dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


กรรมการลูกจ้าง กับ การปิดกิจการ article

 

            สถานประกอบการที่มีกรรมการลูกจ้าง หากนายจ้างประสงค์จะเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างกฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาตจากศาลแรงงานเสียก่อน เมื่อศาลอนุญาตแล้วจึงจะเลิกจ้างได้ เหตุที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้ก็เพราะป้องกันมิให้นายจ้างหาเหตุกลั่นแกล้งลูกจ้างที่ทำหน้าที่กรรมการลูกจ้างนั้นเอง

เหตุในการขออนุญาตต่อศาลนั้นอาจแบ่งได้เป็น  2 ประการ คือ

1.       เหตุที่มาจากตัวกรรมการลูกจ้างเอง เช่น กรรมการลูกจ้างกระทำผิดวินัย

2.       เหตุที่มาจากตัวนายจ้างเอง เช่น นายจ้างยุบแผนกหรือหน่วยงานที่กรรมการลูกจ้างทำงานอยู่และไม่อาจหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้ทำได้

            การขอเลิกจ้างไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตามกรรมการลูกจ้างมักคัดค้านจำเป็นที่ศาลต้องไต่สวนและสืบพยานกันทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านจึงต้องใช้เวลาดำเนินการระยะหนึ่งอาจจะ 2-3 เดือนเป็นอย่างน้อย หรืออาจจะ 1-2 ปีเลยทีเดียว ตลอดระยะเวลาที่ศาลพิจารณากรรมการลูกจ้างก็ยังคงสถานภาพการเป็นลูกจ้างอยู่ หากนายจ้างไม่มีงานให้ทำหรือไม่ประสงค์จะให้ทำงานนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างตลอดไปจนกว่าศาลจะอนุญาต

            กรณีเหตุเลิกจ้างมาจากฝ่ายนายจ้างและกิจการของนายจ้างยังดำเนินไปตามปกติมีลูกจ้างอื่นทำงานอยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยจากศาล นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กรรมการลูกจ้างด้วยก็ดูเป็นการสมควรอยู่ แต่กรณีนายจ้างปิดกิจการเป็นการถาวรและเลิกจ้างลูกจ้างอื่นๆหมดแล้ว คงเหลือเฉพาะกรรมการลูกจ้างหรือเหลือพนักงานอื่นที่จำเป็นอีกไม่กี่คนเท่านั้น กรณีอย่างนี้จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่า จำเป็นต้องขออนุญาตศาลเพื่อเลิกจ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด ?

เรื่องนี้มีหลายความเห็น ท่านลองพิจารณาความเห็นเหล่านี้แล้วตอบตัวเองว่าท่านเห็นด้วยกับความเห็นใด ?

            ความเห็นที่ 1. เมื่อดูที่เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้ขออนุญาตจากศาลนั้นก็เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งกรรมการลูกจ้าง กรณีนี้ข้อเท็จจริงชัดเจนว่านายจ้างมิได้กลั่นแกล้ง เนื่องจากลูกจ้างอื่นๆก็ถูกเลิกจ้างเช่นกัน แล้วเป็นการเลิกจ้างทั้งหมดเนื่องจากปิดกิจการอย่างถาวรแม้จะมีลูกจ้างอื่นเหลืออยู่บ้างตามความจำเป็นก็มีจำนวนเพียงเล็กน้อย กรณีอย่างนี้นายจ้างควรเลิกจ้างได้เองไม่ควรต้องขออนุญาตจากศาลเสียก่อน เทียบเคียงกับ กรณีนายจ้างปิดกิจการชั่วคราวและจ่ายค่าจ้างร้อยละ 50 กรณีกรรมการลูกจ้างนายจ้างสามารถลดค่าจ้างให้เหลือร้อยละ 50 เหมือนกับพนักงานอื่นๆได้ทันทีไม่จำต้องขออนุญาตจากศาล ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ?

