ค่าหอพัก


 

เนื่องจากดิฉันเป้นฝ่ายบุคคลของทางบริษัท ให้เก็บค่าเช่าหอของแต่ละเดือนส่งคืนให้กับบัญชี แต่ดิฉันไม่ได้เป็นผู้ดูแลหอ ดิฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับส่วนนี้เลย แต่จะมีผู้ดูแลหอทางหอพักแล้ว  และไม่มีหนังสือมอบหมายหน้าที่เก็บเงินค่าเช่าส่วนนี้ให้เซนต์เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งทางดิฉันเองก็ไม่อยากเก็บเงินเพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้เกิดปัญหาขึ้น ทางบริษัทฯหาว่าดิฉันเอ