ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


เคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
เคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

( 12 Tips for Building Good Human Relations)

  1. การบริหารที่ดีต้องเริ่มที่มนุษยสัมพันธ์

นักบริหาร-หัวหน้างานส่วนมากเข้าใจว่า มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน เป็นเพียง

กิจกรรมที่สำคัญส่วนหนึ่งของการบริหาร

แต่ในหลักความเป็นจริง มนุษยสัมพันธ์คืองานบริหารทั้งหมด (Entire job of

management) ไม่ว่าจะเป็นการบริหารคน เงิน วัสดุ สิ่งของ งานผลิต คอมพิวเตอร์และอื่นๆ

            ข้อมูลหน้าจอคอมพิวเตอร์จะมีผลอย่างไร ถ้าคนใส่ข้อมูลผิดพลาด?

  1. แก้ปัญหาคนได้คือยอดนักบริหาร

นักบริหาร-หัวหน้างาน ไม่ว่าจะทำงานกับคน 2 คน หรือ 1,000 คนท่านต้องมีวิธีเข้ากับคน

ให้ได้ ทักษะการบริหารคน (Human skill) จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของนักบริหารมืออาชีพ

  1. เป็นหัวหน้าคนต้องอดทนและหนักแน่น

ความเมตตาสงสาร (Kindness) ความเห็นอกเห็นใจ( Sympathy) ความยืดหยุ่น

(Flexibility) เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของนักบริหาร

แต่เหนือคุณสมบัติทั้ง 3 ประการ ท่านจักต้องอดทนและหนักแน่น ท่านจะหนักแน่นได้

(Firmness) ท่านต้องมีวุฒิภาวะ (Maturity) หรือความเป็นผู้ใหญ่ ทั้งในด้านความคิด การกระทำและคำพูด

4. อย่าปฏิเสธหรือช่วยเหลือโดยไม่ให้เหตุผล

หากลูกน้องขอความช่วยเหลือจากท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม แสดง

ว่า ท่านมีมนุษยสัมพันธ์แล้ว แต่อย่าให้หรือปฏิเสธ โดยไม่ชี้แจงเหตุผลของท่านเป็นอันขาด

5. การลงโทษทางวินัยมิใช่เครื่องมือปรับปรุงงานเสมอไป

            นักบริหารพึงจดจำว่า การลงโทษเป็นการให้โทษมากกว่าให้คุณและสร้างความไม่พึงพอใจ  (Disciplinary action is rather harmful than good and creates resentment)

เพราะฉะนั้น การลงโทษจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น ท่านต้องพูดจาให้โอกาส และให้เวลาเขาก่อน ทุกคนต้องการหัวหน้าที่เก่งไม่เก๊ก......

6. คำชมแม้คำเดียว ดีกว่าไม่ได้ชมเสียเลย

            คำชมแม้คำเดียว ( A word of praise) เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ทำไมท่านถึงกล่าวยกย่องเขาในงานเลี้ยงลาเกษียณอายุ ทำไมไม่ชมเมื่อเขาอยู่กับท่าน

            ฝรั่งว่า คำชมแม้คำเดียว เป็นคำที่สะอาดที่สุด ถูกที่สุด แต่เป็นเครื่องมือการบริหารที่ดีที่สุด A WORD OF PRAISE IS THE FINEST, THE CHEAPEST, BUT THE BEST TOOL OF MANAGEMENT.

7. หยุดนับหนึ่งถึงร้อย

            การหยุดนับหนึ่งถึงร้อย จะมีค่าต่อตัวท่านหาที่สุดมิได้ และป้องกันท่านมิให้กระทำบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งท่านจะเสียใจภายหลังได้ เพราะในระหว่างที่นับหนึ่งนั้น ท่านอาจคิดหาทางออกที่ดีได้เสมอ

8. อย่าสัญญาในสิ่งที่ท่านทำไม่ได้เป็นอันขาด

            การให้คำมั่นสัญญาว่า จะเลื่อนตำแหน่งให้ จะปรับเงินเดือนพิเศษให้ ฯลฯ หากทำไม่ได้ นอกจากงานจะเสียแล้ว เขายังจดจำไปชั่วนิรันดร์อีกด้วย

9. อย่าซื้อแต่ตัวให้ซื้อหัวใจด้วย

            ท่านอย่าคิดว่า ท่านมีเงิน มีอำนาจ จะซื้ออะไรก็ได้ แต่มีอยู่ 3 สิ่งที่ท่านซื้อมันไม่ได้

  1. ความกระตือรือร้น
  2. ความคิดริเริ่ม
  3. ความภักดี

แต่สามสิ่งนี้ ไม่ต้องซื้อ หากท่านเป็นนักบริหารที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเลิศ

10. อย่าลืมพัฒนาคน

            การบริหาร มิได้หมายถึง เฉพาะการสั่งงานและการควบคุมงานเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาคนด้วย และเป็นบันไดในการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งอีกต่างหาก

11. อย่าให้ความสำคัญกับลุกน้องบางคนจนเกินงาน

            การให้ความสำคัญกับลูกน้องคนหนึ่งคนใดมากจนเกินไปท่านจะต้องทำงานหนักมากขึ้น

12. งานนี้ไม่มีใครทำแทนท่านได้

            มีงานอยู่ร้อยแปดพันเก้า ที่ท่านสามารถมอบหมายให้คนอื่นทำแทนท่านได้ แต่มีสิ่งเดียวที่ให้คนอื่นทำแทนไม่ได้นั่นคือ....มนุษยสัมพันธ์ ท่านต้องสร้าง สั่งสมและส่งเสริมด้วยตัวท่านเอง

 

......โดย ศิริพงษ์  ศรีชัยรมย์รัตน์  กุญแจสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารคน หน้า 52 -55 ....

 

1/12/2549

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.