ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


พุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ

เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ

 

          การปกครองบังคับบัญชาคนเป็นศิลป์มากกว่าศาสตร์ ทั้งนี้เพราะ คนมีพฤติกรรม มีแนวคิด มีวิถีชีวิต มีความเชื่อ มีภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่ไม่เท่าเทียมกันและไม่เหมือนกัน และมีมุมมองที่แตกต่างกัน (นานาจิตตัง) ทั้งๆ ที่เกิดในตระกูลเดียวกัน หรือทำงานในที่เดียวกัน

          ความแตกต่างระหว่างบุคคลนี้ เกิดมาพร้อมกับมนุษย์โดยธรรมชาติ และแม้จะเป็นเรื่องของธรรมชาติ เราก็สามารถปกครองคนให้มีประสิทธิภาพได้ หากมีเทคนิคการปกครองคนที่ดี

          พุทธศาสตร์กำหนดรูปแบบการปกครองไว้ 3 รูปแบบ คือ

 

1. แบบอัตตาธิปไตย (Autocratic system)

          ระบบอัตตนิยม หรือำนาจนิยมเป็นระบบพระเดช ซึ่งใช้สำหรับคนหัวดื้อ หัวหมอ หรือ คนที่มีความคิดเป็นมิจฉาทิฎฐิที่มองโลกในแง่ร้าย

          ระบบอัตตนิยมนี้ ผู้บริหารต้องมีความเด็ดขาด แต่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และใช้คู่กับสติเสมอ

            ระบบอัตตนิยม ผู้ใช้ต้องกล้าและมีสติสัมปชัญญะที่ดี

 

2. แบบโลกาธิปไตย (People – Oriented)

            ระบบบริหารงานไปตามกระแส มุ่งแต่ถนอมน้ำใจคนหรือกระแสสังคม โดยไม่คำนึงว่ากระแสนั้นๆ ถูกต้องชอบธรรมหรือหลักการหรือไม่ ใช้แต่พระคุณสถานเดียว

          การบริหารงานหรือปกครองคนแบบโลกาธิปไตยจะเกิดผลสำเร็จได้ ผู้บริหารต้องมีสติปัญญารอบรู้และมีวิจารณาญาณที่ดี

 

3. แบบธรรมาธิปไตย (Good Government)

          เป็นระบบที่ยึดหลักการและเหตุผล ความถูกต้องดีงาม ใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ ตำหนิคนที่ควรตำหนิและยกย่องคนที่ควรยกย่อง บริหารจัดการโดยมุ่งทั้งงานและถนอมน้ำใจคน (work-oriented/people-oriented)

          พระพุทะเจ้ายกย่องหลักธรรมาธิปไตย แต่ก็ไม่ปฏิเสธหลักอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยหากแต่ต้องให้ถูกคน เวลา และสถานการณ์ คือ ต้องมีสติและปัญญากำกับตลอดเวลา

หมายเหตุ : หลักอธิปไตย 3 รูปแบบนี้ มีส่วนคล้ายคลึงกับ Managerial Grid ของ Prof Dr. Robert Blake ซึ่งโด่งดังในช่วงทศวรรษ 1980 เป็นอย่างมาก  (ทฤษฎี 1.9,9.1 และ 9.9)

 

 

 

 ศิริพงษ์  ศรีชัยรมย์รัตน์ , การบริหารจัดการธุรกิจตามแนวพุทธศาสตร์Copyright © 2010 All Rights Reserved.