ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article

          บทความเรื่องนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการรู้ถึงความเหมือนและความต่างกันของละเมิด กับ ผิดสัญญา นั้นก็คือ ดอกเบี้ย นั้นเอง เมื่อกล่าวถึงดอกเบี้ย ต้องรู้เสียก่อนว่า การคิดดอกเบี้ยนั้นเขาคิดกันเฉพาะกรณีเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้เงินเท่านั้น เมื่อรู้อย่างนี้แล้วค่อยมาดูความต่างกันของดอกเบี้ยกรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ว่าคิดดอกเบี้ยต่างกันอย่างไร ? การคิดดอกเบี้ยนั้น กฎหมายเขาให้คิดนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป (เอาแล้วสิ) เริ่มสับสนอีกแล้ว วันผิดนัด คือ อะไร ? วันผิดนัด ก็คือ วันที่กฎหมายเขาถือว่า ต้องชำระหนี้แต่ไม่ยอมชำระนั้นแหละ (เข้าใจไหม) พอจะเข้าใจอยู่บ้างเหมือนกัน แล้วกรณีละเมิดวันไหนเป็นวันที่กำหนดให้ชำระหนี้ละ ? (ถามถูกใจ) กรณีละเมิดนั้น กฎหมายกำหนดให้วันทำละเมิดนั้นแหละเป็นวันชำระหนี้ (ค่าเสียหาย) ดังนั้น หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เสียแต่วันทำละเมิด ลูกหนี้จึงตกเป็นผู้ผิดนัดมานับแต่วันทำละเมิด จึงต้องรับผิดในดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ เช่น ลูกจ้างมีหน้าที่เก็บเงินจากลูกค้าแล้วไม่ขยันนำส่งนายจ้าง แบ่งเอาใส่กระเป๋าตนเองเป็นประจำทุกสิ้นเดือน (เอาไว้ผ่อนรถ) กรณีอย่างนี้ลูกจ้างต้องรับผิดในดอกเบี้ยของยอดเงินที่เก็บใส่กระเป๋าไว้ในแต่ละเดือนเรื่อยไป

 

 แล้วกรณีผิดสัญญาวันไหนเป็นวันผิดนัดละ ? (ถามถูกใจอีกแล้ว) กรณีผิดสัญญา

นี้  กฎหมายมิได้กำหนดวันผิดนัดไว้โดยตรงเช่นเดียวกับกรณีละเมิด  เหตุเพราะข้อตกลงตามสัญญามิใช่กฎหมาย จึงแล้วแต่ความสมัครใจของคู่กรณีที่จะตกลงกัน ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วจะถือวันใดเป็นวันผิดนัดละ ? กรณีผิดสัญญา (ไม่มีผิดกฎหมายประกอบด้วย) นั้น ก็ต้องไปดูในสัญญาว่า ได้เขียนเรื่องที่ผิดสัญญาเรื่องนั้นๆไว้อย่างไร มีการเขียนกำหนดวันที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ไว้หรือไม่ หากเขียนไว้เมื่อถึงวันที่กำหนดแล้วไม่ชำระ ก็ถือว่า วันนั้นแหละเป็นวันผิดนัด เช่น สัญญากำหนดให้นายจ้างต้องชำระค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน เมื่อถึงกำหนดแล้วไม่ชำระย่อมถือว่าวันสิ้นเดือนนั้นเป็นวันผิดนัด นายจ้างจึงต้องรับผิดในดอกเบี้ยนับแต่วันสิ้นเดือนเป็นต้นไป หากในสัญญาไม่เขียนวันชำระหนี้ไว้ เช่น สัญญาบอกว่าต้องทำงานให้นายจ้าง 2 ปี หากผิดสัญญาต้องชำระค่าเสียหาย100,000 บาท แต่ไม่ได้บอกว่าค่าเสียหายนั้นต้องชำระวันใด กรณีอย่างนี้ถือว่า ไม่มีกำหนดวันที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ไว้ ถ้าลูกจ้างไม่ชำระค่าเสียหายให้ก็ยังไม่อาจถือว่า ลูกจ้างผิดนัดได้ ลูกจ้างจึงยังไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ย แล้วจะไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยไปนานเพียงใด ? ก็นานจนกว่า จะมีการกำหนดวันให้ชำระหนี้นั้นเอง ซึ่งก็หมายถึงวันที่ทวงถามนั้นแหละทวงถามเมื่อใดก็รับผิดในดอกเบี้ยเมื่อนั้น เคยเห็นไหม ทนายความเขาชอบยื่นโนติสก่อนฟ้องคดี อย่างน้อยโนติสก็ช่วยให้มีวันชำระหนี้เกิดขึ้น เมื่อมีวันชำระหนี้แล้ว หากลูกหนี้ยังไม่ชำระก็ถือว่า ลูกหนี้ผิดนัด เมื่อนั้นแหละลูกหนี้ต้องรับผิดในดอกเบี้ยนับแต่วันที่กำหนดไว้ในโนติสเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กรณีตามตัวอย่างก็เช่นกัน ลูกจ้างต้องรับผิดในดอกเบี้ยนับแต่วันที่นายจ้างทวงถามให้ชำระค่าเสียหายเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จเช่นกัน

 

                                          .........................สมบัติ ลีกัล 7 มี.ค 50

 

 
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?
ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article
ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article
อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article
การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article
ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.