ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


แนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน

แนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานชนิดไม่เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน ตามมติรัฐมนตรี

              ด้วยกระทรวงแรงงาน เห็นชอบในการจ้างนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานชนิดไม่เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน และเล็งเห็นคุณค่าของเงินเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับจากการทำงานในช่วงเวลาปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน

              กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทำงาน ชนิดไม่เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน ดังนี้

              แนวทางสำหรับผู้ประกอบกิจการ

              สถานประกอบกิจการ เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจ้างนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานชนิดไม่เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการควรมีแนวทางในการรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานดังนี้

1.      ควรพิจารณารับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์เข้าทำงาน

2.      ลักษณะงานที่ให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทำงานควรมีลักษณะงานเหมาะสมแก่เพศ วัย ความรู้ความสารถของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา โดยคำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีประกอบด้วย

3.      ควรจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่เข้าทำงานชนิดไม่เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อนตามความเหมาะสมกับค่าของงาน แต่ไม่ควรน้อยกว่าชั่วโมงละ 23 บาท

4.      ควรตระหนักว่าการทำงานของของนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเป็นการฝึกงานเพื่อให้ทราบถึงสภาพการทำงานที่แท้จริง โดยให้คิดว่าบุคคลเหล่านี้เป็นเสมือนบุตรหลาน ซึ่งนับแต่จะเจริญเติบโตและเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ประสบการณ์ที่ได้รับจะทำให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน มีความพร้อมที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในโอกาสข้างหน้า ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศในโอกาสต่อไป

5.      ไม่ควรให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทำงานที่มีลักษณะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัย

6.      ไม่ควรเรียกหรือรับเงินประกันการทำงานหรือเงินประกันความเสียหายจากนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่เข้าทำงานดังกล่าว

              แนวทางสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

              นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่เข้าทำงานชนิดไม่เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อนต้องปฏิบัติตน ดังนี้

1.      ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของสถานประกอบกิจการ เช่น เวลาทำงาน เวลาพัก การหยุดหรือการลางาน

2.      ต้องเคารพเชื่อฟังผู้ประกอบกิจการ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และบุคคลที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมาย

3.      ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยเครื่องแต่งกายของสถาบันการศึกษาหรือเครื่องแบบการทำงานที่ผู้ประกอบกิจการจัดหาให้

4.      ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน และไม่นำยาเสพติด อาวุธ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายร้ายแรงเข้าไปในสถานที่ทำงาน

5.      ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความอุตสาหะวิริยะในการทำงาน

 

 

*************************************************************************

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.