            ความเห็นที่ 2. กฎหมายกำหนดไว้ว่า สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปอาจจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้ สถานะภาพความเป็นกรรมการลูกจ้างจะคงอยู่ได้ต่อเมื่อในสถานประกอบการนั้นต้องมีลูกจ้างไม่น้อยกว่า 50 คน ตลอดเวลา เมื่อลูกจ้างอื่นถูกเลิกจ้างจนหมดหรือเกือบหมดคงเหลือเพียงไม่กี่คนเช่นนี้ กรรมการลูกจ้างที่มีอยู่ย่อมพ้นสภาพไปโดยปริยาย เทียบเคียงกับ กรณีลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องต้องมีผู้สนับสนุนข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตลอดเวลา เมื่อลูกจ้างถอนข้อเรียกร้องจนเหลือจำนวนลูกจ้างที่สนับสนุนข้อเรียกร้องไม่ถึงร้อยละ 15 ของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ข้อเรียกร้องย่อมตกไปโดยปริยาย ผู้แทนเจรจาย่อมสิ้นสภาพไปด้วยเช่นกัน  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ?

            ความเห็นที่ 3. กฎหมายกำหนดไว้แล้วว่า ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน อ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆตรงตัว เมื่อต้องการเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างเพราะเหตุปิดกิจการถาวรก็ต้องขออนุญาตต่อศาลเสียก่อน ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ?

ความเห็นที่ 4. กฎหมายกำหนดไว้แล้วว่า นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก เป็นคนไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถและอื่นๆรวม 7 ข้อ  ซึ่งทั้ง 7 ข้อ ไม่มีข้อไหนกำหนดให้กรณีลูกจ้างอื่นถูกเลิกจ้างหมดหรือเกือบหมดเหลือเฉพาะกรรมการลูกจ้างแล้วเป็นเหตุให้กรรมการลูกจ้างพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น กรณีปิดกิจการอย่างถาวรจึงต้องขออนุญาตศาลแรงงานเพื่อเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างเช่นกัน ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ?

            ท่านลองคิดดูสักหน่อยว่า ท่านเห็นด้วยกับความเห็นใด หรือท่านมีความเห็นอื่นที่แตกต่างไปท่านสามารถแสดงความเห็นได้ที่นี่ เช่นกัน เราพร้อมรับฟังความเห็นท่าน

 

