ReadyPlanet.com


การจ่ายเงินรางวัล


บริษัทจ่ายเงินรางวัลตามระบบการประเมินผลการปฏิบัตงานให้กับพนักงานโดยมีการแบ่งจ่าย 2 งวด งวดที่ 1 จ่าย 1.5 เดือน (ทั้งหน่วยงานที่ได้และไม่ได้ตามเป้า) หน่วยงานที่ได้ตามเป้าจะจ่ายในงวดที่ 2 โดยเงินรางวัลรวมเมื่อคำนวณแล้วได้เกินจากที่ได้รับในงวดที่ 1จะได้รับส่วนต่างเพิ่มเติม ส่วนหน่วยงานที่เงินรางวัลรวมเมื่อคำนวณแล้วได้เท่ากับหรือต่ำกว่าที่ได้รับในงวดที่ 1 จะไม่ได้รับเงินรางวัลเพิ่มเติม ต่อมามีการประกาศออกมาว่า พนักงานที่ลาออกก่อนกำหนดการจ่ายเงินรางวัลในงวดที่ 2 จะถูกหักเงินรางวัลตามสัดส่วนรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คำถาม กรณีมีการลาออกก่อนกำหนดการจ่ายเงินรางวัลในงวดที่ 2

1. ถ้าพนักงานจะไม่คืนเงินรางวัลส่วนที่จะถูกหัก สามารถทำได้หรือไม่ เนื่่องจากเป็นผลงานในปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีการประกาศออกมาแต่ไม่ได้มีการตกลงและเซ็นต์รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างพนักงานกับบริษัท

2. ถ้าพนักงานไม่นำเงินรางวัลส่วนที่จะถูกหักมาคืน บริษัทสามารถหักเงินคืนจากเงินเดือนได้หรือไม่

3. ถ้าบริษัทไม่สามารถทำการหักเงินคืนจากเงินเดือนได้ แต่พนักงานมีสวัสดิการอื่นอีก เช่นเงินออมทรัพย์ของสหกรณ์, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทสามารถหักเงินจากสวัสดิการเหล่านี้ได้หรือไม่

4. ถ้าบริษัทไม่สามารถที่จะหักเงินคืนได้จากเงินเดือน, เงินออมทรัพย์ของสหกรณ์, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ต่อมามีการหักเงินคืนไม่ว่าจะหักจากเงินเดือน, เงินออมทรัพย์ของสหกรณ์, เงินกองทุนสำรองเลียงชีพ โดยไม่ได้รับความยินยอมของพนักงาน พนักงานสามารถเรียกร้องเงินคืนได้หรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ อริย์ธัช :: วันที่ลงประกาศ 2011-06-22 17:42:55


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3249041)

เงินรางวัลจากการทำงานนั้น อยู่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เป็นเรื่องของนายจ้างที่จะประกาศออกมาใช้บังคับ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมและเห็นชอบจากลูกจ้าง ดังนั้นเมื่อมีกติกาในการไม่จ่ายเงินรางวับสำหรับงวดใดด็สามารถบังคับใช้ได้ ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แต่หากจ่ายเงินไปแล้วแต่พนักงานไม่มีสิทธิได้รับเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ถือว่าเป็นลาภมิควรได้ ต้องคินเงินในส่วนที่ไม่มีสิทธินั้นให้กับบริษัทไป หากพนักงานไม่คืนในส่วนนั้น นายจ้างก็มีสิทธิฟ้องร้องให้จ่ายเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากลูกจ้างได้ ประกาศของบริษัท ไม่ใช่เป็นข้อตกลงสภาพการจ้างดังนั้นไม่จำเป็นที่ลูกจ้างต้องลงนามรับทราบหรือยินยอม

การหักเงินตามมาตรา 76 พรบ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด.......... เท่านั้น แต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้หักเงินที่ไม่ใช่เงินต้องห้ามมาตราดังกล่าว ดังนั้นเงินที่เป็นสวัสดิการ หรือเงินอื่นใดนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด นายจ้างสามารถหักได้ โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกจ้าง 

นายจ้างอาจหน่วงเหนี่ยวเงินพวกนั้นไว้ได้ แล้วเรียกให้ลูกจ้างไปรับเองที่ที่ทำการนายจ้าง ตามวันและเวลาที่นายจ้างกำหนด ก็จะตกลงเรื่องที่นายจ้างจ่ายเกินไปได้

น่าจะเคลียร์กันให้จบดีกว่า ควรได้ในสิทธิที่เราพึงได้เท่านั้น หากไม่ใช่ของเราก็คืนเขาไปก็น่าจะจบกันด้วยดี

พราะหากเขาหักเงินคุณ คุรไปร้อง เขาไปฟ้อง ยังไงคุรก็ต้องจ่าย คุยกันดีกว่า 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2011-06-23 16:29:59[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.