dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


ห้องเรียน กฎหมายแรงงาน
            กฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 11/1 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มอบให้บุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าว ด้วยความที่ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างจึงมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ จะนับอายุงานเพื่อจ่ายค่าชดเชยอย่างไร ?


คำสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงานกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองarticle
ค่าจ้างในวันลาคลอด ถ้ามีวันหยุดต้องจ่ายอย่างไร ?article
กิมจั๊ว กับ นายสมชาย ค่าจ้าง กับ เงินประกันarticle
การห้ามนายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีความหมายเพียงใด ?article
นายจ้างประกอบธุรกิจขนส่ง มีลูกจ้างทำหน้าที่ขับรถบรรทุกสินค้า มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกำหนดไว้ว่า ลูกจ้างจะ ได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนและค่าเที่ยววิ่ง เมื่อทำงานในวันหยุดลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็น 3 เท่าของค่าจ้างในวันทำงานปกติ ปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอด จนกระทั้งวันหนึ่ง นายจ้างได้ตกลงจ้างลูกจ้างชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ขับรถบรรทุกเช่นกัน แต่มีสัญญาจ้างที่แตกต่างกับสภาพการจ้างที่ทำกับลูกจ้างชุดเดิม คือ ลูกจ้างชุดใหม่จะได้รับค่าจ้างในการทำงานในวันหยุดเท่ากับ 1.5 เท่าของค่าจ้างในวันทำงานปกติ มีคำถามว่า สัญญาจ้างลักษณะเช่นนี้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?
ลูกจ้างถูกจับกุมและคุมขังในระหว่างการสอบสวนของตำรวจและระหว่างการพิจารณาคดีของศาล จะนับอายุงานอย่างไร ?article

เรื่องมีอยู่ว่า ลูกจ้างทำหน้าที่ขับรถบรรทุกถูกจับกุมในข้อหาลักทรัพย์นายจ้าง (ลักน้ำมัน) ระหว่างสอบสวนในชั้นพนักงานสอบสวนและในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ลูกจ้างไม่ได้รับการประกันตัว จึงไม่อาจมาทำงานได้

มีคำถามอยู่ว่า นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆและนับอายุงานต่อเนื่องให้จนกว่าศาลจะพิพากษาหรือไม่ ?

ละทิ้งหน้าที่ กับ การนับอายุงานarticle
เมื่อเขียนบทความ เรื่อง ลูกจ้างถูกจับกุมและคุมขังในระหว่างสอบสวนของตำรวจและระหว่างการพิจารณาคดีของศาล จะนับอายุงานอย่างไร ? เลยทำให้คิดที่จะเขียนบทความเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายได้อ่านกัน เนื่องจาก ทั้งบทความที่เขียนไปแล้วและบทความที่กำลังเขียนนี้ต่างก็อาศัยกฎหมายมาตราเดียวกันในการพิจารณา อีกทั้งยังมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน จึงหวังเป็นผลพลอยได้ให้บทความนี้เป็นตัวช่วยท่านในการหาคำตอบให้กับบทความที่ได้เขียนไปแล้ว
การไม่เลิกจ้างพนักงานที่ร่วมกระทำความผิดกับข้อหาเลิกจ้างไม่เป็นธรรมarticle

การไม่เลิกจ้างพนักงานที่ร่วมกระทำความผิดกับข้อหาเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

วันสิ้นปีซึ่งเป็นวันหยุดตามประเพณีแต่ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์จะทำอย่างไร ?article
วันสิ้นปีซึ่งเป็นวันหยุดตามประเพณีแต่ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์จะทำอย่างไร ?
เลิกจ้างลูกจ้างที่มีระยะเวลาการจ้างแน่นอนก่อนครบสัญญาด้วยเหตุลูกจ้างยักยอกทรัพย์article

เลิกจ้างลูกจ้างที่มีระยะเวลาการจ้างแน่นอนก่อนครบสัญญาด้วยเหตุลูกจ้างยักยอกทรัพย์ เหตุผลในเชิงกฎหมายที่ถูกต้องคืออะไร ?

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับอำนาจการบริหารงานบุคคลarticle

 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1.....................

ลาป่วย 30 วัน โดยได้รับ ค่าจ้างarticle

สิทธิของลูกจ้าง  ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างปีละ 30 วัน นายจ้างจะสั่งให้ลูกจ้างใช้สิทธิเฉลี่ยเป็นรายเดือนได้หรือไม่ ?

คำสั่งรัฐมนตรีให้รับลูกจ้างที่หยุดงานกลับเข้าทำงานกับการขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างarticle

 

สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามสัญญา กับ อำนาจการสั่งจ่ายของพนักงานตรวจแรงงานarticle

สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามสัญญา กับ อำนาจการสั่งจ่ายของพนักงานตรวจแรงงาน

ลูกจ้างผู้รับเหมาค่างาน กับ ปัญหาค่าชดเชย
หน้า 8/8
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.