ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


การฟ้องผู้รับเหมาชั้นต้นให้รับผิดตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

 

            พนักงานตรวจแรงงานมีหน้าที่วินิจฉัยข้อร้องเรียนของลูกจ้างโดยมีอำนาจสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาและเงินอื่นๆตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ลูกจ้างได้ ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นลูกจ้าง พนักงานตรวจแรงงานมักเรียกผู้ประกอบกิจการที่ใช้วิธีจ้างเหมาแรงงานให้มาชี้แจงและสั่งให้ร่วมรับผิดในเงินดังกล่าวด้วย โดยเห็นว่า ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างด้วย ตามคำจำกัดความคำว่า “นายจ้าง” ตามความในมาตรา 5 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 

            ปัญหามาเกิดกับลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงที่รับเหมางานมาจากผู้รับเหมาชั้นต้นอีกทอดหนึ่ง เมื่อลูกจ้างมาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า นายจ้างซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา พนักงานตรวจแรงงานจะไม่เรียกผู้รับเหมาชั้นต้นให้มาชี้แจงด้วยเห็นว่า ผู้รับเหมาชั้นต้นมิใช่นายจ้าง เนื่องจากกฎหมายมิได้กำหนดให้ผู้รับเหมาชั้นต้นเป็นนายจ้างเหมือนอย่างกรณีผู้ประกอบกิจการที่ใช้วิธีจ้างเหมาแรงงาน แม้กฎหมายจะกำหนดให้ผู้รับเหมาชั้นต้นต้องรับผิดในเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาร่วมกับผู้รับเหมาช่วงด้วยก็ตาม ด้วยเหตุนี้ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งจึงสั่งให้เฉพาะผู้รับเหมาช่วงเท่านั้นที่ต้องจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้าง ส่วนผู้รับเหมาชั้นต้นซึ่งมักมีฐานะการเงินดีกว่าผู้รับเหมาช่วงนั้นรอดตัวไป

 

            คราวนี้ปัญหามาเกิดเมื่อผู้รับเหมาช่วงผู้ยากไร้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทั้งที่มีโทษอาญาก็ยังไม่กลัว พนักงานตรวจแรงงาน จึงต้องฟ้องคดีต่อศาลเรียกให้ผู้รับเหมาช่วงผู้ซึ่งเป็นนายจ้างเป็นจำเลยที่ 1. โดยเรียกให้ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน แต่ด้วยเหตุที่ผู้รับเหมาช่วงนั้นยากไร้ พนักงานตรวจแรงงานจึงได้ฟ้องผู้รับเหมาชั้นต้นซึ่งมีฐานะการเงินดีกว่าเป็นจำเลยที่ 2. เสียด้วยในคราวเดียวกัน จึงเกิดคำถามว่า พนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจฟ้องผู้รับเหมาชั้นต้นเป็นจำเลยต่อศาลในคดีที่เรียกให้ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้หรือไม่ ?

 

            คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานก็มิได้สั่งให้ผู้รับเหมาชั้นต้นจ่ายเงินให้ลูกจ้างแต่อย่างใด นายจ้างหรือก็ไม่ใช่ แล้วจะฟ้องข้อหาใด ? ผู้รับเหมาชั้นต้นคงจะเถียงคอเป็นเอ็น

 

            แม้ความเป็นจริงพนักงานตรวจแรงงานจะมิได้สั่งให้ผู้รับเหมาชั้นต้นจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาให้ลูกจ้างก็จริงอยู่ ผู้รับเหมาชั้นต้นจะมิใช่นายจ้างก็จริงอีก ก็มิได้เป็นอุปสรรคในการฟ้องคดีเรียกให้ผู้รับเหมาชั้นต้นต้องรับผิดต่อลูกจ้าง แม้ในคำฟ้องพนักงานตรวจแรงงานจะฟ้องเรียกให้ผู้รับเหมาช่วงผู้ซึ่งเป็นนายจ้างในฐานะจำเลยที่ 1. ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยไม่อาจฟ้องผู้รับเหมาชั้นต้นซึ่งเป็นจำเลยที่ 2. ให้ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้ เนื่องจาก คำสั่งไม่มีผลบังคับกับผู้รับเหมาชั้นต้นก็ตาม แต่พนักงานตรวจแรงงานก็ยังมีสิทธิฟ้องให้ผู้รับเหมาชั้นต้นรับผิดต่อลูกจ้างโดยอาศัยกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  มาตรา 12 ที่กำหนดให้ผู้รับเหมาชั้นต้นต้องร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงในเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลามาเป็นข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาได้ โดยเรียกให้จำเลยที่ 2. จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างเท่ากับจำนวนตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ข้อกล่าวหาทั้งจำเลยที่ 1- 2 เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน จึงสามารถฟ้องรวมเป็นคดีเดียวกันได้

 

                                       ..................................... สมบัติ ลีกัล 7 มีนาคม 2551
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

การบรรยายฟ้อง ละเมิด กับ ผิดสัญญาจ้าง article
เหตุตามหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาคดี article
บอกกล่าวล่วงหน้า กับ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
เกษียณอายุ กับ การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
การรับข้อเท็จจริงในศาลแรงงาน article
การแก้ฟ้องในคดีแรงงาน article
เหตุเลิกจ้างที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาของ ครส. และศาล article
ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่การพิจารณาของศาลฎีกา article
การถอนฟ้อง กับ คดีแรงงาน
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานลืมสั่งจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ทำอย่างไรดี ?
เลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ 3 วัน กับ ละทิ้งหน้าที่ 3 เดือน เลือกอะไรดี ?
พนักงานตรวจแรงงานฟ้องแย้งเรียกให้นายจ้างซึ่งเป็นโจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ตนมิได้สั่งได้หรือไม่ ?
เหตุผลในการบอกเลิกจ้าง กับ สิทธิในการยกขึ้นอ้างในศาล
สิทธิในดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ การไม่ใช้สิทธิฟ้องแย้งเรียกดอกเบี้ยของลูกจ้าง article
ปัญหาการชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
การชำระเงินเพิ่ม กับ การเรียกคืนเงินเพิ่ม article
การฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.