ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


เหตุผลในการบอกเลิกจ้าง กับ สิทธิในการยกขึ้นอ้างในศาล

 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 17 วรรคสาม บอกไว้ว่า ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุเหตุผลไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง นายจ้างจะยกเหตุมาตรา 119 ขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้

ท่านทั้งหลายคงจำได้ เรื่องที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ ก็เกี่ยวกับมาตรา 17 วรรคสาม นี่แหละ ดูสิว่า เมื่อมาตรา 17 วรรคสาม เข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลแล้ว เขาใช้กันอย่างไร ?

 

            นายจ้างบอกเลิกจ้างลูกจ้างตำแหน่งพนักงานการเงิน ในหนังสือเลิกจ้างบอกว่า ลูกจ้างทำเงินหายไปจากบัญชี 400,000 บาท เป็นการยักยอกทรัพย์สินของนายจ้างและจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ในที่สุดเรื่องนี้ไปถึงศาล คราวนี้นายจ้างยกประเด็นขึ้นใหม่ว่า การที่ลูกจ้างทำเงินหายไปจากบัญชี 400,000 บาท ถือเป็นการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

 

            ลูกจ้างก็อ้างว่า ข้ออ้างของนายจ้างนั้น นายจ้างมิได้ยกขึ้นเป็นเหตุผลในการเลิกจ้างตามที่ระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้าง

           

น่าคิดนะ ศาลจะรับข้ออ้างของนายจ้างไว้พิจารณาพิพากษาได้หรือไม่ ?

 

ศาลจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ก็หนีไม่พ้นต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนว่า ข้อที่นายจ้างยกขึ้นอ้างในศาลนั้น ถือเป็นการไม่ระบุเหตุผลไว้ในหนังสือเลิกจ้างตามความในมาตรา 17 วรรคสาม หรือไม่ ?

 

ข้อความที่นายจ้างยกขึ้นอ้างในศาลนั้น ไม่มีระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างอย่างแน่นอน หากจะหาคำตอบเรื่องนี้ สิ่งที่ต้องพิจารณาอันดับแรก คือ ข้อความที่นายจ้างยกขึ้นอ้างนั้น จำเป็นต้องระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างหรือไม่ ? จำเป็นหรือไม่ก็ต้องดูว่า ข้อความนั้นเป็นเหตุผลในการบอกเลิกจ้างหรือไม่ ? ถ้าเป็นเหตุผลในการบอกเลิกจ้างก็จำเป็นต้องระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้าง มิเช่นนั้นก็จะยกขึ้นอ้างในศาลไม่ได้ หากไม่ใช่เหตุผลในการบอกเลิกจ้างก็ไม่จำเป็นต้องระบุเอาไว้ในหนังสือเลิกจ้าง จะยกมาอ้างในศาลก็ย่อมได้

 

เหตุผลในการบอกเลิกจ้างที่แท้จริงของเรื่องนี้ ก็คือ ลูกจ้างทำเงินหายไปจากบัญชี จำนวน 400,000 บาท ต่างหาก ตรงนี้แหละที่ทำให้ลูกจ้างต้องถูกเลิกจ้าง ส่วนการที่ลูกจ้างทำเงินหายจะถือเป็นความผิดตามระเบียบเรื่องใด ยักยอกทรัพย์สินของนายจ้าง จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย หรือ ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการอ้างข้อกฎหมายปรับให้เข้ากับข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุผลในการเลิกจ้างเท่านั้น มิใช่เหตุผลในการเลิกจ้าง ข้ออ้างของนายจ้างจึงไม่จำต้องระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้าง นายจ้างย่อมมีสิทธิยกขึ้นอ้างในศาลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ศาลต้องรับข้ออ้างของนายจ้างไว้พิจารณาและพิพากษาต่อไป

 

                                 .............................สมบัติ ลีกัล 10 กรกฎาคม 2550

 

 
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

การบรรยายฟ้อง ละเมิด กับ ผิดสัญญาจ้าง article
เหตุตามหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาคดี article
บอกกล่าวล่วงหน้า กับ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
เกษียณอายุ กับ การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
การรับข้อเท็จจริงในศาลแรงงาน article
การแก้ฟ้องในคดีแรงงาน article
เหตุเลิกจ้างที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาของ ครส. และศาล article
ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่การพิจารณาของศาลฎีกา article
การถอนฟ้อง กับ คดีแรงงาน
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานลืมสั่งจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ทำอย่างไรดี ?
เลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ 3 วัน กับ ละทิ้งหน้าที่ 3 เดือน เลือกอะไรดี ?
การฟ้องผู้รับเหมาชั้นต้นให้รับผิดตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงานฟ้องแย้งเรียกให้นายจ้างซึ่งเป็นโจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ตนมิได้สั่งได้หรือไม่ ?
สิทธิในดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ การไม่ใช้สิทธิฟ้องแย้งเรียกดอกเบี้ยของลูกจ้าง article
ปัญหาการชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
การชำระเงินเพิ่ม กับ การเรียกคืนเงินเพิ่ม article
การฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.