ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


การแก้ฟ้องในคดีแรงงาน article
 
            ในคดีแพ่งนั้น หากโจทก์ประสงค์จะแก้ฟ้องต้องกระทำก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถาน หากโจทก์ปฏิบัติตามกติกานี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิแก้ฟ้องได้โดยชอบ
 
ในการชี้สองสถานนั้น ศาลจะดูคำฟ้องและคำให้การจำเลยเปรียบเทียบกัน
แล้วหาข้อที่ทั้งสองฝ่ายเถียงกันให้พบ แล้วจึงนำมากำหนดเป็นประเด็นพิพาทและกำหนดหน้าที่นำสืบให้แต่ละฝ่ายว่า ฝ่ายใดมีหน้าที่นำสืบประเด็นใดก่อน ฝ่ายใดมีหน้าที่นำสืบแก้ภายหลัง แล้วจึงค่อยนัดสืบพยานต่อไป
 
 ซึ่งการชี้สองสถานนี้ในคดีแพ่งศาลจะชี้หรือไม่ก็ได้เป็นดุลพินิจของศาล ในทางปฏิบัติ หากคดีไม่ซับซ้อนจนเกินไป ศาลมักไม่ชี้ การไม่ชี้ปัญหาก็น้อยกว่าการชี้ แถมยังสบายกว่ากันเยอะเลย
 
            ในคดีแรงงานก็มีการนำคำฟ้องและคำให้การมาเปรียบเทียบกันแล้วกำหนดประเด็นพิพาทและหน้าที่นำสืบไว้เช่นเดียวกัน กรณีอย่างนี้ หากโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ฟ้องภายหลังที่ศาลกำหนดประเด็นพิพาทแล้ว แต่ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน อย่างนี้ โจทก์มีสิทธิแก้ฟ้องได้หรือไม่ ?
 
            ในคดีที่ขึ้นศาลแรงงานแท้จริงแล้วก็คือ คดีแพ่ง นั้นเอง ในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานก็กำหนดให้นำกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่งมาใช้ด้วยโดยอนุโลม
 
ในคดีแรงงานก็มีการกำหนดประเด็นพิพาทและหน้าที่นำสืบเช่นกัน มีปัญหาว่า การกำหนดประเด็นพิพาทและหน้าที่นำสืบเช่นนี้ถือเป็นการชี้สองสถานหรือไม่ ?
 
 แท้จริงแล้ว ในการกำหนดประเด็นพิพาทและหน้าที่นำสืบในคดีแรงงาน มิใช่การชี้สองสถาน แม้หน้าตาจะเหมือนกันราวกับแกะก็ตาม เหตุเพราะ การกำหนดประเด็นพิพาทในคดีแรงงานนั้นเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ หลังจากที่ไกล่เกลี่ยแล้วคดีไม่อาจตกลงกันได้ กรณีอย่างนี้ จึงไม่จำเป็นต้องนำกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการชี้สองสถานมาบังคับใช้ในคดีแรงงาน
 
ดังนั้น ในคดีแรงงาน จึงไม่มีวันชี้สองสถาน การที่โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ฟ้องหลังจากวันที่ศาลกำหนดประเด็นพิพาทแล้ว แต่ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน โจทก์จึงมีสิทธิแก้ฟ้องได้โดยชอบ
 
                       ...................................... สมบัติ ลีกัล 29 สค 52กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

การบรรยายฟ้อง ละเมิด กับ ผิดสัญญาจ้าง article
เหตุตามหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาคดี article
บอกกล่าวล่วงหน้า กับ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
เกษียณอายุ กับ การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
การรับข้อเท็จจริงในศาลแรงงาน article
เหตุเลิกจ้างที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาของ ครส. และศาล article
ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่การพิจารณาของศาลฎีกา article
การถอนฟ้อง กับ คดีแรงงาน
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานลืมสั่งจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ทำอย่างไรดี ?
เลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ 3 วัน กับ ละทิ้งหน้าที่ 3 เดือน เลือกอะไรดี ?
การฟ้องผู้รับเหมาชั้นต้นให้รับผิดตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงานฟ้องแย้งเรียกให้นายจ้างซึ่งเป็นโจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ตนมิได้สั่งได้หรือไม่ ?
เหตุผลในการบอกเลิกจ้าง กับ สิทธิในการยกขึ้นอ้างในศาล
สิทธิในดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ การไม่ใช้สิทธิฟ้องแย้งเรียกดอกเบี้ยของลูกจ้าง article
ปัญหาการชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
การชำระเงินเพิ่ม กับ การเรียกคืนเงินเพิ่ม article
การฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.