dot dot
dot
ฎีกา แรงงานสัมพันธ์
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างแรงงานขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
dot
ฎีกาวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
ฎีกาประกันสังคมและเงินทดแทน
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
ฎีกากฎหมายคุ้มครองแรงงาน
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
ฎีกาพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
คำวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
ฎีกากฎหมายรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
ศาล
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot
ติดต่อรับข่าวสาร

dot
dot
หน่วยงานต่าง ๆ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
นิยายแรงงาน
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
ข้อมูลน่ารู้
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
ลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletjobthaicn.com
bulletออกแบบโรงงาน สร้างโรงงาน
bulletThaiJobCenter.com
dot
ตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงาน
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
เพื่อน HR
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


การระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 829/830-2547   (มาตรา 17 วรรคสาม , 119(3)

 

          หนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง ระบุข้อความว่า เนื่องจากโจทก์ที่ 1 กระทำการ 1. ยักยอกทรัพย์สินของบริษัทฯ  2. จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงกล่าวคือ ได้รับครอบครองเก็บรักษาเงินของบริษัทฯ  ตามหน้าที่แล้วทำให้เงิน จำนวน 446,639 บาท หายไปจากการเก็บรักษาของตนซึ่งพนักงานมีหน้าที่ เก็บเงินสดของบริษัทฯไว้เพื่อสำรองจ่ายในกรณีที่ต้องจ่ายเงินฉุกเฉิน บริษัทฯพิจารณาแล้วว่าโจทก์ที่ 1 มีความผิดตามระเบียบข้อบังคับหมวดที่ 9 ข้อ 7.1 ทุจริตต่อหน้าที่ ข้อ7.3 จงใจให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทฯจึงเลิกจ้างโจทก์ที่ 1 หนังสือเลิกจ้างดังกล่าวเป็นการแจ้งให้โจทก์ที่ 1 ได้รับทราบถึงสาเหตุการเลิกจ้างว่ามาจากการที่โจทก์ที่ 1 กระทำความผิดไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ในเรื่องการเก็บรักษาเงินของจำเลยที่ 2 แล้วทำให้เงินนั้นสูญหายไป อันเป็นการระบุให้เหตุผลไว้ในหนังสือบอกเลิกจ้าง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17 วรรคสาม ไว้แล้ว ส่วนข้อความที่ว่าโจทก์ที่ 1 ยักยอกทรัพย์สินนายจ้างและจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นเพียงการอ้างข้อกฎหมายปรับบทแก่ความผิดของโจทก์ที่ 1 เท่านั้นมิใช่เหตุผลของการเลิกจ้าง และหากปรับบทกฎหมายคลาดเคลื่อนไปจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพนักงานตรวจแรงงานหรือศาลย่อมมิอาจปรับบทให้ถูกต้องได้ จำเลยที่ 2 จึงมีสิทธิยกเหตุกรณีที่โจทก์ที่ 1 ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 19(3) ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ การที่ศาลแรงงานกลางไม่วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวข้างต้นอันเป็นประเด็นแห่งคดี จึงเป็นการไม่ชอบ

 

 

...........................................................15/9/2549Copyright © 2010 All Rights Reserved.
SOMBAT LEGAL Co.,Ltd. 1420/1 Room 301 Srisuk Building Soi Phaholyothin 26, Ladyao,Chatuchak BKK 10900 Tel. 0-2939-5761-3 Fax. 0-2939-5761 Mobile 081-424-0955 E-mail : sombat.legal@yahoo.com