ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


บอกกล่าวล่วงหน้า กับ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม article

             ศาลพิพากษาในประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าว่า นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เนื่องจาก ลูกจ้างบกพร่องต่อหน้าที่โดยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง ดังนั้น นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แล้วอย่างนี้ ศาลจะพิพากษาในประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม อย่างไร ?

1.      ให้ลูกจ้างแพ้ตามประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โดยถือว่าเลิกจ้างมีเหตุ ถือเป็นการเลิกจ้างเป็นธรรม ?

2.      แม้ลูกจ้างจะแพ้ในประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าก็ตาม ลูกจ้างอาจชนะในประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม  ก็ได้ ทั้งสองประเด็นไม่เกี่ยวข้องกัน สามารถแยกการพิจารณาได้ ขอดูข้อเท็จจริงก่อนว่า สาเหตุการเลิกจ้างที่แท้  จริงคืออะไร ?

            ท่านผู้อ่าน เลือกข้อใด  1 หรือ 2 ?

            นายจ้างจะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า ลูกจ้างกระทำผิดตาม มาตรา 583 ประมวลแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยจ้างแรงงานหรือไม่ การที่ลูกจ้างบกพร่องต่อหน้าที่ โดยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายจ้างย่อมถือว่าลูกจ้างกระทำผิดตามมาตรา 583 แล้ว นายจ้างจึงมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในเมื่อไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั่นเอง

            โดยหลักการ การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจาก ลูกจ้างขัดคำสั่งนายจ้างจนกระทั้งลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้นย่อมถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมด้วยเช่นกัน  แต่การพิจารณาประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนั้นสามารถแยกออกมาพิจารณาต่างหากจากประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้ซึ่งทั้งสองประเด็นไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น หากมีข้อเท็จจริงอื่นใดที่น่าเชื่อว่าเป็นสาเหตุในการเลิกจ้างที่แท้จริงที่มิใช่เรื่องการขัดคำสั่งนายจ้างแล้ว และเหตุนั้นไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง การเลิกจ้างก็อาจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้เช่นกัน

            มีคดีเรื่องนี้ ศาลพิพากษาให้ลูกจ้างแพ้ในประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เนื่องจาก ศาลเห็นว่า ลูกจ้างขัดคำสั่งนายจ้าง แต่ประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม มีข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากลูกจ้างไปร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงานในกรณีที่นายจ้างเปลี่ยนเวลาทำงานของลูกจ้างจนเป็นเหตุให้นายจ้างไม่สามารถเปลี่ยนเวลาทำงานของลูกจ้างรายนี้ได้ ในเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เช่นนี้ การเลิกจ้างย่อมไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ศาลจึงให้ลูกจ้างชนะในประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทั้งๆที่ลูกจ้างแพ้คดีในประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

            ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องของเรื่องนี้ คือ ข้อ 2.  เรื่องอย่างนี้ไม่เกิดบ่อยดอก ไม่ต้องตกอกตกใจไป

 

 

                              ............................................................... สมบัติ ลีกัล 30 สิงหาคม 2553  

 

    
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

การบรรยายฟ้อง ละเมิด กับ ผิดสัญญาจ้าง article
เหตุตามหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาคดี article
เกษียณอายุ กับ การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
การรับข้อเท็จจริงในศาลแรงงาน article
การแก้ฟ้องในคดีแรงงาน article
เหตุเลิกจ้างที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาของ ครส. และศาล article
ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่การพิจารณาของศาลฎีกา article
การถอนฟ้อง กับ คดีแรงงาน
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานลืมสั่งจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ทำอย่างไรดี ?
เลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ 3 วัน กับ ละทิ้งหน้าที่ 3 เดือน เลือกอะไรดี ?
การฟ้องผู้รับเหมาชั้นต้นให้รับผิดตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงานฟ้องแย้งเรียกให้นายจ้างซึ่งเป็นโจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ตนมิได้สั่งได้หรือไม่ ?
เหตุผลในการบอกเลิกจ้าง กับ สิทธิในการยกขึ้นอ้างในศาล
สิทธิในดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ การไม่ใช้สิทธิฟ้องแย้งเรียกดอกเบี้ยของลูกจ้าง article
ปัญหาการชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
การชำระเงินเพิ่ม กับ การเรียกคืนเงินเพิ่ม article
การฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.