ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?

 

กฎหมายห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไป ในทางปฏิบัตินายจ้างจะให้ลูกจ้างลงชื่อแสดงความยินยอมทำงานล่วงเวลาเป็นคราวๆไป ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากลูกจ้างด้วยดีเสมอมา (นายจ้างฝากขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย) แต่ปัญหามันเกิด (บางครั้ง) ลูกจ้างลงชื่อยอมทำงานล่วงเวลาแล้ว แต่ต่อมาได้ขอยกเลิกเสีย (ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด ) อย่างนี้ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร ?

 

ผลจะเป็นอย่างไรหรือ ? ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ ในเมื่อกฎหมายบอกแล้วว่า การทำงานล่วงเวลาต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน ก็แจ้งยกเลิกแล้วนี่ บอกก่อนล่วงหน้าตั้งหลายชั่วโมง (บางครั้งบอกล่วงหน้าตั้งหลายวัน) ก็เท่ากับว่าไม่ยินยอมทำงานล่วงเวลาแล้ว ก็แล้วกันไปซิ จะมีอะไรหรือ ? ลูกจ้างบอกอย่างงั้น (นายจ้างนั่งเงียบเลย) พูดอะไรไม่ออก ทบทวนคำพูดของลูกจ้างเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายเท่าที่จำได้ ก็ดูท่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ (ต้องยินยอม ต้องยินยอม)

 

แต่ยังติดใจ (มันคาใจ) ถ้าลูกจ้างลงชื่อยอมทำงานล่วงเวลาแล้วมากลับลำเอาง่ายๆอย่างนี้ แล้วชื่อที่ลงไว้จะมีความหมายอะไร ? (นั้นนะซิ) ชื่อนั้นสำคัญไฉน ? มาดูกันว่า การลงชื่อทำงานล่วงเวลา กับ การขอยกเลิก มีผลทางกฎหมายอย่างไรกัน ?

 

การลงชื่อทำงานล่วงเวลาเป็นการแสดงเจตนาตอบรับการแสดงเจตนาของของนายจ้างที่ต้องการให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ผลของการตอบรับของลูกจ้างก่อให้เกิดสัญญา โดยลูกจ้างมีหน้าที่ต้องทำงาน (ล่วงเวลา) ให้นายจ้างในวันและเวลาที่กำหนด ส่วนนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทำงาน (ล่วงเวลา) ไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด เมื่อสัญญาเกิดขึ้นแล้ว การจะบอกเลิกสัญญานั้น กฎหมายกำหนดให้บอกเลิกได้โดยอาศัยข้อสัญญาหรืออาศัยบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น  (อาศัยอย่างอื่นไม่ได้) โดยข้อสัญญาแล้ว หากลูกจ้างมิได้แจ้งสงวนสิทธิในการยกเลิกการทำงานล่วงเวลาไว้ในขณะลงชื่อยินยอมทำงานล่วงเวลาย่อมหมายความว่า สัญญาไม่มีข้อกำหนดให้ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาได้ ลูกจ้างจึงไม่อาจอาศัยสัญญาเพื่อใช้สิทธิบอกเลิกการทำงานล่วงเวลาได้  มาดูบทบัญญัติของกฎหมายยิ่งไม่มีบัญญัติไว้ให้ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้ได้อีกเช่นกัน หันซ้ายแลขวาลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา (ทำท่าจะว้าเหว่เสียแล้ว)  การที่ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาไม่ยอมทำงานล่วงเวลาจึงเป็นการผิดสัญญา ลูกจ้างต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ทำงานล่วงเวลา (ถ้ามี) และลูกจ้างอาจได้รับการลงโทษทางวินัยได้อีกต่างหาก

 

นี่คือ ผลทางกฎหมายของการไม่ทำงานล่วงเวลา (ตามที่ลงชื่อไว้) ร้ายแรงพอสมควร ในทางปฏิบัติควรจะนำกฎหมายไปปรับใช้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมเป็นดุลพินิจของผู้บริหาร

บางครั้งก็เสียมากกว่าได้ บางครั้งก็ได้มากกว่าเสีย (ก่อนใช้ สังเกตทิศทางลมเสียก่อนก็แล้วกัน)

 

                ................................................สมบัติ ลีกัล 9 พฤษภาคม 2550

 

 
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?
เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article
ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article
อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article
การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article
ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.