ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?

            เมื่อมีนายจ้างก็ย่อมต้องมีลูกจ้าง มีลูกจ้างก็ต้องมีนายจ้าง ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจึงเป็นของคู่กัน (เหมือนน้ำคู่ปลา ฟ้าคู่นก อะไรทำนองนั้นนั่นแหละ) โดยหลักการแล้ว ต้องมีนายจ้างเกิดขึ้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมีลูกจ้างตามมา (ปัญหายุ่งๆก็ไม่เกิด) แต่บทความเรื่องนี้ไม่ใช่อย่างนั้น หากแต่เรื่องนี้มีลูกจ้างเกิดขึ้นก่อน แล้วค่อยมีนายจ้างตามมา (ปัญหายุ่งๆจึงเกิด)

 

เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

 

            เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้ ถ้านายจ้างเป็นนิติบุคคล ขอยกตัวอย่าง บริษัทจำกัด ก็แล้วกัน ก่อนที่บริษัทจะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล มีสิทธิมีเสียงที่จะดำเนินการใดๆในนามตนเองได้โดยชอบด้วยกฎหมายนั้น  ธุรกิจของบริษัทอาจดำเนินไปพรางก่อนได้ตามความจำเป็น ดังนั้น จึงมีบริษัทจำนวนมากที่ยังก่อตั้งไม่แล้วเสร็จ แต่ได้จ้างลูกจ้างไว้ทำงานให้บริษัทไปก่อนหน้านี้แล้ว ในระหว่างนี้ผู้เริ่มก่อการบริษัทก็จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างไปพรางก่อน  รอจนกว่าบริษัทจะได้ประชุมจัดตั้งแล้วเสร็จ บริษัทจึงรับหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างต่อไป

 

 กรณีอย่างนี้ อายุงานของลูกจ้างจะนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเริ่มทำงานหรือนับแต่วันที่บริษัทเริ่มเป็นนิติบุคคล ? 

 

อายุงานของลูกจ้างนั้น เกิดจากกฎหมายแพ่ง ว่าด้วย สัญญา (แต่หลักเกณฑ์การนับอายุงานอยู่ในกฎหมายแรงงาน) โดยหลักของสัญญาแล้ว อายุงานของลูกจ้างย่อมเดินตามระยะเวลาของสัญญา สัญญาจ้างเริ่มเมื่อใด อายุงานของลูกจ้างก็เริ่มเมื่อนั้น (แค่นี้  ก็ได้คำตอบแล้ว) โดยไม่ต้องพิจารณาว่า นายจ้างจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลเมื่อใด (เป็นเมื่อไหร่ก็ช่าง ไม่เกี่ยวกัน) การที่นายจ้างมีฐานะเป็นนิติบุคคลภายหลังการจ้างงานลูกจ้างก็หาได้มีผลต่อการนับอายุงานของลูกจ้างไม่ (เพราะอะไรหรือ)  เหตุผลเป็นอย่างนี้ แม้เมื่อเริ่มจ้างงานผู้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างจะเป็นผู้เริ่มก่อการมิใช่บริษัทก็ตาม แต่สัญญาที่ผู้เริ่มก่อการได้ทำไว้กับลูกจ้างและค่าจ้างที่ผู้เริ่มก่อการได้จ่ายให้กับลูกจ้างก็เป็นกิจการหนึ่งที่กฎหมายแพ่งกำหนดให้ที่ประชุมในการตั้งบริษัทจะต้องพิจารณาเพื่อให้สัตยาบัน  (ดูในรายงานการประชุมตั้งบริษัทซิ  จะมีบอกไว้) ดังนั้น หากที่ประชุมจัดตั้งบริษัทให้สัตยาบันการจ้างงานครั้งนี้ก็ถือได้ว่า ลูกจ้างนั้นเป็นลูกจ้างบริษัทมาแต่เริ่มแรก โดยการจ้างงานของผู้เริ่มก่อการกระทำไปในฐานะตัวแทน ส่วนบริษัทอยู่ในฐานะตัวการ ตัวการจึงชอบที่จะ (กระโดด) รับเอาประโยชน์ที่ตัวแทนกระทำไว้เพื่อตนได้ เรื่องนี้ ไม่ใช่การเปลี่ยนตัวนายจ้างนะ (จะบอกให้) แต่ถ้าดูรายงานการประชุมแล้วไม่มีบอกไว้ (ลืมเอาเข้าที่ประชุม) ก็ไม่ต้องตกใจ ตราบใดที่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ภายหลังจากนายจ้างมีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้ว นายจ้างได้จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างต่อไป และรับเอาการงานของลูกจ้างเป็นประโยชน์แก่ตน ก็ถือได้ว่า นิติบุคคลนั้นให้สัตยาบันการจ้างงานของลูกจ้างแล้วเช่นกัน (โดยปริยาย) ก็เป็นเรื่อง ตัวการรับเอาประโยชน์ที่ตัวแทนทำไว้ (เหมือนเดิม) นิติบุคคลนั้นจึงเป็นนายจ้างมาตั้งแต่ตัวเองยังตั้งไข่อยู่เลย

 

           ...................................................สมบัติ ลีกัล 9 เมษายน 2550 
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?
ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article
ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article
อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article
การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article
ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.