ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


การรับข้อเท็จจริงในศาลแรงงาน article

             การดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งนั้น อาจเป็นไปได้ที่ศาลจะใช้วิธีให้คู่ความรับข้อเท็จจริงต่อกัน หากศาลเห็นว่า ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการวินิจฉัยคดีแล้วศาลจะสั่งงดสืบพยานหรือคู่ความอาจแถลงงดสืบพยานก็ได้แล้วให้ศาลชี้ขาดคดีไปตามข้อเท็จจริงที่รับกัน ในคดีแรงงานแท้จริงก็คือคดีแพ่งนั้นเอง ดังนั้น การรับข้อเท็จจริงแล้วงดสืบพยานเช่นนี้อาจกระทำได้เช่นกัน

 
ในคดีแพ่งนั้น กรณีศาลงดสืบพยานโดยศาลเห็นว่า ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการวินิจฉัยคดีแล้วและคู่ความไม่คัดค้าน หรือกรณีคู่ความเป็นฝ่ายขอให้ศาลงดสืบพยานเสียเอง ศาลจะพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงตามหน้าที่นำสืบ กล่าวคือ หากฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายนำสืบก่อน หากข้อเท็จจริงที่รับกันไม่เพียงพอหรือขาดตกบกพร่องเป็นโทษต่อฝ่ายโจทก์ โจทก์ย่อมต้องแพ้คดี
 
ในคดีแรงงานนั้น หากศาลงดสืบพยานด้วยเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่แถลงรับกันเพียงพอต่อการวินิจฉัยคดีแล้ว หากความปรากฏว่า ข้อเท็จจริงยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ศาลจะวินิจฉัยคดีโดยอาศัยหน้าที่นำสืบเหมือนอย่างคดีแพ่งไม่ได้ เนื่องจาก กฎหมายกำหนดให้ศาลในคดีแรงงานเป็นผู้ไต่สวนข้อเท็จจริงด้วยตนเอง ดังนั้น หากข้อเท็จจริงที่คู่ความแถลงรับต่อกันไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยคดีได้ย่อมไม่ตกเป็นโทษต่อฝ่ายใดเหมือนเช่นคดีแพ่ง    
 
มีคดีเรื่องหนึ่ง มีประเด็นพิพาทว่า ผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างเฉื่อยงานหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันพอฟังได้ว่า มีการเฉื่อยงานทำให้ผลผลิตของนายจ้างลดลงจริง แต่ข้อเท็จจริงไม่พอฟังว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้เฉื่อยงานหรือร่วมในการเฉื่อยงาน เมื่อพบเหตุเช่นนี้ ศาลฎีกาจึงย้อนสำนวนกลับมาให้ศาลชั้นต้นพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดไปให้สมบูรณ์เสียก่อนแล้วจึงให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ตามรูปคดี
 
............................................. สมบัติ ลีกัล 30 ตุลาคม 2552กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

การบรรยายฟ้อง ละเมิด กับ ผิดสัญญาจ้าง article
เหตุตามหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาคดี article
บอกกล่าวล่วงหน้า กับ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
เกษียณอายุ กับ การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
การแก้ฟ้องในคดีแรงงาน article
เหตุเลิกจ้างที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาของ ครส. และศาล article
ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่การพิจารณาของศาลฎีกา article
การถอนฟ้อง กับ คดีแรงงาน
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานลืมสั่งจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ทำอย่างไรดี ?
เลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ 3 วัน กับ ละทิ้งหน้าที่ 3 เดือน เลือกอะไรดี ?
การฟ้องผู้รับเหมาชั้นต้นให้รับผิดตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงานฟ้องแย้งเรียกให้นายจ้างซึ่งเป็นโจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ตนมิได้สั่งได้หรือไม่ ?
เหตุผลในการบอกเลิกจ้าง กับ สิทธิในการยกขึ้นอ้างในศาล
สิทธิในดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ การไม่ใช้สิทธิฟ้องแย้งเรียกดอกเบี้ยของลูกจ้าง article
ปัญหาการชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
การชำระเงินเพิ่ม กับ การเรียกคืนเงินเพิ่ม article
การฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.