                                       ..........................................19 ก.ย. 49

 
ห้องเรียน กฎหมายแรงงาน

จำเป็นต้องระบุเรื่อง ค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในหนังสือเลิกจ้างหรือไม่ ? article
การไม่อนุมัติให้ลาออก กับ สิทธิในเงินบำเหน็จ article
ระเบียบข้อบังคับที่เกิดจากประเพณีการทำงาน article
เงินประจำตำแหน่ง กับ ปัญหาที่ติดตามมา ? article
ค่าตกใจ กับ ลูกจ้างรายวัน article
อายุงานกับการปิดงานและนัดหยุดงาน article
การระบุในหนังสือเลิกจ้างให้ลูกจ้างมารับค่าจ้างค้างจ่ายภายใน 3 วัน นับแต่วันเลิกจ้าง มีผลทางกฎหมายอย่างไร ? article
การลาออก กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
เหตุเลิกจ้าง กับ การเขียนหนังสือเลิกจ้าง article
เลิกจ้างโดยปริยาย article
ค่ากะ article
ลาบวช article
บอกเลิกจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือ article
ล่อซื้อ article
ทำงานล่วงเวลา กับ อำนาจของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า กับ จงใจขัดคำสั่ง article
ลากิจกับหัวหน้างาน article
กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท กับ กรรมเดียวผิดวินัยหลายเรื่อง article
ปัญหาดอกเบี้ย และ การคืนเงินค่าชดเชย article
ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน กับ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง article
คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กับ ดอกเบี้ย article
ลาเพื่อฝึกอบรม กับ ลูกจ้างรายเดือน article
การทำสัญญาจ้างต่อเนื่อง กับ ปัญหาการจ่ายค่าชดเชย article
เงินเพิ่ม กับ อายุความ article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามสัญญา กับ อำนาจการสั่งจ่ายของพนักงานตรวจแรงงาน article
ลูกจ้างผู้รับเหมาค่าแรง กับ ปัญหาค่าชดเชย article
ลูกจ้างผู้รับเหมาค่าแรง กับ ปัญหาการกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก article
การสละสิทธิ กับ ค่าเสียหาย article
หนังสือเลิกจ้าง กับ ข้อต่อสู้ในประเด็นค่าชดเชย article
ย้ายงาน article
ไม่ติดใจลงโทษ article
ลูกจ้างขับรถรับนักท่องเที่ยว กับ ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี article
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย กับ การเลิกจ้าง article
เงินที่ติดตัวลูกจ้างไปเมื่อย้ายตำแหน่ง พิจารณาอย่างไร ? article
หยุดงานไปพบนิติกรที่ศาล กับ การละทิ้งหน้าที่ article
หยุดงานไปพบนิติกรที่ศาล กับ การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
จ่ายค่าจ้างสัปดาห์ละครั้ง กับ ลูกจ้างทดลองงาน
ขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง กับ ค่าชดเชย article
การปฏิเสธที่จะต่อสัญญา กับ ปัญหาการจ่ายค่าชดเชย
วันเลิกจ้าง กับ การจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า article
จงใจให้ตนเองประสบอันตราย กับ สิทธิการได้รับเงินทดแทน article
เหตุเลิกจ้าง กับ การไม่จ่ายค่าชดเชย article
ลืม กับ การฝ่าฝืนระเบียบกรณีร้ายแรง article
หลักประกันการทำงาน กับ กรมธรรม์ประกันความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
ข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในระเบียบ กับ การลงโทษทางวินัย article
นัดหยุดงาน กับ อายุงาน
เกษียณอายุ กับ ระเบียบข้อบังคับการทำงาน
ดอกเบี้ยในเงินค่าชดเชย กับ กิจการที่ไม่ค้ากำไร
เกษียณอายุ กับ การต่อสัญญาจ้างรายปี
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อสุดท้าย
วันหยุดในระหว่างปิดงาน
ลาป่วย กับการแจ้งทันทีในวันที่หยุดงาน
ปล่อยกู้นอกระบบ กับ ข้อบังคับการทำงาน
ลากิจ กับ สิทธิในการหักค่าจ้าง
ลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์ กับ สิทธิในการหักค่าจ้าง
การใช้ใบรับรองแพทย์ของลูกปลอมประกอบการลากิจ
การย้ายกะระหว่างเจรจาข้อเรียกร้อง
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่ชอบ เข้าร่วมนัดหยุดงาน และถูกนายจ้างปิดงาน ผลเป็นอย่างไร ?
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่ชอบด้วยข้อบังคับ แต่ ร่วมนัดหยุดงานด้วย ผลเป็นอย่างไร ?
กรรมการลูกจ้าง กับ การเปลี่ยนตัวนายจ้าง
ลูกจ้างทดลองงาน กับ กรรมการลูกจ้าง
การแก้ไขข้อบังคับที่ไม่เป็นคุณ
เลิกจ้างลูกจ้างอายุงานไม่ครบปี กับ ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี
เลิกจ้างลูกจ้างอายุงานไม่ครบปีโดยระเบียบให้สิทธิลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปีได้ตามสัดส่วน กับ ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี
สภาพการจ้าง กับ อำนาจบริหาร
เงินทดแทน กับ ประสบอันตราย กรณีแวะตลาดซื้อของใช้ให้นายจ้างก่อนมาทำงาน ?
