เงินชดเชยการเลิกจ้าง


·ÓÊÑ­­Ò¨éÒ§§Ò¹à»ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¨Ó ã¹ÊÑ­­ÒÃкØãËéáºè§à§Ô¹à»ç¹ 2 Êèǹ ¤×Í à§Ô¹à´×͹ áÅÐ ¤èÒà´Ô¹·Ò§ (ÅÙ¡¨éÒ§äÁèµéͧ¡ÒÃãËéáºè§à§Ô¹à»ç¹ 2 ¡é͹ áµèºÃÔÉÑ·ÍéÒ§ÇèÒäÁèÁÕ¼ÅÍÐäÃ) ·Ó§Ò¹´éÇ¡ѹ¼èÒ¹ä» 2 »Õ ºÃÔÉÑ·µéͧ¡ÒÃàÅÔ¡¨éÒ§ â´Â¨èÒÂà§Ô¹ª´àªÂãËé 3 à´×͹µÒÁ¡¯ËÁÒ áµè ... ¨èÒÂãËéà¾Õ§Êèǹ¢Í§à§Ô¹à´×͹ â´ÂäÁè¨èÒÂã¹Êèǹ¤èÒà´Ô¹·Ò§ãËé

à¹×èͧ¨Ò¡ÅѡɳЧҹ·Õè·Óà»ç¹§Ò¹»ÃÐ¨Ó ¹Ñè§âµêÐ (äÁèãªèà«Å) ¨Ö§äÁèÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹µéͧÁÕ¤èÒà´Ô¹·Ò§ã´æ áÅÐà§Ô¹ã¹Êèǹ¹Õé¡çä´éà·èҡѹ·Ø¡à´×͹µÅÍ´ÁÒ à¾Ô觨ÐàÅÔ¡¤Ó¹Ç¹àÁ×èͶ֧ÇѹàÅÔ¡¨éÒ§ áÅШèÒª´àªÂµÒÁ¡¯ËÁÒÂ

¤Ó¶ÒÁÁÕÍÂÙèÇèÒ ...
1. ¼ÁÊÒÁÒö¿éͧàÃÕ¡à§Ô¹ãËé¤ÃºµÒÁ¨Ó¹Ç³ä´éËÃ×ÍäÁè? (·Ñé§à§Ô¹à´×͹ áÅÐ ¤èÒà´Ô¹·Ò§)

2. ¶éÒ¼ÁÂÍÁÃѺà§Ô¹à´×͹¡é͹¹ÕéÁÒ¡è͹ (à§Ô¹à´×͹ 3 à´×͹) áÅéǨÐÊÒÁÒö¿éͧÈÒÅáç§Ò¹Âé͹ËÅѧ à¾×èÍàÃÕ¡à§Ô¹ÍÕ¡¡é͹ ·ÕèºÃÔÉÑ·áºè§à»ç¹¤èÒà´Ô¹·Ò§ ä´éËÃ×ÍäÁè?

3.¼Áä´é·Ç§¶ÒÁ¼Ùéà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡ÑºàÃ×èͧ¹Õé à¤éÒÍéÒ§ÇèÒ ¼Á·Ó§Ò¹ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾µèÓ ¨ÐäÁè¨èÒÂàÅ¡çä´é ã¹Êèǹ¹Õé¼ÁäÁè¡ÅÑÇ áÅÐ ÁѹäÁèÁÕËÅÑ¡°Ò¹·Õè¨ÐªÕéÇèÒ¼Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ò÷ӧҹµèÓ¨ÃÔ§ (à¢éÒ¢èÒÂËÒàÃ×èͧãËéÍÍ¡) ÍÂÒ¡·ÃÒºÇèÒ¨ÃÔ§æáÅéÇ ºÃÔÉÑ·¨ÐÊÒÁÒöàÅ蹧ҹàÃ×èͧ¡Ò÷ӧҹ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾µèÓä´éËÃ×ÍäÁèÍÂèÒ§äà (¼Á¢Ò´ ÅÒ ÁÒÊÒ »èÇ µÒÁÃÐàºÕººÃÔÉÑ· áµè·Ó§Ò¹µÒÁ·Õèä´éÃѺÁͺËÁÒ¤ú·Ø¡¤ÃÑé§ äÁèà¤Â·Ô駧ҹ ËÃ×Í ´Ö§§Ò¹ãËéÅèÒªéÒ¨¹àÊÕ¼ŻÃÐ⪹ì¡ÑººÃÔÉÑ·)ผู้ตั้งกระทู้ คนทำงาน :: วันที่ลงประกาศ 2009-04-01 15:25:24


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2990677)
ทำสัญญาจ้างงานเป็นพนักงานประจำ ในสัญญาระบุให้แบ่งเงินเป็น 2 ส่วน คือ เงินเดือน และ ค่าเดินทาง (ลูกจ้างไม่ต้องการให้แบ่งเงินเป็น 2 ก้อน แต่บริษัทอ้างว่าไม่มีผลอะไร) ทำงานด้วยกันผ่านไป 2 ปี บริษัทต้องการเลิกจ้าง โดยจ่ายเงินชดเชยให้ 3 เดือนตามกฏหมาย แต่ ... จ่ายให้เพียงส่วนของเงินเดือน โดยไม่จ่ายในส่วนค่าเดินทางให้ เนื่องจากลักษณะงานที่ทำเป็นงานประจำ นั่งโต๊ะ (ไม่ใช่เซล) จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีค่าเดินทางใดๆ และเงินในส่วนนี้ก็ได้เท่ากันทุกเดือนตลอดมา เพิ่งจะเลิกคำนวนเมื่อถึงวันเลิกจ้าง และจ่ายชดเชยตามกฏหมาย คำถามมีอยู่ว่า ... 1. ผมสามารถฟ้องเรียกเงินให้ครบตามจำนวณได้หรือไม่? (ทั้งเงินเดือน และ ค่าเดินทาง) 2. ถ้าผมยอมรับเงินเดือนก้อนนี้มาก่อน (เงินเดือน 3 เดือน) แล้วจะสามารถฟ้องศาลแรงงานย้อนหลัง เพื่อเรียกเงินอีกก้อน ที่บริษัทแบ่งเป็นค่าเดินทาง ได้หรือไม่? 3.ผมได้ทวงถามผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เค้าอ้างว่า ผมทำงานมีประสิทธิภาพต่ำ จะไม่จ่ายเลยก็ได้ ในส่วนนี้ผมไม่กลัว และ มันไม่มีหลักฐานที่จะชี้ว่าผมประสิทธิภาพการทำงานต่ำจริง (เข้าข่ายหาเรื่องให้ออก) อยากทราบว่าจริงๆแล้ว บริษัทจะสามารถเล่นงานเรื่องการทำงานประสิทธิภาพต่ำได้หรือไม่อย่างไร (ผมขาด ลา มาสาย ป่วย ตามระเบียบบริษัท แต่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายครบทุกครั้ง ไม่เคยทิ้งงาน หรือ ดึงงานให้ล่าช้าจนเสียผลประโยชน์กับบริษัท)
ผู้แสดงความคิดเห็น อีกทีครับ วันที่ตอบ 2009-04-01 15:26:50


ความคิดเห็นที่ 2 (2992990)
ไม่มีเสียงตอบกลับจากหมายเลขที่ท่านเรียก -_-!
ผู้แสดงความคิดเห็น คนทำงาน วันที่ตอบ 2009-04-08 10:03:46[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.