการอย่างนาย ก.)  เป็นตัวแทนในการจัดหาพนักงานมาทำงานให้นายจ้าง ก.  โดยแบ่งการจัดหาออกเป็น 3 ระยะ  โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานต้องทำสัญญาจ้างงานกับนาย โดยสัญญาจ้างดังกล่าวระบุว่าเป็นลูกจ้างโครงการเพื่อดำเนินงานของ นาย ก. มีกำหนดระยะเวลาจ้างงานทั้ง 3 ระยะการจัดหา เริ่มต้นไม่พร้อมกันแต่สิ้นสุดวันเดียวกัน  

 

 

 

โดยเงื่อนไขสัญญาจ้างของลูกจ้างระยะที่ 1 และ 2 มิได้กำหนดข้อผูกพันเรื่อง  (1) ระยะเวลาทดลองงาน 90 วันนับแต่วันเริ่มงาน และ (2) ข้อห้ามลาออกก่อนกำหนดเวลาที่ผูกพันไว้ (สำหรับลูกจ้างโครงการบางคนที่ได้รับการสนับสนุนจากนาย ก. โดย นาย ก. ต้องการให้บุคคลนั้นทำงานให้ระยะเวลาหนึ่ง)  แต่สำหรับสัญญาจ้างระยะที่ 3 มีข้อสัญญาครบถ้วนรวมทั้งเงื่อนไขข้อ (1), (2)  ศิษย์ขอสอบถามเกี่ยวกับการจ้างงานตามข้อเท็จจริงดังนี้

 

 

 

ตามกฏหมายแรงงานคุ้มครองลูกจ้างโครงการทั้ง 3 ระยะนี้อย่างไรบ้าง

2.             กรณีที่ลูกจ้างโครงการระยะที่ 1 และ 2 เริ่มงานมาแล้วระยะหนึ่ง และอาจเลยกำหนด 90 วันนับแต่เริ่มงานแล้ว  นาย A จะเรียกให้ลูกจ้างโครงการทั้ง 2 ระยะมาทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับเดิมเพื่อรับทราบเงื่อนไขการทดลองงานนี้ได้อีกหรือไม่? หากทำได้ภายหลังจากลงนามในบันทึกเพิ่มเติมฯ นาย ก. หรือ นาย A ประเมินการทำงานแล้วเห็นว่าลูกจ้างบางคนไม่สามารถทำงานได้ ให้ถือว่าไม่พ้นการทดลองงานได้หรือไม่?

3.              ตามกรณีคำถามที่ 2  หากผลที่ลูกจ้างโครงการคนนั้นไม่ผ่านการทดลองงาน แต่ได้ทำงานนับแต่วันเริ่มงานจนถึงวันที่ถูกประเมินไม่ผ่านการทดลองงาน เกินกว่า 120 วัน จะถือว่าลูกจ้างคนนั้นได้ถูกบอกเลิกจ้างและมีสิทธิได้รับค่าชดเชย และค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไร

4.             ในกรณีที่ลูกจ้างโครงการระยะที่ 1 และ 2 ไม่ยินยอมที่จะลงนามในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ตามคำถามที่ 2 จะทำได้หรือไม่เพียงใด ด้วยการยกเหตุผลที่ว่า นายจ้าง ก. หรือ

นาย A  มากำหนดเป็นเงื่อนไขภายหลังซึ่งมิได้แจ้งให้ทราบนับแต่วันเริ่มงาน

5.        กรณีที่ลูกจ้างโครงการระยะที่ 1 และ 2 ไม่ได้ยินยอมเงื่อนไข (1) การทดลองงาน 90 วัน และ (2) ข้อห้ามลาออกก่อนกำหนดเวลาที่ผูกพันไว้ ในกรณีที่ลูกจ้างโครงารระยะที่ 3 ได้มาทราบภายหลังว่า ลูกจ้างโครงการระยะที่ 1 และ 2 มิได้มีเงื่อนไขนั้นด้วยโดยที่จ้างมาปฏิบัติงานโครงการเดียวกัน ตำแหน่งงาน ลักษณะงานเช่นเดียวกัน จะถือว่านายจ้างเลือกปฏิบัติหรือไม่ ผลจะเป็นเช่นไร

                จึงเรียนมายังท่านอาจารย์ /ท่านผู้รู้ ได้โปรดให้คำปรึกษาแก่ศิษย์ด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูง

 

1.             สถานะของลูกจ้างโครงการ ถือเป็นลูกจ้างของใคร?

 

 ผู้ตั้งกระทู้ nudaeng (kanokwan_p08-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-11-11 10:31:08


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.