dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


ห้องเรียน กฎหมายแรงงาน
            กฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 11/1 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มอบให้บุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าว ด้วยความที่ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างจึงมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ จะนับอายุงานเพื่อจ่ายค่าชดเชยอย่างไร ?


นัดหยุดงาน กับ อายุงาน
เกษียณอายุ กับ ระเบียบข้อบังคับการทำงาน
ดอกเบี้ยในเงินค่าชดเชย กับ กิจการที่ไม่ค้ากำไร
ในกิจการที่ไม่ค้ากำไรนั้น กฎหมายเขายกเว้นให้กรณีเลิกจ้างลูกจ้างนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ก็มีกิจการที่ไม่ค้ากำไรหลายแห่งที่ประกาศจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง โดยอิงอัตราตามค่าชดเชยตามกฎหมาย

 

เกษียณอายุ กับ การต่อสัญญาจ้างรายปี
เขียนเรื่องเกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วทำให้นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทันที ผู้เขียนถูกถามเรื่องนี้ก็บ่อย ก็เลยต้องเขียนให้อ่านกัน
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อสุดท้าย
ทุกครั้งที่ลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้องในข้อสุดท้ายมักขอให้สภาพการจ้างอื่นใดที่มิได้เปลี่ยนแปลงให้คงไว้เช่นเดิม และทุกครั้งที่มีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในข้อสุดท้ายก็มักจะเขียนให้สภาพการจ้างอื่นใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้คงไว้เช่นเดิมเหมือนกัน
วันหยุดในระหว่างปิดงาน
เมื่อข้อเรียกร้องตกลงกันไม่ได้ นายจ้างใช้สิทธิปิดงานโดยชอบด้วยกฎหมาย ลูกจ้างถูกกันออกไปอยู่ข้างนอก บังเอิญในระหว่างที่นายจ้างใช้สิทธิปิดงาน มีวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีรวมอยู่ด้วย มีคำถามว่า นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดให้ลูกจ้างที่ถูกปิดงานหรือไม่ ?

 

ลาป่วย กับการแจ้งทันทีในวันที่หยุดงาน
ลาป่วย กับการแจ้งทันทีในวันที่หยุดงาน
ปล่อยกู้นอกระบบ กับ ข้อบังคับการทำงาน

ปล่อยกู้นอกระบบ กับ ข้อบังคับการทำงาน

ลากิจ กับ สิทธิในการหักค่าจ้าง
นายจ้างบางรายมีระเบียบกำหนดให้ลูกจ้างที่ลากิจต้องถูกหักค่าจ้าง 3 แรง ลูกจ้างเลยสงสัยว่า นายจ้างมีสิทธิหักจริงหรือไม่ ?
ลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์ กับ สิทธิในการหักค่าจ้าง
นายจ้างบางรายมีระเบียบกำหนดให้ลูกจ้างที่ลาป่วยแล้วไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต้องถูกหักค่าจ้าง 3 แรง ลูกจ้างเลยสงสัยว่า นายจ้างมีสิทธิหักจริงหรือ ?

 

การใช้ใบรับรองแพทย์ของลูกปลอมประกอบการลากิจ
 ลูกจ้างป่วยแพทย์ตรวจแล้วออกใบรับรองเห็นควรให้หยุดงาน 1 วัน ลูกจ้าง เห็นว่าน้อยไปเลยแก้ให้หยุดงานเพิ่มเป็น 2 วัน แล้วนำไปยื่นกับฝ่ายบุคคลประกอบการลาป่วย อย่างนี้พบเห็นบ่อย การแก้ไขใบรับรองแพทย์แล้วนำมายื่นเช่นนี้อาจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย กรณีเช่นนี้ ถือเป็นการกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง ฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
การย้ายกะระหว่างเจรจาข้อเรียกร้อง
เมื่อมีการแจ้งข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์แล้ว และข้อเรียกร้องอยู่ระหว่างการเจรจา กฎหมายห้ามมิให้โยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง

 

มีคำถามว่า นายจ้างจะย้ายกะลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องได้หรือไม่ ?

เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่ชอบ เข้าร่วมนัดหยุดงาน และถูกนายจ้างปิดงาน ผลเป็นอย่างไร ?

เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่ชอบ เข้าร่วมนัดหยุดงาน และถูกนายจ้างปิดงาน ผลเป็นอย่างไร ?

เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่ชอบด้วยข้อบังคับ แต่ ร่วมนัดหยุดงานด้วย ผลเป็นอย่างไร ?
มีบ่อยเหมือนกันที่ลูกจ้างระดับที่มีอำนาจบังคับบัญชามักจะสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในระดับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อบังคับของสหภาพแรงงานและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วอย่างนี้ ผลจะเป็นอย่างไร ?
กรรมการลูกจ้าง กับ การเปลี่ยนตัวนายจ้าง
นายจ้างเก่าได้โอนลูกจ้างทั้งหมดให้กับนายจ้างใหม่โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ปรากฏว่า ลูกจ้างที่โอนมายังนายจ้างใหม่เป็นกรรมการลูกจ้างด้วย  จึงมีคำถามว่า ความเป็นกรรมการลูกจ้างนั้นได้โอนมายังนายจ้างใหม่ด้วยหรือไม่ ?
หน้า 4/8
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.