ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

This Column Introเลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ 3 วัน กับ ละทิ้งหน้าที่ 3 เดือน เลือกอะไรดี ?
 ในองค์กรใหญ่ๆอาจเป็นไปได้ที่ลูกจ้างไม่มาทำงานเป็นเวลานานแต่นายจ้างก็ยังไม่ได้เลิกจ้าง ปล่อยให้เนิ่นนานไปนับเดือนหรือหลายเดือนถึงจะเลิกจ้าง ครั้นพอจะเลิกจ้างจะอ้างเหตุอะไรดี ระหว่างละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร กับ ละทิ้งหน้าที่ 3 เดือน ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร ?
การฟ้องผู้รับเหมาชั้นต้นให้รับผิดตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงานมีหน้าที่วินิจฉัยข้อร้องเรียนของลูกจ้างโดยมีอำนาจสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาและเงินอื่นๆตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ลูกจ้างได้ ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นลูกจ้าง พนักงานตรวจแรงงานมักเรียกผู้ประกอบกิจการที่ใช้วิธีจ้างเหมาแรงงานให้มาชี้แจงและสั่งให้ร่วมรับผิดในเงินดังกล่าวด้วย โดยเห็นว่า ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างด้วย ตามคำจำกัดความคำว่า “นายจ้าง” ตามความในมาตรา 5 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงานฟ้องแย้งเรียกให้นายจ้างซึ่งเป็นโจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ตนมิได้สั่งได้หรือไม่ ?

 

 ลูกจ้างไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานอ้างว่า นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พนักงานตรวจแรงงานได้เรียกนายจ้างมาสอบข้อเท็จจริงแล้ว  จึงออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง ส่วนสินจ้างนั้น ในคำสั่งมิได้กล่าวถึงแต่อย่างใด ต่อมานายจ้างเป็นโจทก์ฟ้องพนักงานตรวจแรงงานเป็นจำเลยต่อศาล ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้จ่ายค่าชดเชย โดยอ้างว่า จำเลยวินิจฉัยข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง คำสั่งจึงไม่ชอบ จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่า จำเลยวินิจฉัยข้อเท็จจริงถูกต้องแล้ว คำสั่งให้จ่ายค่าชดเชยจึงชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

เหตุผลในการบอกเลิกจ้าง กับ สิทธิในการยกขึ้นอ้างในศาล

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 17 วรรคสาม บอกไว้ว่า ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุเหตุผลไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง นายจ้างจะยกเหตุมาตรา 119 ขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้

สิทธิในดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ การไม่ใช้สิทธิฟ้องแย้งเรียกดอกเบี้ยของลูกจ้างarticle

เดือนที่แล้ว เขียนเรื่อง ปัญหาการชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยสรุปว่า แม้คณะกรรมการฯจะมิได้สั่งให้นายจ้างชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายไว้ในคำสั่งด้วยก็ไม่เป็นไร หากลูกจ้างเข้ามาเป็นจำเลยร่วมในคดีที่นายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการฯ ลูกจ้างย่อมฟ้องแย้งมาในคำให้การเพื่อเรียกให้นายจ้างชำระดอกเบี้ยให้ หากนายจ้างแพ้คดี ลูกจ้างย่อมได้รับดอกเบี้ยด้วยในคราวเดียวกัน

หน้า 3/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.