ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


สภาพการจ้างโดยปริยาย article

 

 

                        กรณีที่สองได้วินิจฉัยว่า การที่นายจ้างประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ จึงขอลดค่าจ้างของลูกจ้างโดยนายจ้างเรียกประชุมผู้จัดการทุกฝ่ายรวมทั้งโจทก์ เพื่อแจ้งเรื่องการลดเงินเดือนแล้วให้ผู้จัดการแต่ละฝ่ายแจ้งพนักงานในฝ่ายของตนทราบต่อไป ซึ่งหลังจากนั้นได้มีการลดเงินเดือนพนักงานโดยโจทก์และลูกจ้างอื่นไม่คัดค้านและยอมรับเงินเดือนในอัตราใหม่ตลอดมา

                        จึงถือได้ว่า นายจ้างและลูกจ้างต่างตกลงกันโดยปริยายให้นายจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในเรื่องอัตราค่าจ้างได้แล้ว นายจ้างจึงมีสิทธิลดค่าจ้างของลูกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย (มีข้อเท็จจริงปรากฏในสำนวนคดีว่า นายจ้างได้ลดค่าจ้างของลูกจ้างมาแล้วประมาณ 20 เดือนหรือ 20 งวดการจ่ายค่าจ้างติดต่อกันและลูกจ้างไม่โต้แย้งหรือคัดค้านใดๆ)

                        กรณีที่สามได้วินิจฉับว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.. 2518 หมายถึงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากการยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้น นายจ้างจึงสามารถทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างใหม่ ให้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มิได้เกิดขึ้นจากการแจ้งข้อเรียกร้องได้

                        เมื่อประกาศของนายจ้างๆ ได้ประกาศจ่ายค่าเที่ยวเรื่อยมาจนกลายเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยปริยาย ก็ไม่ใช่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจาการจ้าง
ข้อเรียกร้อง นายจ้างจึงสามารถทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ โดยตกลงยกเว้นสิทธิประโยชน์บางส่วนตามประกาศของนายจ้างได้ ไม่ขัดต่อมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.. 2518 [1]

                        โดยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าแม้จะเป็นลูกจ้างเดิมมิใช่ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ แต่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเดิมก็สามารถทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างยกเว้นสิทธิประโยชน์ตามประกาศจ่ายค่าเที่ยวได้ เพราะประกาศการจ่ายค่าเที่ยวของนายจ้างนี้ เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยปริยาย ไม่ใช่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากการแจ้งข้อเรียกร้อง ดังนั้น จึงไม่ขัดกับมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.. 2518 อยู่นั่นเอง[2]

                        อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาพการจ้างเดิมเกิดขึ้นจากการแจ้งข้อเรียกร้อง ซึ่งตามปรัชญาของการแรงงานสัมพันธ์สากล สภาพการจ้างนั้นเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของลูกจ้างจำนวนมากในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง เพื่อแจ้งข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อนายจ้าง ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งคุ้มครองให้ลูกจ้างเหล่านั้นเกิดเสถียรภาพและความมั่นคงในชีวิตการทำงาน ลดหรือขจัดการเอารัดเอาเปรียบหรือการกระทำอันไม่เป็นธรรมจากนายจ้างโดยให้ลูกจ้างสามารถรวมตัวแจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้างได้

                        ดังนั้น ถ้าต่อมานายจ้างได้กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม หากมีเงื่อนไขจากฝ่ายนายจ้างว่าจะกลับไปสู่สภาพการจ้างเดิมเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดเกิดขึ้น แม้ฝ่ายลูกจ้างไม่ได้โต้แย้งคัดค้านใดๆ ประหนึ่งว่ายอมรับผลแห่งการกระทำนั้นมาเป็นเวลายาวนาน จนอาจกล่าวได้ว่าเกิดสภาพการจ้างใหม่โดยปริยายแล้วก็ตาม เมื่อเหตุหนึ่งเหตุใดตามเงื่อนไขได้เกิดขึ้น แล้วมีผลกระทบให้สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างลดน้อยถอยลงไปจากเดิม

                        ในกรณีดังกล่าวนี้ผู้เขียนเห็นว่า แม้นายจ้างจะใช้สภาพการจ้างใหม่มานานเท่าใดก็ตาม ก็ถือวานายจ้างยังคงกระทำผิดพระราชบัญญัติแรงงงานสัมพันธ์ พ.. 2518 มาตรา 20 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

                        ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องเรียกร้องสิทธิประโยชน์ส่วนที่ขาดหายไปนั้นคืนได้ และไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างในฐานะผู้เสียหายเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้างอีกโสตหนึ่งด้วย

                        บทความนี้ผู้เขียนได้นำข้อมูลบางส่วนของท่านอาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 มาเป็นแรงบันดาลใจให้ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ในวงการแรงงานสัมพันธ์จะได้หยิบยกประเด็นปัญหาดังกล่าวถกแถลงต่อยอดสร้างภูมิปัญญากันต่อไปครับ/[1] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12088/2547

[2] ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4208/2530 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5506/2538 ประกอบ

 

----------------------------------------------------------------------------------18/12/2549

นายเกรียงไกร เจียมบุญศรีทนายความที่ปรึกษากฎหมายในคดีแรงงาน น.บ.เกียรตินิยม , Grad.Dip in Business Law, Grad.Dip in H.R.M, M.P.A.

 
ห้องรับแขก นักกฎหมายแรงงาน

ปัญหาการทำงานล่วงเวลาของพนักงานขับรถในธุรกิจการขนส่งทางบก article
ความไม่คืบหน้าของการจัดทำกฎหมายคุ้มครองผู้ทำงานบ้าน
ปรัชญาของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ปกิณกะคดีว่าด้วย การแก้ไขปัญหาลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ ตอนที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ
ปกิณกะคดีว่าด้วย การแก้ไขปัญหาลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ ตอนที่ 1
สิทธิหน้าที่และความคุ้มครองตามกฎหมายสำหรับลูกจ้างทดลองงาน
สถานการณ์ผู้รับงานไปทำที่บ้าน article
สภาพการจ้างโดยปริยาย article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 9 article
การจ้างแรงงานภายนอกการบินไทยเป็นการขาดธรรมมาภิบาลจริงหรือ? article
การจ้างแรงงานภายนอกการบินไทยเป็นการขาดธรรมมาภิบาลจริงหรือ? ตอนที่ 2 ความหมายของ นายจ้าง ตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน article
การจ้างแรงงานภายนอกการบินไทยเป็นการขาดธรรมมาภิบาลจริงหรือ? article
ความสำคัญของกฎหมายแรงงานไทย article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 8 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 7 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 6 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ ...5 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ ....4 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 3 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 2 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่1... articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.