ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 3 article

หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง 

ตอนที่ 3.........

 

4. เนื้อหาของถ้อยคำที่เลือกใช้ในข้อบังคับการทำงานต้องตรงตามความมุ่งหมายที่ต้องการจะสื่อจริง ๆ

            มีสถานประกอบการแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจผลิตวัตถุไวไฟเขียนในข้อบังคับการทำงานมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ในที่ทำงาน ผู้เขียนขอถามว่าการเขียนเช่นนี้สื่อความหมายที่ผู้เป็นนายจ้างต้องการสื่อไปยังบรรดาลูกจ้างในสถานประกอบการจริง ๆ หรือไม่ คำตอบคงไม่ใช่เพราะเจตนารมณ์ที่แท้เป็นเรื่องที่นายจ้างต้องการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการเพราะมีโอกาสเกิดได้สูง แม้มีความร้อนหรือประกายไฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นหากต้องการเขียนให้ถูกต้องตามความประสงค์ที่จะป้องกันอัคคีภัยควรเขียนว่า ห้ามทำให้เกิดประกายไผ น่าจะถูกต้องและครอบคลุมมากกว่าเพราะห้ามไปถึงบุคคลใด ๆด้วย ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกผุ้เข้าเยี่ยมเยือนโรงงานด้วยก็ได้

            มีสถานประกอบการแห่งหนึ่ง ร่างระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานให้ทดรองเงินเดือนล่วงหน้าได้และต้องใช้คืนภายใน 4 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย โดยมีวัตถุประสงค์บรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคคลภายในครอบครัวของพนักงาน ในกรณีเจ็บป่วย และในการศึกษาเล่าเรียนของบุตร ในนิยามศัพท์ของคำว่าบุคคลในครอบครัวนั้น หมายถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของพนักงานเท่านั้น มีการอภิปรายกันโดยมีประเด็นสำคัญว่า ความเป็นสามีภรรยาและบุตรของพนักงานนี้ต้องชอบด้วยกฎหมายคือมีการจดทะเบียนด้วยหรือไม่ มีกรรมการท่านหนึ่งแสดงความเห็นว่า การที่พนักงานจะจดทะเบียนหรือไม่ ไม่ใช่สาระสำคัญหรือเจตนารมณ์ของระเบียบนี้ ระเบียบนี้ต้องการช่วยเหลือพนักงาน บรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน เนื่องจากพนักงานมีพันธะทางจารีตประเพณีและศีลธรรมที่ต้องให้ความอุปการะเลี้ยงดูบุคคลภายในครอบครัว ทั้งจากการสำรวจพบว่า มีพนักงานถึงร้อยละ 45 ที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยากับคู่สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน หากวางเงื่อนไขว่าต้องจดทะเบียนสมรสจะมีพนักงานกลุ่มใหญ่ที่ไม่มีสิทธิตามระเบียบนี้ทันที ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ให้นิยามศัพท์คำว่า บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดามรดาของพนักงาน หรือสามี ภรรยา บุตรของพนักงานซึ่งอยู่ในความอุปการะของพนักงาน ซึ่งก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระเบียบอย่างแท้จริง

 

           

เรื่องโดย ....เกรียงไกร   เจียมบุญศรี

 

 

อย่าลืมติดตามตอนต่อไป................................

16/02/2549
ห้องรับแขก นักกฎหมายแรงงาน

ปัญหาการทำงานล่วงเวลาของพนักงานขับรถในธุรกิจการขนส่งทางบก article
ความไม่คืบหน้าของการจัดทำกฎหมายคุ้มครองผู้ทำงานบ้าน
ปรัชญาของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ปกิณกะคดีว่าด้วย การแก้ไขปัญหาลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ ตอนที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ
ปกิณกะคดีว่าด้วย การแก้ไขปัญหาลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ ตอนที่ 1
สิทธิหน้าที่และความคุ้มครองตามกฎหมายสำหรับลูกจ้างทดลองงาน
สถานการณ์ผู้รับงานไปทำที่บ้าน article
สภาพการจ้างโดยปริยาย article
สภาพการจ้างโดยปริยาย article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 9 article
การจ้างแรงงานภายนอกการบินไทยเป็นการขาดธรรมมาภิบาลจริงหรือ? article
การจ้างแรงงานภายนอกการบินไทยเป็นการขาดธรรมมาภิบาลจริงหรือ? ตอนที่ 2 ความหมายของ นายจ้าง ตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน article
การจ้างแรงงานภายนอกการบินไทยเป็นการขาดธรรมมาภิบาลจริงหรือ? article
ความสำคัญของกฎหมายแรงงานไทย article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 8 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 7 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 6 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ ...5 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ ....4 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 2 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่1... articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.