ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


ความไม่คืบหน้าของการจัดทำกฎหมายคุ้มครองผู้ทำงานบ้าน

The Cabinet Increase Social Security Benefits to Encourage Informal Workers

                                                                                    โดย..บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ
                                                                                   
                ในรอบปี 2552 มีการสัมมนาเพื่ออภิปรายถึงการคุ้มครองคนทำงานบ้านอย่างน้อย 3 ครั้ง ที่รับรู้มาเริ่มต้นจากการสัมมนาเรื่อง คนทำงานบ้าน-สู่การจ้างงานที่มีคุณค่า? จัดโดยกระทรวงแรงงาน และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ที่โรงแรมสยามซิตี้ กทม. ซึ่งเป็นการสัมมนาต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2551 ที่เคยจัดมาแล้ว และเป็นหนึ่งในโครงการร่วมสนับสนุนกระบวนการจัดทำ “อนุสัญญาว่าด้วยคนทำงานบ้าน” ที่กำลังดำเนินการอยู่ อันจะนำไปสู่การรับรองอนุสัญญาในที่ประชุมใหญ่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) โดยมีผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาบรรยายเรื่องการเคลื่อนไหวระดับสากลของการกำหนดมาตรฐานคุ้มครองคนทำงานบ้านผู้ประสานงานโครงการณรงค์เพื่อคนทำงานบ้านในเอเชีย-แปซิฟิก จากองค์กร IUF อภิปรายเรื่อง การคุ้มครองทางกฎหมาย และส่งเสริมพัฒนาคนทำงานบ้าน : ตัวอย่างรูปธรรมบางประเทศในเอเชียและมีผู้ร่วมอภิปรายจากคนทำงานบ้าน นักกฎหมายแรงงาน กรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
                ต่อมาในวันที่ 27 สิงหาคม 2552 คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับหลายองค์กร เช่น เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ แผนพัฒนาคุณภาพชิวิต แรงงานนอกระบบ สสส. จัดสัมมนาเรื่อง อนาคตแรงงานนอกระบบ อาชีพคนทำงานบ้านเพื่อให้พี่น้องเครือข่ายแรงงานงานทั้งในและนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน เข้าใจปัญหาผู้ทำงานบ้านและความจำเป็น ที่ต้องมีการพัฒนากฎหมาย และกลไกการคุ้มครองผู้ทำงานบ้านอย่างเป็นธรรม
                ในเดือนถัดมา ก็มีการจัดสัมมนาโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
                รายงาน และงานวิจัยหลายฉบับแสดงให้เห็นว่า การทำงานตามกรอบงานที่มีคุณค่าของคนทำงานทั่วโลกมีความคืบหน้าไปอย่างยากลำบาก คนทำงานบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และงานที่เธอทำ ก็ช่วยให้คนทำงานประเภทอื่นๆ สามารถที่จะปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพได้ เนื่องจากลักษณะเฉพาะอาชีพ และความเอาใจใส่ที่ไม่เพียงพอต่อลักษณะเฉพาะ ของกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายแต่ละประเทศ ทำให้คนทำงานบ้าน ไม่ได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานประกอบด้วย สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ข้อกำหนดในการจ้างงานที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน วิธีคิดค่าติบแทน วันเวลาทำงาน และเงื่อนไขการทำงานอื่นๆ ในระยะ 2-3 ปีนี้ รัฐบาลบางประเทศ ได้ริเริ่มขั้นตอนปรับปรุงการคุ้มครองทางกฎหมายและด้านอื่นๆ แก่คนทำงานบ้าน การพัฒนากฎหมายสากล จึงหมายถึงการเติมช่องว่างที่สำคัญ ของภาระกิจส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าให้ทั่วถึงทุกคน แสวงหานโยบายและแนวทางที่เหมาะสมในการคุ้มครองคนทำงานประเภทนี้ต่อไป
                การประชุมหารือ เรื่อง กฎหมายคุ้มครองคนทำงานบ้าน ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้แทน แผนพัฒนาคุณภาพชิวิตแรงงานนอระบบ สสส. มูลนิธิเพื่อนหญิง และเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ ในวันที่ 26 ตุลาคม และ 3 พฤศจิกายน 2552 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ชี้แจงว่า เนื่องจากลูกจ้างทำงานบ้าน อันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย มีลักษณะงานแตกต่างจากการทำงานของลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการทั่วไป ต้องทำงานให้บริการนายจ้างในบ้าน ที่มีกำหนดเวลาทำงานไม่แน่นอน และส่วนใหญ่พักอาศัยกินอาหารกับนายจ้าง เพื่อให้การจ้างงานประเภทนี้เป็นไปได้ตามความเหมาะสมของสังคมไทย และลูกจ้างไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากเกินไป สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้ออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานบางมาตรา กับนายจ้าง ซึ่งลูกจ้างทำงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ที่สำคัญ เช่น
                1. มาตรา 10 การเรียกหรือรับหลักประกัน บัญญัติห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทรัพย์สินอื่น หรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง
                2. มาตรา 15 การไม่เลือกปฏิบัติบัญญัติให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิง โดยเท่าเทียมกันในการทำงาน
                3. มาตรา 16 การล่วงเกินทางเพศ บัญญัติมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง
                4. มาตรา 30 วันหยุดพักผ่อนประจำปี บัญญัติให้ลูกจ้าง ซึ่งทำงานติดต่อกันมาครบหนึ่งปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงาน
                5. มาตรา 54 บัญญัติให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินตราไทย
                6. มาตรา 55 บัญญัติให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง ถ้าจะจ่าย ณ สถานที่อื่นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
                7. มาตรา 70 กำหนดจ่ายค่าจ้างบัญญัติให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างตามกำหนดเวลา กรณีที่มีการคำนวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
