ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


นายจ้างหักภาษีเงินได้ไม่ถูกต้อง ลูกจ้างต้องรับผิดเพียงใด ?

 

            เงินที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างอันเนื่องมาจากสัญญาจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น ค่าจ้าง เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จ หรือเงินอื่นๆก็ตาม  กฎหมายกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้ง ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของมาตรา 50 (1) แล้วนำส่งกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่จ่ายเงินดังกล่าวออกไป ลำพังเพียงเงินใดบ้างที่ถือเป็นเงินได้อันเนื่องจากสัญญาจ้างแรงงานต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่ ก็มีความยุ่งยากมากแล้ว ประกอบกับวิธีการหักก็ยุ่งยากไม่แพ้กัน จึงเป็นไปได้ที่นายจ้างจะมิได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ หรือหักไว้แต่ไม่ถูกต้อง หากเป็นเช่นนี้ กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องรับผิดจ่ายเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายพร้อมด้วยเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

 

 ปัญหามีอยู่ว่า เมื่อนายจ้างชำระเงินภาษีเงินได้ย้อนหลังพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้กรมสรรพากรไปแล้ว นายจ้างมีสิทธิไล่เบี้ยเอาคืนจากลูกจ้างได้หรือไม่ ?

 

กรณีนี้เป็นเรื่องน่าเห็นใจลูกจ้าง เนื่องจากมิได้มีหน้าที่ในการหักภาษีดังกล่าว แม้ลูกจ้างไม่มีหน้าที่หักภาษีก็ตาม แต่การเสียภาษียังคงเป็นหน้าที่ของลูกจ้าง ลูกจ้างจึงอยู่ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับนายจ้างต้องชำระเงินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่มให้กรมสรรพากร ในส่วนของเงินภาษีเงินได้นั้นเมื่อนายจ้างได้ชำระภาษีเงินได้ย้อนหลังให้กรมสรรพากรไปแล้ว นายจ้างย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยให้ลูกจ้างชำระเงินดังกล่าวคืนได้โดยชอบ และมีสิทธิหักค่าจ้างที่ต้องชำระให้ลูกจ้างเพื่อชำระหนี้เงินภาษีเงินได้ที่จ่ายได้โดยชอบอีกเช่นกัน แต่ในส่วนของเบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่นายจ้างต้องจ่ายไปนั้น นายจ้างมีสิทธิไล่เบี้ยให้ลูกจ้างต้องรับผิดได้หรือไม่ เพียงใดนั้น เห็นว่า เหตุที่ลูกจ้างต้องรับผิดในเบี้ยปรับและเงินเพิ่มนั้นเป็นเพราะนายจ้างมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างครบถ้วน การกระทำของนายจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกจ้าง ย่อมเป็นละเมิด นายจ้างต้องรับผิดในความเสียหายต่อลูกจ้าง หากเรื่องนี้ ลูกจ้างเป็นผู้ชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้กรมสรรพากรเสียเอง ลูกจ้างย่อมมีสิทธิเรียกให้นายจ้างรับผิดในเงินดังกล่าวได้ในฐานะค่าเสียหาย  กรณีนายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวเสียเอง นายจ้างย่อมไม่มีสิทธิไล่เบี้ยให้ลูกจ้างรับผิดในเงินดังกล่าวได้

 

                                    .......................................สมบัติ ลีกัล 8 ตุลาคม 2550
ภาษีกับแรงงาน

การเกษียณอายุก่อนกำหนด กับ สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพCopyright © 2010 All Rights Reserved.