dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


ห้องเรียน กฎหมายแรงงาน
            กฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 11/1 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มอบให้บุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าว ด้วยความที่ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างจึงมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ จะนับอายุงานเพื่อจ่ายค่าชดเชยอย่างไร ?


ลูกจ้างทดลองงาน กับ กรรมการลูกจ้าง
ลูกจ้างทดลองงาน กับ กรรมการลูกจ้าง
การแก้ไขข้อบังคับที่ไม่เป็นคุณ
การแก้ไขข้อบังคับที่ไม่เป็นคุณ
เลิกจ้างลูกจ้างอายุงานไม่ครบปี กับ ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี
มีผู้ถามว่า ลูกจ้างที่อายุงานไม่ครบหนึ่งปี เมื่อถูกเลิกจ้างโดยลูกจ้างมิได้กระทำความผิดตามมาตรา 119 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่ถูกเลิกจ้างตามสัดส่วนตามความในมาตรา 67 หรือไม่ ?
เลิกจ้างลูกจ้างอายุงานไม่ครบปีโดยระเบียบให้สิทธิลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปีได้ตามสัดส่วน กับ ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี
มีคำถามเพิ่มเติมว่า ถ้าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดให้ลูกจ้างที่มีอายุงานไม่ครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีตามสัดส่วนของระยะเวลาทำงานในปีแรกเพื่อไปเริ่มต้นใช้สิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีต่อไปพร้อมกับลูกจ้างอื่นๆ เพื่อสะดวกในการบริหารงานบุคคล กรณีอย่างนี้ ถ้าเลิกจ้างลูกจ้างโดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามสัดส่วนในปีที่ถูกเลิกจ้างหรือไม่ ?
สภาพการจ้าง กับ อำนาจบริหาร
 สภาพการจ้าง กับ อำนาจบริหารนั้น ถือเป็นมวยคู่เอกที่ขึ้นเวทีเมื่อใดก็ดูสนุกเมื่อนั้น เนื่องจากทั้งคู่มีหน่วยก้านพอฟัดพอเหวี่ยงฝีไม้ลายมือสูสีกัน ใครพลาดเป็นต้องถูกนับ จึงน่าดูเป็นยิ่งนัก
เงินทดแทน กับ ประสบอันตราย กรณีแวะตลาดซื้อของใช้ให้นายจ้างก่อนมาทำงาน ?
ลูกจ้างประสบอันตรายขณะเดินทางจากบ้านไปที่ทำงาน หรือ เดินทางจากที่ทำงานกลับบ้าน โดยหลักทั่วไป ไม่ถือเป็นการประสบอันตรายอันเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง หรือ ทำงานตามคำสั่งของนายจ้าง ตามกฎหมายเงินทดแทน ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
เลิกจ้างเนื่องจากยื่นข้อเรียกร้อง พิจารณาอย่างไร ?
 กฎหมายเขาห้ามมิให้เลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้างนั้นเกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อนายจ้าง หากเลิกจ้างด้วยเหตุนี้ย่อมเป็นความผิดต่อกฎหมายอาญาและถือเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ลูกจ้างอาจร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพื่อขอให้สั่งให้นายจ้างรับกลับเข้าทำงานหรือจ่ายค่าเสียหายได้
เกษียณอายุแต่ละตำแหน่งไม่เท่ากัน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?
  กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ เหตุที่กำหนดเช่นนี้ เพราะกฎหมายไม่ต้องการให้นายจ้างเลือกปฏิบัติเพราะเหตุลูกจ้างมีเพศที่แตกต่างกัน ดังนั้น โดยหลักการ นายจ้างจะให้ลูกจ้างหญิงและชายเกษียณอายุแตกต่างกันไม่ได้
ข้อตกลงไม่เรียกร้องเงินอื่นใดอีก กับ ค่าจ้างงวดสุดท้าย
กรณีนายจ้างกับลูกจ้างไม่อาจทำงานร่วมกันได้อีกต่อไป หากลูกจ้างไม่ลาออกนายจ้างก็ต้องไล่ออกอย่างแน่นอน อย่ากระนั้นเลย สู้ตกลงกันเสียไม่ดีกว่าหรือ ไม่ต้องไปฟ้องร้องกันที่ศาลให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ ดังนั้น ลูกจ้างจึงตกลงลาออกจากงาน นายจ้างตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือให้ตามจำนวนที่ตกลงกัน แล้วเขียนข้อตกลงไว้ว่า ลูกจ้างไม่ติดใจเรียกร้องเงินอื่นใดอันเนื่องจากการทำงานตามสัญญาจ้างอีก
พนักงานตรวจแรงงาน กับ การออกคำสั่งภายใน 60 วัน
เล่นหมากฮอส กับ การละทิ้งหน้าที่

เล่นหมากฮอส กับ การละทิ้งหน้าที่

ยื่นข้อเรียกร้องไม่ชอบ หรือ ละทิ้งหน้าที่ ตกลงเลิกจ้างเพราะเหตุใด ?

ยื่นข้อเรียกร้องไม่ชอบ หรือ ละทิ้งหน้าที่ ตกลงเลิกจ้างเพราะเหตุใด ?

เกษียณอายุ 55 หรือ 60 ?

เกษียณอายุ 55 หรือ 60 ?

อนุญาตให้มาสายแทนการหยุดพักผ่อนประจำปี ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
 มีคำถามในกระดานถามตอบสักวันสองวันนี้อ่านแล้วน่าสนใจ ในทางปฏิบัติยังไม่พบว่ามีการกระทำตามคำถาม แต่หากจะกระทำตามคำถามจริงๆก็อดคิดไม่ได้ว่า ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร เลยนำเรื่องนี้มาเขียนขยายความให้เห็นมุมมองหนึ่งที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกับมุมมองอื่นๆ
ย้ายสถานประกอบการไปตั้งใหม่ใกล้กับสาขาที่มีอยู่เดิม ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
 การย้ายสถานประกอบการไปรวมกับสาขาที่มีอยู่เดิมก่อนแล้ว ไม่ถือเป็นการย้ายสถานประกอบการไม่ว่าการย้ายนั้นจะไกลเพียงใด หรือ กระทบต่อการดำรงชีวิตของลูกจ้างเพียงใดก็ตาม เนื่องจาก นายจ้างย่อมมีอำนาจบริหารงานสั่งให้ลูกจ้างไปทำงานยังสถานประกอบการอื่นของนายจ้างที่มีอยู่เดิมแล้วได้ตามความเหมาะสม ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแล้วขอรับค่าชดเชยพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด 
หน้า 5/8
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.