ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


พุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1

พุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ

 1. เทคนิคการครองใจลูกน้อง

ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน คือบุคคลที่ทำงานของตนให้สำเร็จลงได้ โดยอาศัยลูกน้องทำงานให้

กาที่จะทำให้ลูกน้องทำงานให้สำเร็จลงได้ ผู้เป็นหัวหน้าคนต้องปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุธรรม ดังนี้

1)    เป็นผู้ให้ ยิ้มให้ ให้การยกย่องชมเชย และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (ทาน)

2)    ใช้คำพูดสร้างสรรค์และถนอมน้ำใจกัน ทั้งในการสั่งงาน สอนงาน และติดตามงาน (ปิยวาจา)

3)    ทำตนเป็นต้นแบบที่ดี ร่วมกิจกรรมของส่วนรวม (อัตถะจริยา)

4)    เป็นคนเรียบง่าย ไม่ถือตัว ไม่วางอำนาจบาตรใหญ่ เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย (สมานัตตะตา)

 

 1. เทคนิคการสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง

ทีมงาน หรือ team work มิใช่มีควมสำคัญเฉพาะด้านกีฬาเท่านั้น หากแต่มีควาสำคัญในการบริหาร

จัดการยุคโลกาภิวัตน์เป็นอย่างยิ่ง ทีมงานดีเท่ากับสำเร็จไปครึ่งหนึ่ง

การสร้างทีมงานที่ดี สมาชิกในทีมงานต้องมีสปิริตและการจะมีสปิริตที่ดี ต้องมีสาราณียธรรม ในหัวใจ

คือ

1)    ต้องมีความจริงใจต่อกันและกัน ด้วยการแสดงออกทั้งต่อหน้าและลับหลัง (เมตตา กายกรรม)

2)    ใช้คำพูดถนอมน้ำใจกัน (เมตาวจีกรรม)

3)    คิดสร้างสรรค์ คิดในสิ่งที่เป็นคุณต่อกัน (เมตามโนกรรม)

4)    แสดงผลงานเป็นทีม ใช้คำ เรา เมื่อมีใครชมนิยมงาน (สาธารณโภคี)

5)    ช่วยกันรักษาระเบียบวินัยของทีมและของหน่วยงาน และมีวินัยสำหรับตนเอง (สีลสามัญญตา)

6)    ไม่มีทิฐิมานะต่อกัน ไม่ยึดเอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ (ทิฎฐิสามัญญตา)

หลักสาราณียธรรมทั้ 6 ประการนี้ คือหัวใจของการสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง

ผู้ปฏิบัติจะได้รับอานิสงส์หรือประโยชน์ 4 ประการ

 1. เป็นเหตุให้ห่วงหาอาทรกัน (เป็นสาราณียะ)
 2. ทำให้เป็นคนน่าคบหาสมาคม (เป็นปิยกรณ์)
 3. เป็นเหตุให้ผู้คนเคารพนับถือโดยสนิทใจ (เป็นครุกรณ์)
 4. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (เป็นเอกีภาพ)

 

 1. ยุทธวิธีเอาชนะคู่แข่ง

โลกปัจจุบันเป็นโลกของการแข่งขัน ซึ่งแน่นอนต้องมีผู้แพ้ผุ้ชนะ และยุทธวิธีเอาชนะคู่แข่งขั้นนั้น ให้

ปฏิบัติตามหลัก วัชชีอปริหานิยมธรรม มีอยู่ 7 อย่าง คือ

  1. ต้องให้มีการประชุมปรึกษาหารือเป็นประจำ
  2. ต้องเข้าประชุมและเลิกประชุมอย่างพร้อมเพรียง
  3. เคารพกฎกติกาและมารยาทของที่ประชุม
  4. เคาระผู้เป็นประธานและสมาชิกอาวุโสกว่า
  5. ให้เกียรติและเคารพสุภาพสตรี
  6. เคารพกฎระเบียบของบ้านเมืองและขององค์กร
  7. ต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี

 

ยุทธวิธีทั้ง 7 ประการข้างต้น คือ ธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ไม่มีเสื่อม และเป็นธรรมที่ก่อให้เกิด

ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

                เมื่อสมาชิกทุกคนสามัคคีปรองดองกัน ไม่มีทางที่คู่แข่งจะเอาชนะได้

 

 

 ศิริพงษ์  ศรีชัยรมย์รัตน์ , การบริหารจัดการธุรกิจตามแนวพุทธศษสตร์

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.