ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


เกษียณอายุ กับ การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
            นายจ้างมักกำหนดในระเบียบให้ลูกจ้างต้องพ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อมีอายุครบตามที่กำหนด โดยทั่วไปขั้นต่ำก็อยู่ที่ 50 ปี ขั้นสูงอยู่ที่ 60 ปี การพ้นสภาพด้วยเหตุอายุมากแล้วเช่นนี้ถือเป็นการเลิกจ้างเช่นกัน แม้จะเรียกกันโดยคุ้นเคยว่า เกษียณอายุ ก็ตาม
 
            การเลิกจ้างเนื่องจากลูกจ้างเกษียณอายุนั้นลูกจ้างย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ การเลิกจ้างด้วยเหตุเกษียณอายุนั้นเป็นการเลิกจ้างเนื่องจากถึงเวลาที่ลูกจ้างจะต้องหยุดพักผ่อนตามธรรมชาติของมนุษย์ จึงถือว่าเป็นธรรมแล้ว
 
            ปัญหามาอยู่ตรงที่ว่า เมื่อครบกำหนดเกษียณอายุแล้ว นายจ้างยังคงให้ลูกจ้างทำงานต่ออีกสามสี่ปีแล้วค่อยเลิกจ้างโดยอ้างว่า เลิกจ้างเนื่องจากเกษียณอายุ กรณีอย่างนี้จะยังถือว่า เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมอยู่อีกหรือไม่ ?
 
            หากมองในมุมของลูกจ้าง ลูกจ้างจะบอกว่า ณ วันที่ถูกเลิกจ้างนั้นเลยวันเกษียณอายุมาตั้งหลายปีแล้ว นายจ้างไม่ติดใจเรื่องเกษียณอายุแล้ว ลูกจ้างนั่งทำงานตามปกติอยู่ๆก็ต้องออกจากงานทันที น่าจะถือว่าเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุมากกว่า การเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุย่อมเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
 
            มองในมุมของนายจ้าง นายจ้างจะบอกว่า ถ้าเลิกจ้างตรงตามวันที่กำหนดไว้ในระเบียบเรื่องเกษียณอายุถือว่าเลิกจ้างโดยเป็นธรรมแล้ว การที่ลูกจ้างได้ทำงานต่อมาอีกหลายปีก็ถือว่าดีแล้วเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างแล้ว มิได้หมายความว่าสิทธิของนายจ้างที่จะเลิกจ้างด้วยเหตุเกษียณอายุจะสิ้นไป ลูกจ้างก็ยังคงอยู่ในวัยที่สมควรพักผ่อนเช่นเดิม การเลิกจ้างแม้จะช้ากว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบก็ยังถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม
 
            ความจริงเหตุผลน่าฟังทั้งคู่ ไม่รู้จะเข้าข้างฝ่ายใดดี ท่านผู้อ่านลองเลือกดูสักหน่อยว่า จะให้ใครชนะดี
 
ลืมบอกไป เรื่องทำนองนี้ ศาลฎีกาเคยตัดสินให้นายจ้างชนะคดี
 

                       ........................................ สมบัติ ลีกัล 28 กุมภาพันธ์ 2553

 
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

การบรรยายฟ้อง ละเมิด กับ ผิดสัญญาจ้าง article
เหตุตามหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาคดี article
บอกกล่าวล่วงหน้า กับ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
การรับข้อเท็จจริงในศาลแรงงาน article
การแก้ฟ้องในคดีแรงงาน article
เหตุเลิกจ้างที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาของ ครส. และศาล article
ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่การพิจารณาของศาลฎีกา article
การถอนฟ้อง กับ คดีแรงงาน
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานลืมสั่งจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ทำอย่างไรดี ?
เลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ 3 วัน กับ ละทิ้งหน้าที่ 3 เดือน เลือกอะไรดี ?
การฟ้องผู้รับเหมาชั้นต้นให้รับผิดตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงานฟ้องแย้งเรียกให้นายจ้างซึ่งเป็นโจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ตนมิได้สั่งได้หรือไม่ ?
เหตุผลในการบอกเลิกจ้าง กับ สิทธิในการยกขึ้นอ้างในศาล
สิทธิในดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ การไม่ใช้สิทธิฟ้องแย้งเรียกดอกเบี้ยของลูกจ้าง article
ปัญหาการชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
การชำระเงินเพิ่ม กับ การเรียกคืนเงินเพิ่ม article
การฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.