                8. มาตรา 123 สิทธิยื่นคำร้อง บัญญัติให้เมื่อมีกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงิน อย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัตินี้ และลูกจ้างมัความประสงค์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามพระราชบัญญิตนี้ ให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้อง ต่อพนักงานตรวจแรงงาน
                ข้อเสนอ ที่สำนักคุ้มครองแรงงาน เสนอเพิ่มเติมต่อกองนิติการ และอยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่
                (1) ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวันตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551
                (2) ให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีปีหนึ่งไม่น้อยหว่าสามวัน ตามมาตร 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
                (3) ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉบับที่3) พ.ศ.2551
                เครือข่ายคนทำงานบ้านประเทศไทย อันประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิผู้หญิง และมูลนิธิเพื่อแรงงานหญิง ได้จัดกิจกรรมประชุมและเดินขบวนเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม 2552 และได้จัดทำแถลงการณ์ ถึงประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผู้แทนกระทรวงแรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในสังคมตระหนักถึงความสำคัญ ของคนทำงานบ้าน และร่วมกันผลักดันให้เกิดความคุ้มครองทางกฏหมายและการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม แก่คนทำงานบ้านในประเทศไทยที่สำคัญ เช่น
                1. การได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำที่เป็นธรรม
                2. มีวันหยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน
                3. มีโอกาศได้รับการส่งเสริม และพัฒนาทักษะ ได้แก่ การศึกษาต่อ การพัฒนาทักษะความสามารถ
                4. กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ ในการดูแลลูกจ้างเด็ก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
                5. จัดให้มีการคุ้มครองทางทะเบียนและมีสัญญาจ้างที่เป็นธรรม
          ข้อให้เร่งผลักดันให้มีการประกาศใช้กฏกระทรวง คุ้มครองคนทำงานบ้านอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันวาระที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จะบรรจุประเด็นว่าด้วยงานที่มีคุณค่า สำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน ในการประชุมใหญ่สมัยที่ 99 ปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ.2553)
                วันที่ 15 ธันวาคม 2552 ผู้แทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ และภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้ปรึกษาหารือกับผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีข้อเสนอเพิ่มเติม ในร่างกฏกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน อันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ที่กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำลังพิจารณาอยู่ ดังนี้
                1. ให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างหยุดงานตามวันหยุดประเพณี และถ้านายจ้างไม่อนุญาตให้หยุดงาน ให้นายจ้างจ้ายเงินค่าจ้าง ในวันหยุดตามประเพณีหรือกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างวันหยุดประเพณี ให้นายจ้างชดเชยวันหยุดให้ลูกจ้างแทน
                2. ให้นายจ้างกับลูกจ้างทำงานบ้านทำสัญญาการจ้างงานกัน ดังนี้
                                2.1 ในกรณี กำหนดชั่วโมงการทำงาน โดยลูกจ้างซึ่งทำงานบ้านให้นายจ้าง มีลักษณะการทำงานที่มีรูปแบบการทำงานไม่แน่นอนนั้น ให้นายจ้างทำสัญญาการจ้างงานกับลูกจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษร
                                2.2 ให้นายจ้าง ระบุข้อตกลงไว้ในสัญญาจ้างงาน เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่ลูกจ้างเจ็บปวดหรือประสบอุบัติเหตุในการทำงาน
                                2.3 ให้นายจ้าง ระบุเรื่องการจัดหาที่พักให้กับลูกจ้าง ไว้ในสัญญาการจ้างงาน โดยให้ระบุเป็นสวัสดิการของนายจ้างที่มอบให้แก่ลูกจ้าง
                3. ให้ตั้ง คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานแรงงานสำหรับคนอาชีพทำงานในบ้าน ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อเป็นกลไกกำกับติดตามการทำงานห้องรับแขก นักกฎหมายแรงงาน

ปัญหาการทำงานล่วงเวลาของพนักงานขับรถในธุรกิจการขนส่งทางบก article
ปรัชญาของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ปกิณกะคดีว่าด้วย การแก้ไขปัญหาลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ ตอนที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ
ปกิณกะคดีว่าด้วย การแก้ไขปัญหาลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ ตอนที่ 1
สิทธิหน้าที่และความคุ้มครองตามกฎหมายสำหรับลูกจ้างทดลองงาน
สถานการณ์ผู้รับงานไปทำที่บ้าน article
สภาพการจ้างโดยปริยาย article
สภาพการจ้างโดยปริยาย article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 9 article
การจ้างแรงงานภายนอกการบินไทยเป็นการขาดธรรมมาภิบาลจริงหรือ? article
การจ้างแรงงานภายนอกการบินไทยเป็นการขาดธรรมมาภิบาลจริงหรือ? ตอนที่ 2 ความหมายของ นายจ้าง ตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน article
การจ้างแรงงานภายนอกการบินไทยเป็นการขาดธรรมมาภิบาลจริงหรือ? article
ความสำคัญของกฎหมายแรงงานไทย article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 8 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 7 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 6 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ ...5 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ ....4 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 3 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 2 article
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่1... articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.