ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


รูปแบบการนัดหยุดงานและการปิดงาน article

รูปแบบการนัดหยุดงานและการปิดงาน

ตอนที่ 4 การนัดหยุดงานระดับชาติ

            ข้อ 6. การนัดหยุดงานระดับชาติ หรือที่เรียกว่า “การนัดหยุดงานทั่วไป” (General strike ) หมายถึงการนัดหยุดงานเพื่อเรียกร้อง หรือปกป้องคุมครองสิทธิและประโยชน์ของลูกจ้างในเรื่องต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เงื่อนไขหรือสภาพการจ้างที่ดี รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ หรือเพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตลอดจนเพื่อต่อต้านการเลิกจ้างผู้แทน ลูกจ้าง ผู้แทนสหภาพแรงงานหรือการเลิกจ้างลูกจ้างบางแผนก หรือบางส่วนด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้แทน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากข้อพิพาทแรงงานโดยตรงหรือไม่ก็ตาม ซึ่งการนัดหยุดงานแบบนี้มักมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้อง ต่อต้าน หรือประท้วงรัฐบาลโดยตรงและเป็นการนัดหยุดงานโดยสหภาพแรงงานในหลายสถานประกอบกิจการร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อแสดงพลังอำนาจในการเจรจาต่อรองร่วม

            การหยุดงานเพื่อร่วมการนัดหยุดงานแบบนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องการเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ศาลยุติธรรมสูงสุดของฝรั่งเศส ถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบตามกฎหมายเรื่องการนัดหยุดงานของฝรั่งเศส

            การนัดหยุดงานระดับชาติเช่นนี้ เคยมีตัวอย่างเกิดขึ้นในประเทศไทยหลายครั้งเช่นกัน เช่น การนัดหยุดงานของกรรมกรอ้อมน้อย ระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2517 โดยมีสหภาพแรงงานอ้อมน้อยเป็นกำลังสำคัญในการประสานความร่วมมือกับสหภาพแรงงานอื่นๆ ซึ่งมีกรรมการหรือลูกจ้างนับหมื่นเข้าร่วมการชุมนมที่สนามหลวงถึง 7 วัน 7 คืน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงงอละประกาศอัตราขั้นต่ำเป็น 25 บาท และให้รัฐบาลให้หลักประกันว่าจะไม่มีการปลดหรือเลิกจ้างลูกจ้างคราวละมากๆ หรือลดการผลิต เนื่องจากเป็นภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น การรักษาพยาบาล การลาป่วย การลาคลอด ค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง ฯลฯ การนัดหยุดงานรั้งนี้กรรมการอ้อมน้อยจำนวนประมาณ 4,000 คน ได้เดินขบวนจากอ้อมน้อยไปพระประแดง และจากพระประแดงไปสนามหลวงซึ่งเป็นระยะทางกว่า 60 กิโลเมตร จนไดรับความร่วมมือจากสหภาพแรงงานต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนขบวนการนักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป จนประสบความสำเร็จ ซึ่งรัฐบาลได้ยินยอมตามข้อเรียกร้องหลายข้อด้วยกัน

            นอกจากการนัดหยุดงานครั้งนี้ สหภาพแรงงานอ้อมน้อยยังมีบทบาทในการร่วมนัดหยุดงานระดับชาติอีกหลายครั้ง เช่น การนัดหยุดงานร่วมกับสหภาพแรงงานหลายแห่ง โดยการนำของกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในระหว่างวันที่ 1 – 5 มกราคม 2519 เพื่อคัดค้านและประท้วงการขึ้นราคาข้าวสารและสนับสนุนให้มีการประกันราคาข้าวเปลือก

            การนัดหยุดงานระดับชาติเช่นนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการนัดหยุดงานทางการเมือง เพราะโดยทั่วไปแล้วมักมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหากไม่ประสบความสำเร็จลูกจ้างที่ร่วมชุมนุมนัดหยุดงานนอกจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและมีความผิดตามกฎหมายอื่นแล้ว ยังอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 117

 

 

โดย: กิติพงศ์   หังสพฤกษ์,บทความรูปแบบการนัดหยุดงานและการปิดงาน,(วารสารศาลแรงงาน ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2538)น.35-43

 รวมคำพิพากษาฎีกา ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ทศวรรษที่ 2 (ปี พ.ศ. 2532-2542) น.164-165

 

26/5/2549
คำอธิบาย กฎหมายแรงงาน

ความแตกต่างระหว่างมาตรา 31 วรรคหนึ่งกับมาตรา 121 (1) article
การลาเพื่อกิจการสหภาพแรงงาน
ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
รูปแบบการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
รูปแบบการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
รูปแบบการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
รูปแบบการนัดหยุดงานและการปิดงาน ตอนที่ 3 การนัดหยุดงานรูปแบบสับเปลี่ยนหมุนเวียนและแบบสกัดกั้นสายการผลิต article
รูปแบบการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
รูปแบบการนัดหยุดงานและการปิดงาน article
ความแตกต่างระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดและไม่ได้เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้อง article
หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง article
คำเตือน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.