ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่การพิจารณาของศาลฎีกา article

 

          มีคดีเรื่องหนึ่ง ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า ลูกจ้างกระทำการอันเป็นความผิดต่อระเบียบข้อบังคับการทำงาน แล้วพิพากษาว่า นายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุนี้ถือว่าเป็นธรรมแล้ว แต่ลูกจ้างไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ด้วยการโต้เถียงว่า นายจ้างมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการลงโทษทางวินัย เช่น สอบสวนไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนด มิได้ขอขยายเวลาการสอบสวนตามระเบียบ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ศาลฎีกาจะรับพิจารณาให้ลูกจ้างหรือไม่ ?

 

          รับพิจารณาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าพิจารณาแล้วเป็นเหตุให้ลูกจ้างชนะคดีหรือไม่ หากมีผลให้ลูกจ้างชนะคดีอย่างไรเสียศาลฏีกาก็ต้องวินิจฉัย แต่หากพิจารณาแล้ว แม้จะเห็นด้วยกับลูกจ้าง

แต่ไม่เป็นเหตุให้ลูกจ้างชนะคดีอย่างนี้ก็ไม่ต้องวินิจฉัย

 

          ในกฏหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานนั้นกำหนดให้คู่ความอุทธรณ์ได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ในคดีนี้ ลูกจ้างมีสิทธิอุทธรณ์ได้เพียงว่า การเลิกจ้างแม้จะเป็นการผิดระเบียบก็มิใช่เรื่องใหญ่โตอะไร การเลิกจ้างด้วยเหตุเพียงเท่านี้ย่อมถือได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  หากลูกจ้างอุทธรณ์เช่นนี้ศาลฏีกาย่อมรับวินิจฉัยได้ เพราะคำวินิจฉัยของศาลฎีกาอาจส่งผลให้ลูกจ้างชนะคดีได้

 

 แต่ลูกจ้างหาได้อุทธรณ์เช่นนั้นไม่ อาจจะเป็นเพราะเห็นว่า การอุทธรณ์ตรงๆเช่นนั้นคงมีโอกาสชนะคดีได้น้อย จึงหาข้อบกพร่องอื่นของนายจ้างมาอุทธรณ์แทน การที่ลูกจ้างอุทธรณ์อ้างว่า การสอบสวนไม่ชอบต่างๆนานานั้น แท้จริงแล้ว ลูกจ้างต้องการให้ศาลฏีกาวินิจฉัยว่า คำสั่งเลิกจ้างกระทำไม่ชอบ ต้องสอบสวนใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบเสียก่อน หากเห็นว่าผิดจริงค่อยเลิกจ้างใหม่  ซึ่งข้ออุทธรณ์ของลูกจ้างนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ลูกจ้างอาจอุทธรณ์ได้ แต่การสอบสวนจะชอบหรือไม่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง ในเมื่อศาลฏีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นฟังมา นั้นก็คือ ลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบจนเป็นเหตุให้ถูกเลิกจ้างและถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม ถึงศาล

ฏีกาจะเห็นว่า การสอบสวนไม่ชอบด้วยระเบียบตามที่ลูกจ้างอ้างศาลฏีกาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ศาลขั้นต้นฟังมาได้ดังกล่าว อุทธรณ์ของลูกจ้างพิจารณาไปจึงไม่เป็นเหตุให้ลูกจ้างชนะคดีได้ จึงถือเป็นอุทธรณ์ในข้อที่ไม่เป็นสาระแก่การพิจารณา ศาลฏีกาจึงไม่รับวินิจฉัย 

 

        .........................................  สมบัติ ลีกัล 27 มีนาคม 2552
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

การบรรยายฟ้อง ละเมิด กับ ผิดสัญญาจ้าง article
เหตุตามหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาคดี article
บอกกล่าวล่วงหน้า กับ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
เกษียณอายุ กับ การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
การรับข้อเท็จจริงในศาลแรงงาน article
การแก้ฟ้องในคดีแรงงาน article
เหตุเลิกจ้างที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาของ ครส. และศาล article
การถอนฟ้อง กับ คดีแรงงาน
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานลืมสั่งจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ทำอย่างไรดี ?
เลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ 3 วัน กับ ละทิ้งหน้าที่ 3 เดือน เลือกอะไรดี ?
การฟ้องผู้รับเหมาชั้นต้นให้รับผิดตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงานฟ้องแย้งเรียกให้นายจ้างซึ่งเป็นโจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ตนมิได้สั่งได้หรือไม่ ?
เหตุผลในการบอกเลิกจ้าง กับ สิทธิในการยกขึ้นอ้างในศาล
สิทธิในดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ การไม่ใช้สิทธิฟ้องแย้งเรียกดอกเบี้ยของลูกจ้าง article
ปัญหาการชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
การชำระเงินเพิ่ม กับ การเรียกคืนเงินเพิ่ม article
การฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.