เลิกจ้างเนื่องจากยื่นข้อเรียกร้อง พิจารณาอย่างไร ?
เกษียณอายุแต่ละตำแหน่งไม่เท่ากัน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?
ข้อตกลงไม่เรียกร้องเงินอื่นใดอีก กับ ค่าจ้างงวดสุดท้าย
พนักงานตรวจแรงงาน กับ การออกคำสั่งภายใน 60 วัน
เล่นหมากฮอส กับ การละทิ้งหน้าที่
ยื่นข้อเรียกร้องไม่ชอบ หรือ ละทิ้งหน้าที่ ตกลงเลิกจ้างเพราะเหตุใด ?
เกษียณอายุ 55 หรือ 60 ?
อนุญาตให้มาสายแทนการหยุดพักผ่อนประจำปี ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
ย้ายสถานประกอบการไปตั้งใหม่ใกล้กับสาขาที่มีอยู่เดิม ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
ถูกเลิกจ้างเพราะปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ ขัดคำสั่งนายจ้าง ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
ลูกจ้างถูกเลิกจ้างไปแล้ว ค่าจ้างงวดสุดท้ายต้องจ่ายที่ใด ?
เขียนหนังสือลาออกแต่ระบุเหตุที่ลาออกว่า บริษัทเลิกจ้าง ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
ลงบัญชีเท็จ กับ การทุจริตต่อหน้าที่
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไม่ได้สั่ง เรื่อง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ลูกจ้างต้องฟ้องเพิกถอนคำสั่งหรือไม่ ?
อนุมัติให้ลาออกก่อนวันที่กำหนดในใบลา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
หนังสือเลิกจ้างไม่ระบุว่า ลูกจ้างผิดระเบียบข้อใด ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?
การเปลี่ยนตัวนายจ้าง กับ ความยินยอมของลูกจ้าง
ลาออกรับเงินช่วยเหลือ กับ เลิกจ้างรับเงินชดเชย เลือกอะไรดี ?
ลูกจ้างทดลองงาน กับ การแจ้งข้อเรียกร้อง
การเลิกจ้าง กับ สิทธิในการร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และพนักงานตรวจแรงงาน
การดำเนินคดีอาญานายจ้าง กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
ระเบียบว่าด้วยการลาป่วย กับ สิทธิการได้รับค่าจ้าง
ป่วย กับ สิทธิการได้รับค่าจ้าง
หนังสือเตือน กับ โทษทางวินัย
กรรมการลูกจ้าง กับ การเตือนเป็นหนังสือ กรณีหนังสือเตือนมิใช่โทษทางวินัย
กรรมการลูกจ้าง กับ การจ่ายเงินร้อยละ 50 กรณี นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว
ทุจริตต่อหน้าที่ กับ ความรับผิดทางอาญา
เบี้ยขยันแบบเหมาจ่าย กับ ปัญหาที่ติดตามมา ?
การเลิกจ้างเนื่องจากความผิดทางวินัย กับ สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน
ลาป่วยตามสัดส่วน กับ การทำงานตามสัดส่วน article
ทดลองงาน กับ สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน article
สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างของสหภาพแรงงาน article
ข้อตกลงในวันหยุดพักผ่อนประจำปี กับ กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน article
อำนาจ กับ การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ตอนที่ 2 article
อำนาจ กับ การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ตอนที่ 1 article
การเลื่อนวันลาออกให้เร็วขึ้น กับอายุงานของลูกจ้าง article
การเลื่อนวันเลิกจ้างให้เร็วขึ้น กับ อายุงานของลูกจ้าง article
หลักเกณฑ์การหักค่านายหน้ากับการหักค่าจ้าง article
คำสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงานกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง article
ค่าจ้างในวันลาคลอด ถ้ามีวันหยุดต้องจ่ายอย่างไร ? article
กิมจั๊ว กับ นายสมชาย ค่าจ้าง กับ เงินประกัน article
การห้ามนายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีความหมายเพียงใด ? article
ลูกจ้างถูกจับกุมและคุมขังในระหว่างการสอบสวนของตำรวจและระหว่างการพิจารณาคดีของศาล จะนับอายุงานอย่างไร ? article
ละทิ้งหน้าที่ กับ การนับอายุงาน article
การไม่เลิกจ้างพนักงานที่ร่วมกระทำความผิดกับข้อหาเลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
วันสิ้นปีซึ่งเป็นวันหยุดตามประเพณีแต่ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์จะทำอย่างไร ? article
เลิกจ้างลูกจ้างที่มีระยะเวลาการจ้างแน่นอนก่อนครบสัญญาด้วยเหตุลูกจ้างยักยอกทรัพย์ article
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับอำนาจการบริหารงานบุคคล article
ลาป่วย 30 วัน โดยได้รับ ค่าจ้าง article
คำสั่งรัฐมนตรีให้รับลูกจ้างที่หยุดงานกลับเข้าทำงานกับการขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง article
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามสัญญา กับ อำนาจการสั่งจ่ายของพนักงานตรวจแรงงาน article
ลูกจ้างผู้รับเหมาค่างาน กับ ปัญหาค่าชดเชยCopyright © 2010 All Rights Reserved.