สวัสดิการ กับ ภาษี


หากนายจ้าง จ่ายค่าที่พัก หรือค่าเดินทาง ให้กับพนักงานประจำ ค่าที่พักหรือค่าเดินทางนั้น จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้พนักงานประจำที่จะต้องเสียภาษีหรือไม่?ผู้ตั้งกระทู้ วรสิริ :: วันที่ลงประกาศ 2007-04-24 14:43:20


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (932433)

ค่าพาหนะที่ลูกจ้างได้จ่ายไปโดยสุจริต ตามความจำเป็น และจ่ายไปทั้งหมดในการนั้น ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้

หมายเหตุ จ่ายเหมาให้ลูกจ้างที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงานไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไม่ได้รับการยกเว้น ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้

หมายเหตุ เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจ ตามที่จ่ายจริงโดยสุจริต ไม่ต้องเสียภาษี

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2007-04-30 12:46:42


ความคิดเห็นที่ 2 (937999)
ผู้แสดงความคิดเห็น CC หน้าเดิม วันที่ตอบ 2007-05-02 17:23:36


ความคิดเห็นที่ 3 (938004)

คำตอบข้าพเจ้าหายไปไหนหมดท่าน webmaster

ยืนยันจ้า

ลูกจ้างเอกชนคนจนๆอย่างพวกเราต้องเสียภาษีถ้านายจ้างจ่ายค่าเช่าบ้านให้แต่คนหลวงกลับไม่ต้องเสียภาษี เป็นธรรมดีจัง

คนจนอย่างเราไม่ได้ตังค์แต่ได้บ้านอยู่ฟรียังต้องเสียภาษีเลย ดูป.23 ซิ

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 23/2533

เรื่อง  การกำหนดมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเงินได้ พึงประเมิน

 

---------------------------------------------

 

                เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  กรณีลูกจ้างได้อยู่บ้านของนายจ้างโดยไม่เสียค่าเช่า ให้คำนวณประโยชน์เพิ่มจากการนี้เป็นเงินได้พึงประเมินในอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งเงินเพิ่มตลาดปี (ถ้ามี) โดยไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายเป็นรายปี

                        (1) กรณีลูกจ้างได้อยู่บ้านของนายจ้างโดยไม่เสียค่าเช่า ให้คำนวณประโยชน์เพิ่มจากการนี้เป็นเงินได้พึงประเมินในอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งเงินเพิ่มตลอดปี (ถ้ามี) โดยไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายเป็นรายปี

                        (2) กรณีลูกจ้างหลายคนได้บ้านของนายจ้างหลังเดียวอยู่รวมกันโดยไม่เสียค่าเช่า ให้คำนวณประโยชน์เพิ่มตามเกณฑ์ใน (1) เป็นเงินได้พึงประเมินของลูกจ้างแต่ละคน

                        (3) กรณีลูกจ้างหลายคนได้บ้านของนายจ้างหลังเดียวอยู่รวมกันโดยไม่เสียค่าเช่าตาม (1) ไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้งในชั้นการตรวจสอบไต่สวนหรือในชั้นอุทธรณ์ก็ตาม ให้เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินค่าเช่าของบ้านนั้น ๆ ว่าสมควรให้เช่าได้ตามปกติปีละเท่าใด และให้ทำบันทึกการประเมินไว้เป็นหลักฐานแล้วรายงานขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากร และใหถือว่าค่าเช่าบ้านที่ได้ทำการประเมินนี้เป็นเงินได้ของลูกจ้างที่จะนำมาทำการประเมินหรือพิจารณาชี้ขาดของเจ้าหน้าที่ผุ้พิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี และให้ถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณเงินได้ในปีภาษีต่อไปด้วย เว้นแต่มีข้อเท็จจริงหรือสภาพของบ้านเปลี่ยนแปลงไป

                        (4) กรณีลูกจ้างหลายคนได้บ้านของนายจ้างตาม (3) หลังเดียวอยู่รวมกัน ให้เฉลี่ยค่าเช่าบ้านที่ประเมินได้ตาม (3) เป็นเงินได้ของลูกจ้างแต่ละคนตามส่วนของเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งเงินเพิ่มตลอดปี (ถ้ามี) โดยไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายเป็นรายปี และให้ถือว่าค่าเช่าบ้านที่ได้ทำการประเมินนี้เป็นเงินได้ของลูกจ้างที่จะนำมาทำการประเมินหรือพิจารณาชี้ขาดของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี และให้ถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณเงินได้ในปีภาษีต่อไปด้วย เว้นแต่มีข้อเท็จจริงหรือสภาพของบ้านเปลี่ยนแปลงไป

                        (5) กรณีลูกจ้างได้อยู่บ้านของนายจ้างโดยไม่เสียค่าเช่าและเป็นบ้านที่นายจ้างได้ไปเช่าจากบุคคลอื่นมาอีกต่อหนึ่ง ให้คำนวณประโยชน์เพิ่มจากการนี้เป็นเงินได้พึงประเมินตามค่าเช่าที่นายจ้างได้จ่ายไปจริง

                        (6) กรณีลูกจ้างหลายคนได้บ้านของนายจ้างตาม (5) อยู่รวมกัน ให้เฉลี่ยค่าเช่าบ้านที่นายจ้างได้จ่ายไปจริงตาม (5) เป็นเงินได้ของลูกจ้างแต่ละคนตามส่วนของเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มตลอดปี (ถ้ามี) โดยไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายเป็นรายปี

 

                ข้อ 2  ในกรณีนายจ้างได้เช่าบ้านให้เป็นที่พักอาศัยของพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหาร โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าคนสวน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในบ้าน แม้ต่อมาพนักงานผู้นั้นหรือนายจ้างจะได้ใช้บ้านดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ประชุมและปรึกษาหารือกิจการของนายจ้างตลอดจนการจัดงานเลี้ยงรับรองลูกค้าสำคัญ ๆ ของนายจ้างเป็นครั้งคราว ถือได้ว่าค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นายจ้างจ่ายไปเป็นประโยชน์ที่พนักงานผู้นั้นได้รับทั้งสิ้น พนักงานผู้นั้นจะต้องนำประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมดมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

 

สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2533

 

บัณฑิต บุณยะปานะ

อธิบดีกรมสรรพากร

 

หมวดสวัสดิการกับภาษีเนี่ยก็เขียนตำราได้อีกเล่มเหมือนกันนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น CC ตอบให้ใหม่ วันที่ตอบ 2007-05-02 17:31:03


ความคิดเห็นที่ 4 (938008)

Bye Goodnight!

ไปนอนดีกว่า

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่บอก วันที่ตอบ 2007-05-02 17:32:07[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.