ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article

 

            ได้ยินบ่อยใช่ไหมว่า นายจ้างมีสิทธิไม่มอบงานให้ลูกจ้างทำได้ ตราบใดที่ยังจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตามสัญญา (ทำไมถึงเป็นเช่นนี้) คุณครับ ไม่ต้องเปิดหาในกฎหมายแรงงานนะครับ เพราะมันไม่มี แต่มันอยู่ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย หนี้ กล่าวคือ สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาสองฝ่าย ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อกัน ฝ่ายนายจ้างก็มีหน้าที่จ่ายค่าจ้าง ฝ่ายลูกจ้างก็มีหน้าที่ทำงานตามคำสั่ง เมื่อมีหน้าที่ก็ต้องมีสิทธิเป็นของคู่กัน ฝ่ายนายจ้างก็มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ลูกจ้างทำงานให้ได้ ฝ่ายลูกจ้างก็มีสิทธิเรียกร้องให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ได้เช่นกัน ในส่วนที่เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนี่แหละครับ กฎหมายเข้าเรียกว่า หนี้ ต้องชำระให้อีกฝ่ายหนึ่งตามสิทธิของเขา ดังนั้น เมื่อนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างย่อมเท่ากับนายจ้างได้ปฏิบัติการชำระหนี้ให้ลูกจ้างถูกต้องตามสัญญาแล้ว ฝ่ายลูกจ้างก็ต้องทำงานให้นายจ้างเพื่อใช้หนี้เช่นกัน แต่หนี้ที่ฝ่ายลูกจ้างต้องปฏิบัติต่อนายจ้างนั้น นายจ้างอาจปฏิเสธที่จะรับได้ เนื่องจากเป็นสิทธิของนายจ้าง การที่นายจ้างไม่ใช้สิทธิของตน (ไม่ต้องการให้ลูกจ้างทำงาน ขอเพียงตอกบัตรแล้วนั่งเฉยๆก็พอ) แต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนครบถ้วน (จ่ายค่าจ้างให้) เช่นนี้ย่อมถือว่านายจ้างมิได้ผิดสัญญา นายจ้างจึงกระทำได้โดยชอบ

            มีข้อน่าสงสัยกรณีลูกจ้างบางตำแหน่งมีค่าจ้างทั้งประเภท เงินเดือน และค่าจ้างตามผลงานที่คำนวณได้เป็นหน่วย เช่น พนักงานขับรถบรรทุกที่ได้รับค่าจ้างรายเดือนในอัตราใกล้เคียงกับค่าแรงงานขั้นต่ำ แต่มีรายได้จากค่าเที่ยวที่ขับรถส่งสินค้าคำนวณจ่ายให้เที่ยวต่อเที่ยว เป็นต้น กรณีเช่นนี้ หากนายจ้างจ่ายค่าจ้างเฉพาะเงินเดือนให้ลูกจ้างแล้วไม่มอบงานให้ลูกจ้างทำ คงให้มาตอกบัตรแล้วนั่งเฉยๆ อย่างนี้ลูกจ้างย่อมเสียสิทธิในการได้รับค่าเที่ยวซึ่งถือเป็นค่าจ้างอีกประเภทหนึ่ง กรณีอย่างนี้นายจ้างทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ? (น่าคิดนะ) ท่านผู้อ่านช่วยผมคิดด้วยนะครับ ส่วนผมจะขอคิดดังๆให้ท่านฟังก่อน ดังนี้ สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทนทั้งนายจ้างและลูกจ้างต่างก็มีสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกัน ตามที่ได้วางหลักไว้แล้วข้างต้น เมื่อลูกจ้างตกลงเข้ามาทำงานในหน้าที่ขับรถให้นายจ้างโดยมีข้อตกลงที่จะรับค่าจ้างทั้งสองประเภท โดยค่าจ้างที่เรียกว่า เงินเดือน ตกลงจ่ายตามกำหนดระยะเวลา เมื่อถึงกำหนดระยะเวลานายจ้างย่อมมีหน้าที่ต้องจ่าย ส่วนค่าจ้างที่เรียกว่า ค่าเที่ยว นั้นตกลงกันจ่ายตามผลงานของลูกจ้าง การมอบงานให้ลูกจ้างทำอาจกลายเป็นหน้าที่ของนายจ้างไปเสียแล้ว ดังนั้น การที่นายจ้างไม่มอบงานให้ลูกจ้างทำอาจถือได้ว่านายจ้างมิได้ปฏิบัติการชำระหนี้ให้ลูกจ้างถูกต้องตามข้อตกลงในสัญญา นายจ้างจึงอาจเป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องรับผิดในความเสียหายที่ลูกจ้างไม่ได้รับเงินค่าเที่ยว

 

                                       .......................................................................

26/4/2549
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?
ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article
ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article
อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article
ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.