ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


เมื่อพนักงานตรวจแรงงานลืมสั่งจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ทำอย่างไรดี ?

 

            ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างมักพากันไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานให้ออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแทนที่จะไปฟ้องคดีต่อศาลโดยทันที ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใด ?

 

การทำงานของพนักงานตรวจแรงงานนั้นรวดเร็วเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน  ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นกันเอง ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก ใจดีอีกต่างหาก และที่สำคัญคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามมีโทษอาญากำกับ การฟ้องเพิกถอนคำสั่งต้องนำเงินจำนวนเท่ากับในคำสั่งวางศาลเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีได้ คงด้วยเหตุเช่นนี้กระมังจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ?

 

            มีบ่อยเหมือนกันที่พนักงานตรวจแรงงานสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างแต่ไม่สั่งให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าโดยไม่ทราบสาเหตุ ทั้งที่ในคำร้องลูกจ้างก็ขอไปด้วย ท่าทางพนักงานตรวจแรงงานจะลืมสั่ง ปัญหามีอยู่ว่า หากลูกจ้างยังติดใจเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่พนักงานตรวจแรงงานมิได้กล่าวถึงในคำสั่ง กรณีเช่นนี้ ลูกจ้างจะต้องฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานหรือฟ้องคดีต่อศาลให้นายจ้างจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้ทันที ?

 

            ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า เมื่อร้องขอให้พนักงานตรวจแรงงานสั่งให้นายจ้างจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแล้ว การที่พนักงานตรวจแรงงานไม่สั่งจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ย่อมถือเป็นการโต้แย้งสิทธิของลูกจ้างแล้ว ลูกจ้างต้องฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน หากไม่ฟ้องถือว่าลูกจ้างไม่ติดใจเงินดังกล่าว ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิมาฟ้องคดีต่อศาลให้นายจ้างจ่ายสินจ้างแทนการบอกล่าวล่วงหน้าได้อีก

 

            ฝ่ายที่สอง เห็นว่า แม้จะร้องขอให้พนักงานตรวจแรงงานสั่งจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วก็ตาม แต่พนักงานตรวจแรงงานมิได้สั่ง จึงไม่มีคำสั่งใดที่เป็นโทษต่อลูกจ้าง กรณีจึงไม่มีการโต้แย้งสิทธิของลูกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่ต้องฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ลูกจ้างจึงมีสิทธิมาฟ้องคดีต่อศาลให้นายจ้างจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้อีก

 

            ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตนเอง ท่านผู้อ่านเห็นด้วยกับฝ่ายใด เลือกข้างได้เลย จะเลือกพันธมิตรหรือรัฐบาลก็แล้วแต่ ผู้เขียนเลือกข้างฝ่ายที่สองก็แล้วกัน เหตุผลค่อยว่ากันคราวหน้า

                       

 

................................................... สมบัติ ลีกัล 10 มิถุนายน 2551

 
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

การบรรยายฟ้อง ละเมิด กับ ผิดสัญญาจ้าง article
เหตุตามหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาคดี article
บอกกล่าวล่วงหน้า กับ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
เกษียณอายุ กับ การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
การรับข้อเท็จจริงในศาลแรงงาน article
การแก้ฟ้องในคดีแรงงาน article
เหตุเลิกจ้างที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาของ ครส. และศาล article
ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่การพิจารณาของศาลฎีกา article
การถอนฟ้อง กับ คดีแรงงาน
เลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ 3 วัน กับ ละทิ้งหน้าที่ 3 เดือน เลือกอะไรดี ?
การฟ้องผู้รับเหมาชั้นต้นให้รับผิดตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงานฟ้องแย้งเรียกให้นายจ้างซึ่งเป็นโจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ตนมิได้สั่งได้หรือไม่ ?
เหตุผลในการบอกเลิกจ้าง กับ สิทธิในการยกขึ้นอ้างในศาล
สิทธิในดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ การไม่ใช้สิทธิฟ้องแย้งเรียกดอกเบี้ยของลูกจ้าง article
ปัญหาการชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
การชำระเงินเพิ่ม กับ การเรียกคืนเงินเพิ่ม article
การฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.